Julkaistu: 2013-06-04 08:02:00 CEST
YIT
Pörssitiedote

YIT julkistaa tulosohjeistuksen, strategian ja taloudelliset tavoitteet jatkuville toiminnoille

Helsinki, Finland, 2013-06-04 08:02 CEST --  

YIT OYJ        PÖRSSITIEDOTE                                                               4.6.2013 KLO 9.02

 

 

YIT JULKISTAA TULOSOHJEISTUKSEN, STRATEGIAN JA TALOUDELLISET TAVOITTEET JATKUVILLE TOIMINNOILLE

 

YIT Oyj:n hallitus vahvisti kokouksessaan 3.6.2013 YIT:n jatkuvien toimintojen tulosohjeistuksen vuodelle 2013 sekä strategian ja taloudelliset tavoitteet vuosille 2014-2016. YIT:n jatkuvat toiminnot muodostuvat konsernin rakentamispalvelut-liiketoiminnoista.

 

Tulosohjeistus jatkuville toiminnoille: liikevaihto ja liikevoitto säilyvät viime vuoden tasolla

 

YIT arvioi, että vuonna 2013 konsernin jatkuvien toimintojen toimialaraportoinnin mukainen liikevaihto ja liikevoitto säilyvät vuoden 2012 tasolla ilman kertaluonteisia eriä.

 

Tulosohjeistus perustuu 21.5.2013 julkistettuihin ei IFRS –tietoihin ja siinä ei ole huomioitu suunniteltuun jakautumiseen liittyviä kertaluonteisia kustannuksia.

 

Kasvanut epävarmuus yleisestä makrotaloudellisesta kehityksestä vaikuttaa YIT:n liiketoimintaan ja asiakkaisiin.

 

Strategiana hallittu, kannattava kasvu

 

YIT:n strategiana on hallittu, kannattava kasvu. Siihen tähdätään omaperusteisten hankkeiden kautta kaikissa liiketoiminnoissa (asuminen, toimitilat, infra) ja kaikilla nykyisillä maantieteellisillä alueilla (Suomi, Venäjä, Baltian maat ja Keskinen Itä-Eurooppa). Kasvua haetaan erityisesti kehittyviltä markkinoilta ja asuntorakentamisesta. Muina painopisteinä ovat suhdannekestävyyden ja taloudellisen liikkumavaran parantaminen sekä uudistumisen nopeuttaminen.

 

”Jakautuminen fokusoi liiketoimintaa aiempaa enemmän valituille liiketoiminta-alueille ja parantaa yhtiön kykyä uusiutua entistä nopeammin”, YIT:n tuleva toimitusjohtaja Kari Kauniskangas toteaa. ”Omaperusteisen tuotannon osuutta pyritään kasvattamaan kaikilla liiketoiminta-alueilla. Tavoitteenamme on parantaa myös omaperusteisen tuotannon suhdannekestävyyttä: vapautamme pääomaa, tehostamme pääoman käyttöä ja hyödynnämme nykyisten rinnalla uusia rahoituslähteitä.”

 

Jatkossa noin kaksi kolmasosaa konsernin liikevaihdosta tulee kuluttajamyynnistä, ja YIT:n tavoitteena on vahvistaa brändiään. ”Pyrimme entisestään parantamaan laatuamme ja asiakaspalvelua sekä tuomaan kuluttajille jatkuvasti uusia, innovatiivisia asumisen ratkaisuja”, Kari Kauniskangas korostaa.

 

Taloudelliset tavoitteet jatkuville toiminnoille

 

YIT on vahvistanut taloudelliset tavoitteensa jatkuville toiminnoille:
 

  • Liikevaihdon kasvu keskimäärin yli 10 prosenttia vuodessa
  • Sijoitetun pääoman tuotto 20 prosenttia
  • Operatiivinen kassavirta investointien jälkeen riittävä osingonmaksuun ja velkojen vähentämiseen
  • Omavaraisuusaste 40 prosenttia (aiemmin 35 prosenttia)
  • Osingonjako 40-60 prosenttia tilikauden tuloksesta

 

Tavoitetasot perustuvat yhtiön osatuloutuksen mukaisesti raportoimiin lukuihin nykyisen painotuksen mukaisesti. Tavoitetasoja määritettäessä oletuksena on ollut, että talouskasvu jatkuu YIT:n markkina-alueilla.

 

YIT:n strategiasta ja taloudellisista tavoitteista kerrotaan enemmän YIT:n pääomamarkkinapäivässä, joka järjestetään 19.9.2013 Moskovassa. Lisätietoa ja ilmoittautumisohjeet pääomamarkkinapäivään löytyvät YIT:n sijoittajasivulta http://www.yit.fi/sijoittajat.

 

Hallituksen päätökset on tehty olettaen, että YIT jakautuu suunnitelman mukaisesti siten, että kaikki YIT:n kiinteistötekniset palvelut -liiketoimintaan liittyvät varat ja velat siirtyvät jakautumisessa syntyvälle yhtiölle, jonka nimeksi tulee Caverion Oyj. YIT:n jatkuvat toiminnot muodostuvat konsernin rakentamispalvelut-liiketoiminnoista.

 

Jakautuminen tulee voimaan, kun YIT:n ylimääräinen yhtiökokous 17.6.2013 on hyväksynyt jakautumisen ja sen täytäntöönpano merkitään kaupparekisteriin. Suunniteltu rekisteröintiajankohta on 30.6.2013, minkä jälkeen Caverionin osakkeet otetaan julkisen kaupankäynnin kohteeksi NASDAQ OMX Helsinki Oy:n pörssilistalla.

 

 

Lisätietoja antaa:

 

Timo Lehtinen, talousjohtaja, YIT Oyj, puh. 045 670 0626, timo.lehtinen@yit.fi

Hanna-Maria Heikkinen, sijoittajasuhdejohtaja, YIT Oyj, puh. 020 433 2635, hanna-maria.heikkinen@yit.fi 

 

 

YIT OYJ

 

Hanna-Maria Heikkinen

Sijoittajasuhdejohtaja

 

Jakelu: NASDAQ OMX, keskeiset tiedotusvälineet, www.yit.fi

 

YIT on merkittävä eurooppalainen kiinteistö- ja rakennusalan sekä teollisuuden palveluyritys. Palvelemme asiakkaita 14 maassa, Pohjoismaissa, Keski-Euroopassa, Venäjällä sekä Baltian maissa, 25 000 ammattilaisen voimin. Olemme kasvaneet yli sadan vuoden ajan asiakkaidemme kanssa ja kehittäneet palvelujamme yhteiskuntien muuttuessa. Aiomme jatkaa samalla polulla. Visionamme on olla edelläkävijä hyvän elinympäristön luojana ja ylläpitäjänä. Vuonna 2012 YIT:n liikevaihto oli noin 4,7 miljardia euroa. YIT:n osake noteerataan NASDAQ OMX Helsinki Oy:ssä. www.yit.fi

 

 

HUOMAUTUS

 

Tätä tiedotetta ei tule tulkita tarjoukseksi myydä tai tarjouspyynnöksi ostaa tässä mainittuja arvopapereita millään alueella, jolla kyseisten arvopapereiden tarjoaminen, hankinta tai myynti olisi lainvastaista ennen niiden rekisteröintiä taikka rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten alueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

 

Tämä asiakirja ei ole tarjous arvopaperien myymiseksi Yhdysvalloissa, eikä arvopapereita saa 
tarjota tai myydä Yhdysvalloissa, ellei niitä ole rekisteröity Yhdysvaltain vuoden 1933 
arvopaperilain (muutoksineen) ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten mukaisesti 
tai ellei rekisteröintivelvollisuudesta ole poikkeusta.  YIT Oyj ja Caverion Oyj eivät ole 
rekisteröineet eivätkä aio rekisteröidä mitään osaa Caverionin arvopapereita koskevasta 
tarjouksesta Yhdysvalloissa. Caverionin osakkeita ei tulla tarjoamaan yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Tulevaisuutta koskevia lausumia ovat 
esimerkiksi kaikki muut kuin historiallisia tosiasioita sisältävät lausumat, mukaan lukien 
lausumat, jotka koskevat jakautumissuunnitelmaa ja sen täytäntöönpanoa. Tulevaisuutta koskevat 
lausumat ovat luonteeltaan sellaisia, että niihin liittyy tunnettuja ja tuntemattomia riskejä, 
epävarmuuksia ja muita tekijöitä, koska ne koskevat tapahtumia ja ovat riippuvaisia 
olosuhteista, jotka saattavat toteutua tai olla toteutumatta tulevaisuudessa. Tällaiset 
lausumat perustuvat lukuisiin oletuksiin ja ne saattavat poiketa olennaisesti (ja olla 
merkittävässä määrin negatiivisempia kuin) tässä tiedotteessa esitetyistä tai viitatuista 
tulevaisuutta koskevista lausumista.