English Estonian
Avaldatud: 2023-11-08 07:00:00 CET
Nordecon
Erakorralise üldkoosoleku kutse

Nordecon AS aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

Nordecon AS („Selts“) (registrikood 10099962, aadress Toompuiestee 35, 10149 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku 29.11.2023 algusega kell 10.00 Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaalis Sigma (Liivalaia 33, 10118 Tallinn).

Erakorralisel üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse 22.11.2023 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab kell 09.00 ja lõpeb 10.00 koosoleku toimumise kohas.

Registreerimisel palume:

  • füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendava dokumendina pass või isikutunnistus, esindajal lisaks kehtiv kirjalik volikiri;
  • juriidilisest isikust aktsionäri esindajal esitada kehtiv väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud ja millest tuleneb esindaja õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne volitus) ning esindaja pass või isikutunnistus või muu isikut tõendav fotoga dokument. Juhul kui tegemist ei ole seadusjärgse esindajaga, tuleb lisaks esitada kehtiv kirjalik volikiri.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada Seltsi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile nordecon@nordecon.com või toimetades kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate tööpäeviti ajavahemikus 10.00–16.00 aadressile Toompuiestee 35, 10149 Tallinn hiljemalt üldkoosoleku toimumise päeva eelseks tööpäevaks 28.11.2023 kell 16.00.

Vastavalt Seltsi nõukogu 07.11.2023 otsusele on erakorralise üldkoosoleku päevakord järgmine:

  1. Tehingu kinnitamine.

Seltsi nõukogu teeb aktsionäridele järgmise ettepaneku:

Päevakorrapunkt 1. Tehingu kinnitamine

1.1      Kinnitada tehing, millega Selts (kui müüja) võõrandab Seltsile kuuluva 52%-lise osaluse Nordecon Betoon OÜ-s (registrikood 10647027) Nordecon Betoon OÜ praeguste vähemusosanike poolt kontrollitavale äriühingule hinnaga 9 050 000 eurot.

________________________

Seltsi erakorraline üldkoosolek kutsutakse kokku Seltsi poolt kavandatava tehingu kinnitamiseks vastavalt Nasdaq Tallinna börsi reglemendi punktile 7.13.1. Teave tehingu kohta avaldati Seltsi pool samaaegselt käesooleva teatega ning see on kättesaadav börsi infosüsteemis.

Kõigi Seltsi erakorralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas otsuse eelnõuga ning muude seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvate andmete ning päevakorraga seotud muu olulise teabega  on võimalik alates 08.11.2023 tutvuda Seltsi kodulehel aadressil www.nordecon.com. Küsimusi erakorralise üldkoosoleku või selle päevakorrapunkti kohta saab esitada e-posti aadressil nordecon@nordecon.com. Küsimused, vastused, aktsionäride ettepanekud päevakorras olevate teemade kohta ja üldkoosoleku protokoll avalikustatakse Seltsi koduleheküljel www.nordecon.com.

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta. Juhul kui Seltsi juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 Seltsi aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o kuni 25.11.2023, esitades selle kirjalikult aadressil: Nordecon AS, Toompuiestee 35, 10149 Tallinn.

ManusedAktsionaride erakorralise uldkoosoleku kokkukutsumise teade.pdf
Aktsionaride erakorralise uldkoosoleku otsuse eelnou.pdf