Avaldatud: 2021-04-07 06:05:00 CEST
Merko Ehitus
Korralise üldkoosoleku kutse

Teade ASi Merko Ehitus aktsionäride otsuste vastuvõtmise kohta üldkoosolekut kokku kutsumata

ASi Merko Ehitus, registrikood 11520257, asukoht Järvevana tee 9G, Tallinn, 11314, juhatus teeb aktsionäridele ettepaneku otsuste vastuvõtmiseks üldkoosolekut kokku kutsumata vastavalt äriseadustiku §-le 2991. Juhatus teeb vastava ettepaneku eesmärgiga vältida füüsilisi kogunemisi COVID-19 koroonapandeemia oludes.

Aktsionäridel on võimalus hääletada otsuste poolt või vastu posti või e-posti teel, kasutades selleks hääletussedelit, mis on avaldatud Merko Ehituse kodulehel group.merko.ee/aktsionaride-uldkoosolek ning lisatud otsuste vastuvõtmise teatele Nasdaq Balti börsi kodulehel (nasdaqbaltic.com). Täidetud hääletussedel ning isikusamasuse tuvastamist võimaldavad ja esindusõigust tõendavad dokumendid tuleb Merko Ehituse juhatusele edastada hiljemalt 5. maiks 2021. aastal kella 9:00-ks (siin ja edaspidi Eestis kehtiv kellaaeg) vastavalt alltoodud korraldusele. Kui aktsionär ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.

Otsuste vastuvõtmiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seisuga 7 päeva enne aktsionäridele seisukoha esitamiseks antud tähtpäeva, st 28. aprillil 2021. aastal Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsionäride otsused avalikustab Merko Ehitus börsiteatena ja ettevõtte kodulehel vastavalt äriseadustiku § 2991 lg 6 hiljemalt 12. mail 2021. aastal.

Hiljemalt 4. mail 2021. aastal avaldab juhatus Merko Ehituse kodulehel (group.merko.ee/aktsionaride-uldkoosolek) ning Nasdaq Balti börsi kodulehel (nasdaqbaltic.com) börsiteatena ülevaate 2020. aasta majandustulemustest ning perspektiividest.

Nõukogu poolt kinnitatud juhatuse ettepanekud vastu võetavate otsuste eelnõude kohta:

1. 2020. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada ASi Merko Ehitus 2020. aasta majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamine:

(i) kinnitada 2020. aasta majandusaasta puhaskasum 22 993 990 eurot;

(ii) maksta eelnevate perioodide puhaskasumist aktsionäridele dividendidena välja kokku 17 700 000 eurot, mis on 1,00 eurot ühe aktsia kohta;
õigus dividendidele on 7. juunil 2021. aastal arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ASi Merko Ehitus aktsiaraamatusse kantud aktsionäridel;
eelnevast tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 4. juuni 2021. aastal; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2020. aasta majandusaasta eest;
dividendid makstakse aktsionäridele välja 18. juunil 2021. aastal, kandes vastava summa aktsionäri väärtpaberikontoga seotud arvelduskontole;
(iii) jätta ülejäänud puhaskasum jaotamata.

3. 2021.-2022. aasta majandusaastateks audiitori kinnitamine

Kinnitada ASi Merko Ehitus audiitoriks 2021. ja 2022. aasta majandusaastateks audiitorühing AS PricewaterhouseCoopers ning tasuda audiitorühingule auditeerimise eest vastavalt ASiga PricewaterhouseCoopers sõlmitavale lepingule.

Korralduslikud küsimused

Hääletussedeli ja kaasnevate dokumentide edastamine
Täidetud hääletussedeli ja kaasnevad dokumendid võib juhatusele edastada kas e-postiga või paberkandjal. Juhatus palub võimalusel eelistada hääletussedelite saatmist e-postiga ja digitaalselt allkirjastatuna.

Juhul, kui aktsionär edastab täidetud hääletussedeli juhatusele e-posti teel:

  • hääletussedel tuleb täita ja allkirjastada kas digitaalselt või omakäeliselt paberkandjal.
  • paberkandjal täidetud ja omakäeliselt allkirjastatud hääletussedeli puhul tuleb aktsionäri isikusamasuse tuvastamise võimaldamiseks hääletussedel skaneerida ning edastada see e-postiga koos koopiaga aktsionäri või aktsionäri esindaja isikut tõendavast dokumendist (nt pass või isikutunnistus/ID-kaart) või selle isikuandmetega leheküljest (sh peab koopial näha olema dokumendi kehtivuskuupäev ning allkirjanäidis).
  • digitaalselt täidetud ja allkirjastatud hääletussedeli puhul ei pea aktsionär isikusamasuse tuvastamise võimaldamiseks täiendavaid dokumente edastama, juhul kui isikusamasust on võimalik tuvastada digitaalse allkirja järgi (näiteks allkirjastades Eesti ID-kaardi, mobiil-ID või smart-ID-ga).
  • füüsilisest isikust aktsionäri esindajal tuleb edastada lisaks ka nõuetekohaselt vormistatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikiri eesti või inglise keeles.
  • juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal tuleb edastada ka väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud, millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada (seadusjärgne esindusõigus). Juhul, kui tegemist pole seadusjärgse esindajaga, tuleb lisaks registriväljavõttele esitada nõuetekohaselt vormistatud kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis volikiri eesti või inglise keeles. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku registridokumendid (välja arvatud lihtkirjalik volikiri) palume eelnevalt legaliseerida või kinnitada apostilliga, kui välislepingust ei tulene teisiti. Juhul, kui registridokumendid on  muus keeles kui eesti või inglise keel, tuleb lisada vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt eesti- või ingliskeelsed tõlked. AS Merko Ehitus võib aktsionäri hääletusõigust pidada tõendatuks ka juhul, kui kõik nõutavad andmed juriidilise isiku ja esindaja kohta sisalduvad esindajale välisriigis väljastatud notariaalses volikirjas ja volikiri on Eestis aktsepteeritav.
  • hääletussedel ning kaasnevad dokumendid või nende koopiad palume edastada e-postiaadressil group@merko.ee hiljemalt 5. maiks 2021. aastal kella 9:00-ks.

Juhul, kui aktsionär edastab täidetud hääletussedeli juhatusele paberkandjal:

  • hääletussedel tuleb täita ja omakäeliselt allkirjastada.
  • koos hääletussedeliga tuleb edastada koopia aktsionäri või aktsionäri esindaja isikut tõendavast dokumendist (nt pass või isikutunnistus/ID-kaart) või selle isikundmetega leheküljest (sh peab koopial näha olema dokumendi kehtivuskuupäev ning allkirjanäidis).
  • aktsionäri esindajal tuleb edastada samad täiendavad dokumendid või nende koopiad, nagu kirjeldatud eespool juhul, kui hääletussedel edastatakse e-posti teel.
  • hääletussedel ning kaasnevad dokumendid või nende koopiad palume edastada aadressil AS Merko Ehitus, Pärnu mnt 141, 11314 Tallinn selliselt, et see jõuab kohale hiljemalt 5. mail 2021. aastal kell 9:00.

Aktsionär võib esindaja volitamiseks kasutada volikirja blanketti, mis on avaldatud Merko Ehituse kodulehel group.merko.ee/aktsionaride-uldkoosolek ning lisatud otsuste vastuvõtmise teatele Nasdaq Balti börsi kodulehel (nasdaqbaltic.com).

Otsustega seotud dokumendid
Otsuste eelnõudega ja nendega seotud dokumentidega, 2020. aasta majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepaneku ning nõukogu aruandega tegevuse kohta 2020. aasta majandusaastal, on võimalik tutvuda Nasdaq Balti börsi kodulehel nasdaqbaltic.com avaldatud börsiteates aktsionäride otsuste vastuvõtmise kohta ja Merko Ehituse kodulehel (group.merko.ee/aktsionaride-uldkoosolek).

Otsuste ja otsustamisega seotud korralduse kohta küsimuste esitamine
Küsimusi otsuste ja otsustamisega seotud korralduse kohta saab esitada e-posti aadressil group@merko.ee kuni aktsionäridele seisukoha esitamiseks antud tähtajani. Küsimused ja vastused avalikustatakse Merko Ehituse kodulehel (group.merko.ee/aktsionaride-uldkoosolek).

Andres Trink
Juhatuse esimees
AS Merko Ehitus

+372 650 1250
andres.trink@merko.ee

AS Merko Ehitus (group.merko.ee) kontserni kuuluvad Eestis AS Merko Ehitus Eesti, Lätis SIA Merks, Leedus UAB Merko Statyba ning Norras Peritus Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuse osutamise kõrval on kontserni teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2020. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 666 inimesele ning ettevõtte 2020. aasta müügitulu oli 316 miljonit eurot.

Manused2021 Teave aktsiate ja haalte koguarvu kohta.pdf
2020 Merko Ehitus aastaaruanne.pdf
2021 04 06 AS Merko Ehitus noukogu otsused ja aruanne.pdf
2021 Haaletussedel.docx
2021 AS Merko Ehitus aktsionaride otsuste eelnoud tahtaeg 05.05.2021.pdf
2021 Volikiri.docx