Finnish
Julkaistu: 2007-10-26 07:31:59 CEST
Elisa
neljännesvuosikatsaus
ELISAN OSAVUOSIKATSAUS HEINÄ-SYYSKUULTA 2007

Liikevaihto kasvoi 2 prosenttia 394 miljoonaan euroon (387)

Käyttökate
parani 7 prosenttia 132 miljoonaan euroon (123) ja tulos
ennen veroja 29
prosenttia 89 miljoonaan euroon (69)

Ilman kertaeriä tulos ennen veroja kasvoi
10 prosenttia 76 miljoonaan
euroon (69)

Osakekohtainen tulos parani 41
prosenttia 0,45 euroon (0,32).
Osakekohtaiseen tulokseen sisältyy
kertaluonteisia eriä noin 0,08
euroa.

Matkaviestinnän liittymäkohtainen
liikevaihto laski hieman edellisen
vuosineljänneksen 30,2 eurosta 29,9 euroon.
Liittymien vaihtuvuus
säilyi samalla tasolla ja oli 11,2 prosenttia (11,4
edellisellä
vuosineljänneksellä).

Toisen vuosineljänneksen aikana
matkaviestinnän liittymäkanta kasvoi
edelleen, mihin vaikuttivat erityisesti
uudet 3G-asiakkaat

Laajakaistaliittymäkanta kasvoi edellisestä
vuosineljänneksestä

Keskeiset raportoidut
   tunnusluvut:


+----------------------------------------------------------------
   --+
|
Tuloslaskelma         | 7-9/2007 | 7-9/2006 | 1-12/2006 |
| miljoonaa
euroa        |     |     |     
|
|--------------------------------+----------+----------+-----------|
|
Liikevaihto          |   394 |   387 |   1 518
|
|--------------------------------+----------+----------+-----------|
|
Käyttökate           |   132 |   123 |  434 1)
|
|--------------------------------+----------+----------+-----------|
|
Liikevoitto          |    82 |    73 |    225
|
|--------------------------------+----------+----------+-----------|
| Tulos
ennen veroja       |  89 2) |    69 |    212
|
|--------------------------------+----------+----------+-----------|
|
Tulos/osake, euroa       |   0,45 |   0,32 |   0,97
|
|--------------------------------+----------+----------+-----------|
|
Investoinnit käyttöomaisuuteen |    44 |    40 |    207
|
+------------------------------------------------------------------+


Luvut
ilman kertaeriä: 1) 445 milj. euroa , 2) 76 milj. euroa

Rahoitusasemaa ja
kassavirtaa kuvaavat
   tunnusluvut:


+----------------------------------------------------------------
   ---+
|
Rahoitusasema        | 30.9.2007 | 30.9.2006 | 31.12.2006 |
| miljoonaa
euroa       |      |      |      
|
|------------------------------+-----------+-----------+------------|
|
Nettovelka          |    646 |    336 |    377
|
|------------------------------+-----------+-----------+------------|
|
Nettovelka / käyttökate 1)  |    1,2 |    0,7 |    0,9
|
|------------------------------+-----------+-----------+------------|
|
Velkaantumisaste (gearing), |   65,3 |   25,2 |    28,7 |
| %    
          |      |      |      
|
|------------------------------+-----------+-----------+------------|
|
Omavaraisuusaste, %     |   45,7 |   65,5 |    63,1
|
|------------------------------+-----------+-----------+------------|
|
Rahavirtalaskelma      | 7-9/2007 | 7-9/2006 | 1-12/2006 |
|     
          |      |      |      |
| Kassavirta
investointien   |      |      |      |
| jälkeen       
    |     6 |    36 |    118
|
+-------------------------------------------------------------------+


1)
(korolliset velat - rahavarat) / (katsauskauden oikaistu
käyttökate x
4)

Rahoitusasemaa kuvaavat tunnusluvut, kun huomioidaan
ylimääräinen
osingonmaksu 158 miljoonaa euroa 25.10.2007: nettovelka 804
miljoonaa
euroa, nettovelka / käyttökate 1,5 ja velkaantumisaste 81,2
%

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila:"3G -markkina toimii edelleen hyvänä
veturina koko toimialan
kehittymiselle. Merkittävä osa uusista liittymistä on
3G-liittymiä ja
asiakkaat käyttävät yhä enemmän monipuolisia
sisältöpalveluja.
3G-asiakkaita on Suomessa lähes 900 000.

Asiakas- ja
liittymämäärämme ovat edelleen kasvussa. Yhä useammalla
suomalaisella on jo
kaksi tai useampia liittymiä erilaisiin
viestintätarpeisiin.
Laajakaistaliittymien määrä jatkaa kasvuaan ja
mobiililaajakaistan
kilpailukykyinen hinnoittelu on lisännyt myös sen
kysyntää.

Investoimme
edelleen merkittävästi 3G-verkon laajennukseen,
nopeuksien ja kapasiteetin
kasvattamiseen. Verkkomme peitto ja laatu
ovat toimialan parhaat. Väestöpeitto
vuoden 2008 ensimmäisellä
neljänneksellä on noin 75 prosenttia.

Parantaaksemme
asiakaspalveluamme ja tuottavuuttamme olemme uusimassa
asiakashallinta- ja
laskutusjärjestelmään. Järjestelmän käyttöönoton
vuoksi asiakkaiden laskut on
tuotettu normaalirytmiä hitaammin,
jolloin asiakkaat ovat saaneet laskuja
totuttua harvemmin. Seuraavien
neljän kuukauden aikana laskutamme viiden
kuukauden laskut, minkä
myötä pääsemme normaaliin laskutusrytmiin
lähikuukausien aikana.
Asiakkaiden kyselyt asiakaspalvelussa ovat kasvaneet
muutoksen
vuoksi. Asiakaspalvelun hyvä taso on meille tärkeä asia ja
siksi
olemme lisänneet ja kouluttaneet 250 uutta
henkilöä
asiakaspalvelutehtäviin.

Liikevaihtomme tammi-syyskuulta kasvoi 4
prosenttia viime vuodesta,
vaikka samaan aikaan esim. yhdysliikenne- ja
roaming-hinnat ovat
alentuneet. Kannattavuutemme parani selvästi viime vuodesta
uusien
palvelujen ja tuottavuuden kehittämisen ansiosta. Aiomme
jatkaa
päättäväisesti markkinan sekä toimintamme tehokkuuden
kehittämistä.

Lähitulevaisuuden toimintaamme saattaa olla vaikutusta
mahdollisesti
alkavalla työtaistelulla. Lakko haittaisi yhtiön toimintaa
ja
mahdollisesti vaarantaisi tietoliikenneyhteyksien ylläpitämistä.
Toivomme
osapuolten pääsevän neuvottelutulokseen ja asiakkaiden
yhteyksien säilyvän
siten moitteettomina.

Näen operaattoriliiketoiminnan pitkän aikavälin näkymät
hyvinä,
etenkin Suomessa, jossa kuluttajien ja yritysten kiinnostus
uusia
mahdollisuuksia avaavia 3G- ja internetpalveluita kohtaan
kasvaa
voimakkaasti."


ELISA OYJ

Vesa Sahivirta
Johtaja, IR ja
talousviestintä

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Veli-Matti Mattila, puh. 010 262
2635
Talous- ja rahoitusjohtaja Jari Kinnunen, puh. 010 262 951
Johtaja, IR ja
talousviestintä Vesa Sahivirta, puh. 010 262 3036

Jakelu:

Helsingin
Arvopaperipörssi
Keskeiset tiedotusvälineet

OSAVUOSIKATSAUS HEINÄ-SYYSKUU
2007

Osavuosikatsaus on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja
arvostamisperiaatteita
noudattaen. Osavuosikatsauksen tiedot
ovat
tilintarkastamattomia.

Markkinatilanne

Matkaviestinnän liittymäkanta ja
datapalveluiden käyttö on kehittynyt
Suomessa myönteiseen suuntaan. Merkittävä
osa uusista liittymistä on
3G-liittymiä. Uusia palveluja tarjoavat 3G-liittymät
ovat
kasvattaneet palveluiden käyttöä. Liittymien vaihtuvuus on
ollut
laskusuunnassa ja kilpailu on kohdistunut enemmän palveluihin.

Kiinteän
verkon liiketoiminnassa aiempi trendi jatkui:
laajakaistaliittymien määrä
jatkoi kasvuaan ja perinteisten
liittymien määrä sekä käyttö vähenivät.
Laajakaistamarkkina on
jatkanut hienoista kasvuaan.

Liikevaihdon
kehitys


+--------------------------------------------------------------+
|
miljoonaa euroa      | 7-9/2007 | 7-9/2006 | muutos- %
|
|----------------------------+----------+----------+-----------|
|
Matkaviestintä       |   252 |   246 |     2
|
|----------------------------+----------+----------+-----------|
| Kiinteä
verkko       |   157 |   156 |     1
|
|----------------------------+----------+----------+-----------|
|
Segmenttien välinen myynti |   -15 |   -16 |    -6
|
|----------------------------+----------+----------+-----------|
| Yhteensä 
        |   394 |   387 |     2
|
+--------------------------------------------------------------+


Elisan
heinä-syyskuun liikevaihto kasvoi 2 prosenttia edellisen
vuoden vastaavaan
neljännekseen verrattuna. Tähän vaikuttivat mm.
laajakaista- ja
matkaviestintäliittymäkannan sekä
matkaviestintäpalveluiden käytön kasvu.
Liikevaihtoa heikensi
alhaisemmat yhdysliikennehinnat, vähäisempi laitekauppa,
sekä
kiinteän verkon perinteisten liittyminen määrän ja
   liikenteen
väheneminen.

Tuloskehitys


+---------------------------------------
   --------------+
|
miljoonaa euroa  | 7-9/2007 | 7-9/2006 | muutos- %
|
|-------------------+----------+----------+-----------|
| Matkaviestintä  |
     |     |      |
| käyttökate    |    80 |    72 | 
   11 |
| käyttökate- %  |    32 |    29 |      |
| 
liikevoitto   |    53 |    49 |     8
|
|-------------------+----------+----------+-----------|
| Kiinteä verkko  |
     |     |      |
| käyttökate    |    54 |    52 | 
   4 |
| käyttökate- %  |    34 |    33 |      |
| 
liikevoitto   |    31 |    26 |    19
|
|-------------------+----------+----------+-----------|
| Konsernitoiminnot |
     |     |      |
| käyttökate    |    -3 |    -1 | 
  200 |
| liikevoitto   |    -3 |    -1 |    200
|
|-------------------+----------+----------+-----------|
| Konserni yhteensä |
     |     |      |
| käyttökate    |   132 |   123 | 
   7 |
| käyttökate- %  |    33 |    32 |      |
| 
liikevoitto   |    82 |    73 |    12
|
+-----------------------------------------------------+


Elisan käyttökate
kasvoi 7 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan
neljännekseen verrattuna.
Käyttökatteen nousuun vaikuttivat mm.
matkaviestintäliiketoiminnan uudet
palvelut ja liiketoiminnan
tehostamistoimenpiteet. Kiinteän verkon
kannattavuusparannukseen
vaikuttivat laajakaistaliittymien hintamuutokset,
liittymämäärän
kasvu ja kustannustehokkuuden parantuminen.

Konsernin
rahoitustuotot ja -kulut olivat +7 miljoonaa euroa (-4).
Rahoitustuottoihin
sisältyy 13 miljoonaa euroa Comptelin osakkeiden
myyntivoittoa, sekä
realisoitumaton, kassavirtaan vaikuttamaton, noin
2 miljoonan euron suuruinen
rahoitustuotto johdannaisten käypien
arvojen muutoksista. Vertailukelpoinen
rahoituskulu oli siten -8
miljoonaa euroa. Kasvu edellisen vuoden vastaavasta
ajankohdasta
johtui pääosin kasvaneesta nettovelasta.

Katsauskauden tulosta
vastaavat tuloverot olivat -17 miljoonaa euroa
(-16).

Konsernin heinä-syyskuun
tulos verojen jälkeen oli 72 miljoonaa euroa
(53). Tulos/osake oli 0,45 euroa
(0,32). Oma pääoma/osake oli
syyskuun lopussa 6,24 euroa (8,07 euroa vuoden
2006 lopussa).

Konsernirakenteen muutokset

Lounet Oy:n yhtiökokous ja Elisan
hallitus hyväksyivät 5.7.2007
sulautumissuunnitelman, jossa Lounet Oy sulautuu
Elisa Oyj:hin.
Sulautuminen rekisteröitiin 30.9.2007.

First Orange Contact Oy
ja Elisa Ventures Oy sulautuivat Elisaan
31.8.2007.

Elisa ja Oy L M Ericsson
Ab allekirjoittivat sopimuksen Elisan
yritysasiakkaiden puhelinjärjestelmien ja
vaihdeasennusten
etähallinnan ulkoistamisesta ja vaihdeasennusten
kenttätoimintojen
osittaisesta ulkoistamisesta Ericssonille. Liiketoiminnat
siirtyivät
28.9.2007.

Elisan tytäryhtiön Saunalahden henkilöstö
siirtyi
liikkeenluovutuksella Elisan palvelukseen 1.10.2007
alkaen.
Liikkeenluovutuksessa Saunalahden noin 170 työntekijää siirtyi
Elisan
palvelukseen ja yhdistyi Elisan noin 900 henkilön henkilöasiakkaat
ja
yrittäjät -yksikön
   kanssa.

Matkaviestintäliiketoiminta


+----------------------------------------
   --------------------------+
|
Liittymämäärät, kappaletta | 30.9.2007 | 30.9.2006 | 31.12.2006
|
|-----------------------------+-----------+-----------+------------|
|
Kokonaisliittymämäärä    | 2 622 300 | 2 452 500 | 2 488 900
|
|-----------------------------+-----------+-----------+------------|
| -
Verkko-operaattori, Suomi | 2 309 800 | 2 163 900 | 2 194 400
|
|-----------------------------+-----------+-----------+------------|
| -
liittymämäärä, Viro    |  312 500 |  288 600 |  294 500
   |
+------------------------------------------------------------------++-----
   --------------------------------------------------------------+
|
Käyttäjäkohtaiset tunnusluvut1) | 7-9/2007 | 7-9/2006 | 1-12/2006
|
|---------------------------------+----------+----------+-----------|
|
Keskimääräinen         |     |     |      |
|
liikevaihto/liittymä,      |     |     |      |
| €/kk   
           |   29,9 |   30,5 |   30,2
|
|---------------------------------+----------+----------+-----------|
|
Vaihtuvuus vuositasolla, %   |   11,2 |   11,7 |   13,8
|
|---------------------------------+----------+----------+-----------|
|
Lähtevät puhelut,        |     |     |      |
|
min./liittymä/kk        |   217 |   207 |    203
|
|---------------------------------+----------+----------+-----------|
|
Tekstiviestit, kpl/liittymä/kk |    51 |    50 |    50
|
|---------------------------------+----------+----------+-----------|
|
Lisäarvopalvelut/liikevaihto, % |    19 |    17 |    17
   |
+-------------------------------------------------------------------++----
   ------------------------------------------------------------+
|
Verkon käytön tunnusluvut 2) | 7-9/2007 | 7-9/2006 | 1-12/2006
|
|------------------------------+----------+----------+-----------|
| Lähtevät
puhelut, milj. min. |  1 428 |  1 265 |   4 888
|
|------------------------------+----------+----------+-----------|
| SMS,
milj. kpl        |   382 |   303 |   1 193
|
+----------------------------------------------------------------+


1)
Elisan palveluoperaattorit Suomessa (ei sisällä prepaid-liittymiä)
2) Elisan
verkko-operaattori Suomessa

Elisan liittymämäärä Suomessa oli syyskuun lopussa
2 309 800
liittymää, kasvua edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan noin
146
000 liittymää. Vuoden kolmannella neljänneksellä liittymämäärä
kasvoi noin 53
000 liittymällä. Kasvuun vaikutti mm.
3G-palvelupakettien,
mobiililaajakaistaliittymien ja prepaidien hyvä
menestys.

Elisan omien
palveluoperaattorien puheluminuuttien määrä liittymää
kohden kasvoi noin 5
prosenttia ja lähetettyjen tekstiviestien määrä
kasvoi noin 2 prosenttia
edellisen vuoden vastaavaan kauteen
verrattuna. Kokonaispuheluminuuttien määrä
kasvoi 13 prosenttia ja
tekstiviestit 26 prosenttia, mihin vaikutti
Elisan
palveluoperaattorin liittymämäärän kasvu.

Matkaviestinnän liikevaihto
kasvoi 2 prosenttia. Liikevaihtoon
vaikuttivat alentavasti vuoden alusta
voimaan tulleet
yhdysliikennehinnat ja alentuneet roaming-hinnat, sekä
kasvattavasti
lisääntynyt käyttö ja liittymämäärä.

Edellisestä
vuosineljänneksestä liittymäkohtainen liikevaihto laski
hieman 30,2 eurosta
29,9 euroon, mihin vaikutti mm. alennetut
roaming-hinnat.

Elisa uudisti
Mobiililaajakaistan hintoja 1.8. alkaen ja
roaming-hintojaan Euroopan Unioniin
kuuluvissa maissa 30.8. alkaen.

Elisa tilasi Ericssonilta 3G-verkon
laajennuksen, mikä
kaksinkertaistaa Elisan nykyisen WCDMA/HSPA-verkon peiton
ja
kapasiteetin: tukiasemien lukumäärä yli kaksinkertaistuu, ja
samalla
datasiirto nopeutuu.

Elisa jatkaa 3G-verkkonsa kehittämistä tuomalla
yhteistyössä
Ericssonin kanssa ensimmäisenä Pohjoismaissa 3G-verkkoon HSUPA
(High
Speed Uplink Packet Access) -teknologian, joka nostaa
datanopeuden
päätelaitteesta verkkoon yli kolminkertaiseksi (max. 1,4
Mbps).

Elisan Virossa toimivan tytäryhtiön matkaviestintäliiketoiminta
jatkoi
kasvua niin liikevaihdon kuin liittymämäärän osalta.
Liikevaihdon kasvu oli 10
prosenttia liikevaihdon ollessa 30,6
miljoonaa euroa (27,8) ja asiakasmäärän
312 500 (288 600). Myös tulos
parani: käyttökate kasvoi 5 prosenttia 10,1
miljoonaan euroon (9,6)
ja liikevoitto 7 prosenttia 7,4 miljoonaan euroon
(6,9).

Kiinteän verkon
   liiketoiminta


+---------------------------------------------------------------
   ----+
|
kappaletta          | 30.9.2007 | 30.9.2006 | 31.12.2006
|
|------------------------------+-----------+-----------+------------|
|
Laajakaistaliittymät     |  518 400 |  479 600 |  496 300
|
|------------------------------+-----------+-----------+------------|
|
ISDN-kanavat         |  70 900 |  110 200 |   76 200
|
|------------------------------+-----------+-----------+------------|
|
Kaapeli-TV -liittymät    |  235 700 |  223 200 |  226 000
|
|------------------------------+-----------+-----------+------------|
|
Analogiset ja muut liittymät |  483 500 |  528 800 |  521 100
|
|------------------------------+-----------+-----------+------------|
|
Liittymät yhteensä      | 1 308 500 | 1 341 800 | 1 319 600
   |
+-------------------------------------------------------------------+


Laajak
   aistaliittymämäärä
kasvoi noin 4 500 liittymällä edellisestä
vuosineljänneksestä. Kasvua vuoden
takaisesta liittymämäärästä oli
38 800 liittymää, eli 8
prosenttia.

Perinteisten liittymien määrä jatkoi edelleen tasaista
laskuaan
puheen siirtyessä matkaviestintäverkkoon ja datan
siirtyessä
laajakaistaliittymiin.

Elisa aloitti 3.9.2007 HDTV- eli
teräväpiirtolähetykset
kaapelitelevisioverkossaan. HDTV-kanavia on tarjolla
aluksi kaksi
mutta jatkossa tarjontaa tullaan oleellisesti lisäämään.
Elisan
valtakunnallisessa kaapeli-tv-verkossa on noin 226 000
kotitaloutta.

Elisa lanseerasi 5.9.2007 Laajakaista Super -palvelun, joka
tarjoaa
kotitalouksille maksimissaan 100 Mbit/s -yhteysnopeuden.
Se
mahdollistaa yhä nopeampia yhteyksiä vaativien palvelujen, kuten TV-
ja
tilausvideopalveluiden, hyödyntämisen. Laajakaista Super on
tilattavissa
huoneistokohtaisesti kiinteistöissä, jotka kuuluvat
Elisan valokuituyhteydellä
toteutetun laajakaistaverkon piiriin.

Henkilöstö

Elisan palveluksessa oli
heinä-syyskuussa keskimäärin 3 326 henkilöä
(4 264 keskimäärin vuonna
2006).

Henkilömäärä
segmenteittäin

+---------------------------------------------------------+
| 
        | 30.9.2007 | 30.9.2006 | 31.12.2006
|
|-------------------+------------+-----------+------------|
| Matkaviestintä 
 |   1 313 |   1 355 |   1 329
|
|-------------------+------------+-----------+------------|
| Kiinteä verkko 
 |   1 878 |   2 267 |   2 224
|
|-------------------+------------+-----------+------------|
|
Konsernitoiminnot |     38 |    39 |     38
|
|-------------------+------------+-----------+------------|
| Yhteensä    
 |   3 229 |   3 661 |   3 592
|
+---------------------------------------------------------+


Elisan
Yritysasiakkaat-yksikön puhelinvaihteiden etähallintojen
siirron yhteydessä
yhteensä 56 henkilöä siirtyi
   Ericssonin
palvelukseen.

Investoinnit

+---------------------------------------
   ----------------------------+
|
miljoonaa euroa         | 7-9/2007 | 7-9/2006 | 1-12/2006
|
|---------------------------------+----------+----------+-----------|
|
Investoinnit käyttöomaisuuteen |    44 |    40 |    207 |
| -
matkaviestintäliiketoiminta  |    21 |    14 |    78 |
| -
GSM-rahoitussopimusten    |     |     |      |
| 
takaisinostot         |    0 |    0 |     2 |
| - kiinteän
verkon liiketoiminta |    23 |    27 |    127 |
| - muut       
      |    0 |    0 |     0 |
| Osakkeet           
 |    6 |    7 |    10 |
|                 |    
 |     |      |
| Yhteensä            |    51 |   
47 |    218
   |
+-------------------------------------------------------------------+


Invest
   ointien
pääasialliset kohteet olivat 3G-verkon laajennus,
laajakaistaverkon nopeuksien
ja kapasiteetin kasvattaminen sekä uusi
laskutus- ja
asiakashallintajärjestelmä, jonka ensimmäinen vaihe on
otettu
käyttöön.

Ylimääräinen osinko

Elisan hallitus päätti 31.7.2007 1,00 euron
osakekohtaisen
ylimääräisen osingon jakamisesta. Osingon irtoamispäivä
oli
16.10.2007, täsmäytyspäivä 18.10.2007 ja maksupäivä
25.10.2007.

Osingonjaon kokonaismäärä oli noin 158 miljoonaa euroa. Osinkoa
ei
maksettu Elisan hallussa oleville omille
osakkeille.

Rahoitusasema

Pääomarakennetta on kehitetty asetettujen
tavoitteiden suuntaan.
Elisan rahoitusasema ja likviditeetti säilyi hyvänä
vuosineljänneksen
aikana. Heinä-syyskuun kassavirta investointien jälkeen oli
6
miljoonaa euroa (36). Kassavirtaa heikensivät oleellisesti laskutus-
ja
asiakashallintajärjestelmän käyttöönoton aiheuttamat
viiveet
laskutuksessa.

Elisa myi syyskuussa 7 miljoonaa Comptel Oyj:n
osaketta, jolloin
Elisan omistus Comptelissa laski 19,9 prosentista 13,4
prosenttiin.
Osakkeiden myyntihinta oli 13,2 miljoonaa euroa, josta 13,1
miljoonaa
euroa oli verovapaata myyntivoittoa. Myyntivoitto
kirjattiin
kertaluonteiseksi eräksi rahoitustuottoihin.

Rahoituksen keskeiset
   tunnusluvut

+------------------------------------------------------------------
   +
|
miljoonaa euroa      | 30.9.2007 | 30.9.2006 | 31.12.2006
|
|----------------------------+------------+-----------+------------|
|
Nettovelka         |    646 |    336 |    377
|
|----------------------------+------------+-----------+------------|
|
Nettovelka / käyttökate 1) |    1,2 |    0,7 |    0,9
|
|----------------------------+------------+-----------+------------|
|
Gearing, %         |    65,3 |   25,2 |    28,7
|
|----------------------------+------------+-----------+------------|
|
Omavaraisuusaste, %    |    45,7 |   65,5 |    63,1
|
|----------------------------+------------+-----------+------------|
|    
          |      |      |      
|
|----------------------------+------------+-----------+------------|
|    
          |  7-9/2007 | 7-9/2006 | 1-12/2006
|
|----------------------------+------------+-----------+------------|
|
Kassavirta investointien  |      |      |      |
| jälkeen 
        |     6 |    36 |    118
|
+------------------------------------------------------------------+


1)
(korolliset velat - rahavarat) / (katsauskauden oikaistu
käyttökate x
4)

Rahoitusasemaa kuvaavat tunnusluvut, kun huomioidaan
ylimääräinen
osingonmaksu 158 miljoonaa euroa 25.10.2007: nettovelka 804
miljoonaa
euroa, nettovelka / käyttökate 1,5 ja velkaantumisaste 81,2
%

Voimassaolevat
   rahoitusjärjestelyt

+----------------------------------------------------------
   -----+
|
miljoonaa euroa     | Enimmäismäärä | Käytössä 30.9.2007
|
|--------------------------+---------------+--------------------|
|
Komittoitu luottolimitti |      170 |         0
|
|--------------------------+---------------+--------------------|
|
Yritystodistusohjelma 1) |      150 |         0
|
|--------------------------+---------------+--------------------|
|
EMTN-ohjelma 2)     |     1 000 |        666
|
+---------------------------------------------------------------+


1)
Ohjelma ei ole komittoitu
2) Eurooppalainen joukkovelkakirjaohjelma, ei
komittoitu

Pitkien lainojen
luokitukset

+-----------------------------------------------------------+
|
Luokittaja        | Luokitus | Luokituksen näkymä
|
|---------------------------+----------+--------------------|
| Moody's
Investor Services |   Baa2 |       vakaa
|
|---------------------------+----------+--------------------|
| Standard &
Poor's     |   BBB |       vakaa
|
+-----------------------------------------------------------+


Osake

Elisan
kokonaisosakemäärä oli syyskuun lopussa 166 307 586
kappaletta. Lounetin
sulautumisvastikkeena annettiin 241 570 uutta
Elisan osaketta, jotka tulivat
kaupankäynnin kohteeksi 1.10.2007.
Osakkeen päätöskurssi oli katsauskauden
lopussa 21,80 euroa, kun se
vuoden vaihteessa oli 20,75 euroa, nousua 5,1
prosenttia. Vuosi
sitten osakekurssi oli 17,40 euroa, josta nousua 25,3
prosenttia.
Osakekannan markkina-arvo oli katsauskauden lopussa 3 450
miljoonaa
euroa.

Yhtiön osakkeita vaihdettiin Helsingin
Arvopaperipörssissä
kesä-syyskuussa kaikkiaan 72,0 miljoonaa kappaletta 1 465,6
miljoonan
euron kokonaishintaan. Vaihto oli 45,5 prosenttia ulkona
olevien
osakkeiden määrästä.

Yhtiökokous antoi 19.3.2007 valtuutuksen
hallitukselle enintään 16
000 000 oman osakkeen hankkimisesta, josta on
käytetty 4 miljoonaa
osaketta. Katsauskaudella ei hankittu omia osakkeita.
Elisan
omistuksessa oli syyskuun lopussa 8 049 976 osaketta (vuoden
2006
lopussa 4 125 000), joiden kirjanpidollinen vasta-arvo oli 4,02
miljoonaa
euroa ja osuus osakepääomasta ja äänistä oli 4,85
prosenttia.

Jakokelpoiset
varat

Elisa Oyj:n jakokelpoiset varat olivat katsauskauden lopussa noin
8
miljoonaa euroa.

Elisan yhtiökokous 28.6.2007 teki päätöksen
ylikurssirahaston
siirtämisestä sijoitetun vapaan oman pääoman
rahastoon.


Merkittävät oikeudelliset asiat

Heinä-syyskuussa ei Elisan
oikeudellisissa asioissa tapahtunut mitään
merkittävää.

Lähiajan riskit ja
epävarmuustekijät

Toimihenkilöunioni (TU) on antanut varoituksen 1.11.2007
alkavasta
lakosta ja ylempien toimihenkilöiden neuvottelukunta (YTN) on
antanut
varoituksen 2.11.2007 alkavasta lakosta. Alkaessaan lakko
haittaisi
yhtiön toimintaa ja mahdollisesti vaarantaisi
tietoliikenneyhteyksien
ylläpitämistä. Mahdollinen lakko vaikuttaisi
erityisesti
asiakaspalveluun ja verkkotoimintoihin. Kiinteän
verkon
puhepalveluiden, matkapuheluiden ja mobiilidatan,
tekstiviestien,
mobiilipaikannuksen ja yritysten
tietoliikennepalveluiden
toiminnallisuus saattaisi niin ikään
kärsiä.

Laskutus- ja asiakashallintajärjestelmän muutoksen
vuoksi
laskutuksessa on ollut tauko. Normaaliin laskutusrytmiin pääseminen
on
viivästynyt vuoden 2008 ensimmäiselle vuosineljännekselle.
Viivästyneellä
aikataululla saattaa olla vaikutusta
liiketoimintaan.

Telekommunikaatiotoimiala on erityisen kilpailtu
Elisan
päämarkkina-alueilla. Kireä kilpailu voi vaikuttaa
Elisan
liiketoimintaan.

Tietoliikennetoiminnan nopealla teknologisella
kehityksellä voi olla
merkittäviä vaikutuksia liiketoimintaan.

Elisan
päämarkkina-alue on Suomi, jossa matkapuhelimien määrä
asukasta kohden on
maailman suurimpia. Tämän takia
matkapuhelinliittymien kokonaismarkkina
maassamme ei voi enää
olennaisesti kasvaa. Lisäksi Elisan kiinteän verkon
puhelinliikenteen
osuus on vähentynyt viime vuosina. Nämä tekijät voivat
rajoittaa
kasvumahdollisuuksia.

Telekommunikaatioala on voimakkaasti
säännelty. Elisaa ja sen
liiketoimintaa valvovat ja säätelevät useat
viranomaistahot. Nämä
tahot mm. säätelevät joidenkin Elisan tuotteiden ja
palvelujen
hintatasoja.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Elisa jatkaa
henkilöasiakkaat ja yrittäjät -yksikön toiminnan
kehittämistä ja tehostamista.
Saunalahden henkilöstön siirtyi
1.10.2007 liikkeenluovutuksella Elisan
palvelukseen. 24.10.2007
käynnistettiin yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut
arviolta 80
henkilön vähentämiseksi. Yksikössä työskentelee yhteensä noin 1
100
henkilöä, joista yt-neuvottelun piirissä on noin 300 henkilöä.

Elisan
yhtiökokous päätti 28.6.2007 ylikurssirahaston siirtämisestä
sijoitetun vapaan
oman pääoman rahastoon. Osana prosessia
kaupparekisteri on antanut kuulutuksen
yhtiön velkojille, jonka
määräpäivä velkojien vastustukselle päättyi
23.10.2007. Elisan
tietoon on tullut kaupparekisteriin tehtyjä vastustuksia,
jotka
saattavat viivästyttää päätöksen toimeenpanoa.

Loppuvuoden
näkymät

Lähiajan näkymät ovat säilyneet ennallaan.

Suomen
telekommunikaatiomarkkinoiden haasteellinen kilpailutilanne
jatkuu edelleen
painopisteen ollessa enemmän palveluissa.
Matkaviestinnän ja
laajakaistatuotteiden käyttö jatkaa kasvuaan.
Elisan tavoitteena on edelleen
vahvistaa asemaansa palvelujohtajana.

Konsernin liikevaihdon arvioidaan
kasvavan edellisestä vuodesta ja
kertaluonteisista eristä puhdistetun
käyttökatteen ja liikevoiton
paranevan. Tähän vaikuttavat mm. 3G-markkinan
kasvu ja
tehostamistoimenpiteet. Kertaeristä puhdistetun käyttökatteen
ja
liikevoiton arvioidaan paranevan selvästi vuoden toisella
puoliskolla
alkuvuoteen verrattuna viimeisen neljänneksen ollessa hieman
kolmatta
neljännestä alhaisemmalla tasolla.

Koko vuoden
käyttöomaisuusinvestointien arvioidaan olevan 11-13
prosenttia liikevaihdosta
ja kassavirta on edelleen selvästi
positiivinen.

HALLITUS


Elisa Oyj
1.1. -
30.9.2007
Tilintarkastamaton

KONSERNIN TULOSLASKELMA
             
    7-9   7-9   1-9   1-9  1-12
milj. euroa       Liite  
2007  2006  2007  2006  2006

Liikevaihto         1  394,5 
386,9 1 166,3 1 117,7 1 518,4

Liiketoiminnan muut
tuotot           
   4,8   2,8  19,7   6,7   8,7

Materiaalit ja
palvelut       
    -175,4 -178,6 -529,7 -507,0 -689,3
Työsuhde-etuuksista
aiheutuvat
kulut        -38,3  -43,2 -130,5 -160,1 -213,9
Liiketoiminnan
muut
kulut              -53,7  -44,9 -152,5 -141,0 
-189,4
Käyttökate         1  131,9  123,0  373,3  316,3 
434,5

Poistot             -49,9  -49,8 -145,5 -161,3 
-209,1
Liikevoitto         1  82,0  73,2  227,8  155,0 
225,4

Rahoitustuotot ja
-kulut, netto           7,2  -3,9  -8,1 
 -12,3  -13,7
Osuus
osakkuusyritysten
tuloksesta            0,0  
 0,0   0,1   0,0   0,1
Voitto ennen veroja       89,2  69,3 
219,8  142,7  211,8

Tuloverot            -17,0  -16,3  -49,7 
-32,3  -50,4
Tilikauden voitto        72,2  53,0  170,1  110,4 
161,4

Tilikauden voiton
jakautuminen
 Emoyhtiön
 omistajille        
  72,4  52,6  169,7  109,6  160,3
 Vähemmistölle         -0,2 
 0,4   0,4   0,8   1,1
                 72,2  53,0 
170,1  110,4  161,4


Tulos/osake (euroa)
Laimentamaton          
0,45  0,32  1,06  0,66  0,97
Laimennettu           0,45  
0,32  1,06  0,66  0,97

Ulkona olevia osakkeita
keskimäärin (1000
osaketta)
Laimentamaton         158 016 165 941 159 808 165 933 165
417
Laimennettu          158 016 165 941 159 808 165 933 165
417Elisa Oyj
1.1. - 30.9.2007
Tilintarkastamaton

KONSERNITASE
      
                 30.9. 31.12.
milj. euroa          
        2007  2006
Pitkäaikaiset varat
Aineelliset
käyttöomaisuushyödykkeet      630,0  645,5
Liikearvo           
        773,7  772,3
Muut aineettomat hyödykkeet          
196,6  190,4
Osuudet osakkuusyrityksissä           0,1  
0,4
Myytävissä olevat sijoitukset          38,2  48,4
Saamiset   
                 6,6   4,8
Laskennalliset verosaamiset   
       31,3  33,7
                       1 676,5
1 695,5
Lyhytaikaiset varat
Vaihto-omaisuus                
23,2  38,4
Myyntisaamiset ja muut saamiset        437,1 
334,8
Rahavarat                    31,4  22,2
      
                 491,7  395,4

Varat yhteensä        
       2 168,2 2 090,9


Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma   
988,2 1 307,6
Vähemmistön osuus                1,9   4,7
Oma
pääoma yhteensä              990,1 1 312,3

Pitkäaikaiset
velat
Laskennalliset verovelat            34,6  36,3
Varaukset  
                  7,2   8,2
Korolliset velat        
        639,1  321,1
Muut velat                   
22,4  16,1
                        703,3 
381,7
Lyhytaikaiset velat
Ostovelat ja muut velat            414,1 
 287,5
Tuloverovelat                  19,9  28,7
Varaukset 
                   2,4   2,7
Korolliset velat       
         38,4  78,0
                       
474,8  396,9

Oma pääoma ja velat yhteensä         2 168,2 2
090,9
Elisa Oyj
1.1. - 30.9.2007
Tilintarkastamaton

LASKELMA KONSERNIN
OMAN
PÄÄOMAN MUUTOKSISTA
                           
    Vähem-   Oma
        Osake- Ylikurssi-   Omat   Muut 
Kertyneet mistön  pääoma
milj. euroa  pääoma  rahasto osakkeet rahastot
voittovarat osuus yhteensä
Oma pääoma
1.1.2006     83,0   530,4  
-2,5  418,9    307,5  12,4 1 349,7
Myytävissä
olevat
sijoitukset    
             -2,6            -2,6
Muut muutokset   
             -0,2    -0,4  0,2   -0,4
Suoraan
omaan
pääomaan
kirjatut
erät                     -2,8   
 -0,4  0,2   -3,0
Tilikauden
voitto                    
      109,6  0,8  110,4
Kaudella
kirjatut
tuotot ja
kulut       
              -2,8    109,2  1,0  
107,4
Tytäryritysten
hankinnat              -0,1         
   -4,8   -4,9
Osingonjako                      
-116,2  -2,0  -118,2
Omien
osakkeiden
myynti                
0,8         -0,4       0,4
Osake-
palkitseminen         
              1,0       1,0
Oma pääoma
30.9.2006    83,0
   530,4   -1,8  416,1    301,1  6,6 1 335,4


Oma pääoma
1.1.2007 
    83,0   530,4  -81,3  422,1    353,4  4,7 1
312,3
Myytävissä
olevat
sijoitukset                 -10,2   
         -10,2
Suoraan omaan
pääomaan
kirjatut
erät          
          -10,2            -10,2
Tilikauden
voitto    
                     169,7  0,4  
170,1
Kaudella
kirjatut
tuotot ja
kulut                    
-10,2    169,7  0,4  159,9
Tytäryritysten
hankinnat           
        5,3    -0,8  -2,8   1,7
Osingonjako          
            -401,5  -0,4  -401,9
Omien
osakkeiden
osto      
          -85,6                
-85,6
Omien
osakkeiden
myynti                1,1        
 0,4       1,5
Osake-
palkitseminen                   
    2,2       2,2
Oma pääoma
30.9.2007    83,0   530,4 
-165,8  417,2    123,4  1,9  990,1
Elisa Oyj
1.1. -
30.9.2007
Tilintarkastamaton

LYHENNETTY KONSERNIN RAHAVIRTALASKELMA
     
                     1-9  1-9  1-12
milj. euroa     
               2007  2006  2006
Liiketoiminnan
rahavirta
Voitto ennen veroja                219,8 142,7 
211,8
Poistot                      145,5 161,3 
209,1
Muut oikaisut voittoon ennen veroja        -7,7  10,1  
8,3
Käyttöpääoman muutos               -118,6 -69,5 
-76,8
Liiketoiminnan rahavirta             239,0 244,6 
352,4

Rahoituserät, netto                -15,8 -18,5 
-17,5
Maksetut verot                  -59,1  -0,9 
-0,3
Liiketoiminnan nettorahavirta           164,1 225,2 
334,6

Investointien rahavirta
Investoinnit aineellisiin ja
aineettomiin
hyödykkeisiin                  -135,4 -136,7
-205,7
Investoinnit osakkeisiin ja muihin
sijoituksiin             
       -4,9 -24,6 -25,4
Omaisuuden myynnit               
  37,4  13,7  14,9
Investointien nettorahavirta           -102,9
-147,6 -216,2

Rahavirta ennen rahoitusta             61,2  77,6 
118,4

Rahoituksen rahavirta
Omien osakkeiden hankinta            
-85,6     -79,4
Omien osakkeiden myynti               1,7  
0,9  1,0
Pitkäaikaisten lainojen nostot (+)        
350,0
Pitkäaikaisten lainojen maksut (-)        -44,2 -122,4
-122,4
Lyhytaikaisten lainojen lisäys (+),
vähennys (-)            
       -25,0     25,0
Rahoitusleasingvelkojen maksut (-)      
  -5,3  -7,5  -9,5
Maksetut osingot                 -243,6
-122,5 -123,6
Rahoituksen nettorahavirta            -52,0 -251,5
-308,9

Rahavarojen muutos                 9,2 -173,9
-190,5
Rahavarat tilikauden alussa            22,2 212,7 
212,7
Rahavarat tilikauden lopussa            31,4  38,8 
22,2
Elisa Oyj
1.1. -
30.9.2007
Tilintarkastamaton

LIITETIEDOT


LASKENTAPERIAATTEET
Osavuosikatsaus
on laadittu IFRS:n kirjaamis- ja
arvostamisperiaatteita noudattaen.
Osavuosi-
katsauksen tiedot on laadittu niiden voimassa
olevien kansainvälisten
tilinpäätösstandardien
(International Financial Reporting
Standards)
mukaisesti, jotka Euroopan unionissa on hyväksytty
sovellettavaksi.
Laatimisperiaatteet ovat samat kuin
31.12.2006 tilinpäätöksessä. Tätä
osavuosikatsausta
tulee lukea yhdessä vuoden 2006 tilinpäätöksen
kanssa.

Uusia
1.1.2007 käyttöönotettuja standardeja,
standardien muutoksia ja tulkintoja
ovat:
IFRS 7
Rahoitusinstrumentit;
tilinpäätöksessä esitettävät tiedot
IAS
1
Tilinpäätöksen esittäminen;
tilinpäätöksessä esitettävät pääomatiedot
IFRIC
8
IFRS 2:n soveltamisala
IFRIC 9
Kytkettyjen
johdannaisten
uudelleenarviointi
IFRIC 10
Osavuosikatsaukset
ja
arvonalentumiset

Uusilla käyttöönotetuilla standardeilla ja tulkinnoilla ei
ole ollut
vaikutusta osavuosikatsauksen tietoihin.

1. TIEDOT
LIIKETOIMINTASEGMENTEITTÄIN

7-9/2007        Matka- Kiinteä   Muu
Kohdista-       Konserni
milj.euroa     viestintä verkko toiminta 
mattomat Eliminoinnit yhteensä
Myynti konsernin
ulkopuolelle      246,0 
148,3   0,0    0,2         394,5
Segmenttien välinen
myynti   
       5,8   9,1              -14,9   0,0
Liikevaihto 
     251,8  157,4   0,0    0,2    -14,9  394,5
Käyttökate  
     80,4  54,2        -2,7         131,9
Liikevoitto  
     53,4  31,5        -2,9         82,0
Rahoitustuotot
ja
 -kulut                       7,2         
7,2
Osuus
osakkuusyritysten
tuloksesta                     
 0,0          0,0
Voitto ennen
veroja                 
                 89,2

7-9/2006        Matka- Kiinteä 
  Muu Kohdista-       Konserni
milj.euroa     viestintä verkko
toiminta mattomat Eliminoinnit yhteensä
Myynti konsernin
ulkopuolelle     
 239,2  147,4   0,3              386,9
Segmenttien
välinen
myynti          6,5   9,0              -15,5 
  0,0
Liikevaihto       245,7  156,4   0,3         -15,5  
386,9
Käyttökate        72,3  52,0        -1,3        
123,0
Liikevoitto       48,7  25,5        -1,0         
73,2
Rahoitustuotot ja
-kulut                       -3,9
         -3,9
Osuus
osakkuusyritysten
tuloksesta            
          0,0          0,0
Voitto ennen
veroja        
                          69,3
Elisa Oyj
1.1. -
30.9.2007
Tilintarkastamaton

1-9/2007       Matka- Kiinteä   Muu
Kohdista-       Konserni
milj.euroa     viestintä verkko toiminta 
mattomat Eliminoinnit yhteensä
Myynti konsernin
ulkopuolelle      711,7 
454,1   0,0    0,5        1 166,3
Segmenttien
välinen myynti   
  15,1  26,2              -41,3   0,0
Liikevaihto      
726,8  480,3   0,0    0,5    -41,3 1 166,3
Käyttökate      
219,9  159,3        -5,9         373,3
Liikevoitto      
143,1  90,6        -5,9         227,8
Rahoitustuotot ja
-kulut
                      -8,1         
-8,1
Osuus
osakkuusyritysten
tuloksesta                    
 0,1          0,1
Voitto ennen
veroja                 
                219,8
Investoinnit      62,6  75,2   
               137,8


1-9/2006       Matka- Kiinteä   
Muu Kohdista-       Konserni
milj.euroa     viestintä verkko
toiminta mattomat Eliminoinnit yhteensä
Myynti konsernin
ulkopuolelle     
 657,6  459,8   0,3             1 117,7
Segmenttien
välinen
myynti     19,5  42,8              -62,3   
0,0
Liikevaihto      677,1  502,6   0,3         -62,3 1
117,7
Käyttökate       182,6  137,7        -4,0        
316,3
Liikevoitto      107,9  51,8        -4,7        
155,0
Rahoitustuotot ja
-kulut                      -12,3
        -12,3
Osuus
osakkuusyritysten
tuloksesta            
         0,0          0,0
Voitto ennen
 veroja        
                         142,7
Investoinnit      
53,2  84,4                  137,6


1-12/2006      
Matka- Kiinteä   Muu Kohdista-       Konserni
milj.euroa    
viestintä verkko toiminta mattomat Eliminoinnit yhteensä
Myynti
konsernin
ulkopuolelle      905,5  612,8   0,1            
1 518,4
Segmenttien
välinen myynti     24,4  52,2            
  -76,6   0,0
Liikevaihto      929,9  665,0   0,1        
 -76,6 1 518,4
Käyttökate       259,0  181,1        -5,6    
    434,5
Liikevoitto      161,7  70,6        -6,9     
   225,4
Rahoitustuotot ja
-kulut                      
-13,7         -13,7
Osuus
osakkuusyritysten
tuloksesta         
            0,1          0,1
Voitto ennen
veroja     
                            211,8
Investoinnit   
   80,0  127,4                  207,4
Elisa Oyj
1.1. -
30.9.2007
Tilintarkastamaton

2. MUUT VUOKRASOPIMUKSET
            
              30.9. 31.12.
milj. euroa              
        2007  2006
Erääntyy alle 1 vuoden kuluttua           
 17,5  21,5
Erääntyy 1 - 5 vuoden kuluttua            31,2 
37,8
Erääntyy yli 5 vuoden kuluttua            11,6  21,4
Yhteensä
                       60,3  80,7


3. EHDOLLISET VELAT

                          30.9. 31.12.
milj. euroa  
                    2007  2006
Kiinnitykset, pantit ja
takaukset
Annetut pantit
 Vakuudeksi annetut talletukset           
0,7  0,7
Annetut takaukset
 Muiden puolesta (*               
  42,8  0,5
Kiinnitykset, pantit ja takaukset yhteensä      43,5  
1,2

Muut sopimusvelvoitteet
Takaisinostovastuut                
  0,3  0,4

QTE-sopimuksen vastuut
Järjestelyn kokonaisarvo        
      143,2 154,1
Keskeytysriski                    
15,0  18,6

*) Annetuista takauksista 42,3 milj. euroa liittyy
QTE-sopimuksen
takaajapankkiriskin suojaamiseen.


4. JOHDANNAISSOPIMUKSET
          
                 30.9. 31.12.
milj. euroa           
          2007  2006
Koronvaihtosopimukset
 Nimellisarvo      
              150,0
 Käypä arvo taseessa             
    0,6
Luottoriskin vaihtosopimus (CDS) (*
 Nimellisarvo         
           48,4
 Käypä arvo taseessa                
 0,4

*) Tehty luottoriskin vaihtosopimus (CDS) liittyy
QTE-sopimuksen
takaajapankkiriskin suojaamiseen.
Elisa Oyj
1.1. -
30.9.2007
Tilintarkastamaton

TUNNUSLUVUT
                   
       1-9  1-9  1-12
milj. euroa                  
  2007  2006  2006

Oma pääoma/osake, (euroa)             6,24 
 8,01  8,07
Korollinen nettovelka               646,0 336,0 
376,9
Gearing                     65,3 % 25,2 % 28,7
%
Omavaraisuusaste                 45,7 % 65,5 % 63,1
%
Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) *)        19,3 % 12,3 % 13,2
%
Bruttoinvestoinnit käyttöomaisuuteen,       137,8 137,6 207,4
josta
rahoitusleasingilla hankittu osuus      2,5  1,0  
1,7
Bruttoinvestoinnit % liikevaihdosta       11,8 % 12,3 % 13,7
%
Sijoitukset osakkeisiin              11,3  8,2 
10,3
Henkilöstö keskimäärin              3 364 4 239 4 086

*)
laskennassa käytetty rullaavaa 12 kk
tulosta


Tunnuslukujen
laskentakaavat

Gearing %

Korolliset velat -
rahavarat
---------------------------------- x 100
Oma pääoma
yhteensä

Omavaraisuusaste %

0ma pääoma
yhteensä
------------------------------ x 100
Taseen loppusumma -
saadut
ennakot


Sijoitetun pääoman tuotto % (ROI)

Voitto ennen veroja +
korko- ja
muut rahoituskulut
--------------------------------- x 100
Taseen loppusumma
-
korottomat velat (keskimäärin)

Korollinen nettovelka

Korolliset velat -
rahavarat

Oma pääoma/osake

Emoyhtiön omistajille kuuluva
oma
pääoma
------------------------------------
Ulkona olevien osakkeiden
lukumäärä
kauden lopussa

Tulos/osake

Emoyhtiön omistajille
kuuluva
voitto
-----------------------------------
Ulkona olevien osakkeiden
lukumäärä
keskimäärin 


Q3