English Estonian
Avaldatud: 2023-06-07 21:00:18 CEST
Punktid Technologies
Korralise üldkoosoleku kutse

Aktsionäride korralise üldkoosoleku kutse, päevakord ja ettepanekud

Lugupeetud Punktid Technologies AS-i aktsionär

Punktid Technologies AS-i (registrikood 16158335; aadress Tornimäe tn 5, 10145 Tallinn, Eesti, edaspidi Aktsiaselts) aktsionäride korraline üldkoosolek toimub 30.06.2023 kell 10:00 Aktsiaseltsi kontoris aadressil Vabaõhumuuseumi tee 1, 13522 Tallinn, Eesti.

Korralise üldkoosoleku päevakord:

 

 1. 2022. majandusaasta konsolideeritud aruande kinnitamine

Otsuse eelnõu ja Aktsiaseltsi nõukogu ettepanek:

 1. Kinnitada Aktsiaseltsi 2022. majandusaasta konsolideeritud aruanne Aktsiaseltsi juhatuse poolt aktsionäridele esitatud kujul (Lisa 1).

 

 1. Kahjumi katmise ettepanek

Otsuse eelnõu ja Aktsiaseltsi nõukogu ettepanek:

 1. Kinnitada Aktsiaseltsi aruandeaasta kahjumi suurusena -139 833 eurot. Suunata aruandeaasta kahjum eelmiste perioodide akumuleeritud kahjumi koosseisu ning katta kahjum tulevaste perioodide kasumite arvelt.

 

 1. Nõukogu liikme tagasiastumine

Otsuse eelnõu ja Aktsiaseltsi nõukogu ettepanek:

 1. Võtta teadmiseks, et Aktsiaseltsi nõukogu liige Andres Lüiste on esitanud tagasiastumisavalduse, mille alusel astub Andres Lüiste Aktsiaseltsi nõukogu liikme ametikohalt tagasi alates 3. juulist 2023;
 2. Kinnitada, et Aktsiaseltsi nõukogu liikme Andres Lüiste volitused lõpevad seoses tema tagasiastumisega 3. juulist 2023.

 

 1. Nõukogu liikme valimine

Otsuse eelnõu ja Aktsiaseltsi nõukogu ettepanek:

 1. Valida alates 3. juulist 2023 Aktsiaseltsi nõukogu liikmeks Urmas Kamdron (isikukood 38005200219).

 

 1. Nõukogu liikmega lepingu sõlmimine

Otsuse eelnõu ja Aktsiaseltsi nõukogu ettepanek:

 1. Anda nõusolek Aktsiaseltsi ja Urmas Kamdron’i vahel nõukogu liikme lepingu sõlmimiseks. Määrata Urmas Kamdron’ile alates septembrist 2023 makstava igakuise tasu suuruseks 300 eurot (bruto), mis tasutakse igakuiselt järgneva kuu 7. kuupäevaks. Määrata Aktsiaseltsi esindajaks Urmas Kamdron’iga nõukogu liikme lepingu sõlmimisel Hannes Niid, kellel on õigus määrata nõukogu liikme lepingu ülejäänud tingimused omal äranägemisel.

 

 1. Nõukogu esimehe tasu määramine

Otsuse eelnõu ja Aktsiaseltsi nõukogu ettepanek:

 1. Määrata Aktsiaseltsi nõukogu esimehele Sander Kahk’ile alates septembrist 2023 makstava tasu suuruseks 350 eurot (bruto), mis tasutakse igakuiselt järgneva kuu 7. kuupäevaks. Anda nõusolek Sander Kahk’iga sõlmitud nõukogu liikme lepingu vastavaks muutmiseks ning määrata Aktsiaseltsi esindajaks vastava muudatuskokkuleppe sõlmimisel Hannes Niid.

 

Aktsiaseltsi aktsionäride korralise üldkoosoleku materjalid on kättesaadavad Aktsiaseltsi veebilehel aadressil www.punktid.ee/investor ja Aktsiaseltsi kontoris aadressil Vabaõhumuuseumi tee 1, 13522 Tallinn, Eesti, tööpäevadel kell 9.00-17.00.

Küsimusi päevakorrapunktide kohta saab esitada e-posti aadressil invest@punktid.com. Küsimused ja vastused avalikustatakse Aktsiaseltsi veebilehel. Aktsionäril on õigus kooskõlas seadusega saada üldkoosolekul juhatuselt teavet Aktsiaseltsi tegevuse kohta. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 Aktsiaseltsi aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 Aktsiaseltsi aktsiakapitalist, võivad esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõusid, tehes vastavad ettepanekud hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Aktsionäride nõuded ja ettepanekud tuleb esitada e-posti aadressil invest@punktid.com ning need avaldatakse seadusega ettenähtud korras.

Koosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 23.06.2023 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.

Kõigil, kes soovivad määrata endale volikirja alusel tegutseva esindaja, palume informeerida meid sellest hiljemalt 28.06.2023 ja edastada digitaalselt allkirjastatud volikirjad e-posti aadressile invest@punktid.com. Juhul, kui puudub digitaalse allkirjastamise võimalus, palume saata skaneeritud volikiri e-posti aadressile invest@punktid.com ja originaal võtta üldkoosolekule kaasa. Volikirja vormistamiseks vajalik blankett on kättesaadav Aktsiaseltsi veebilehel.

Üldkoosolekul saab osaleda nii füüsiliselt kui elektrooniliselt. Elektrooniliseks osalemiseks avaldab Aktsiaseltsi juhatus veebilehel www.punktid.ee/investor vajaliku osalemislingi ja juhised. Korralisest üldkoosolekust füüsiliselt osa võtta soovivate aktsionäride registreerimine algab 30.06.2023 kell 09:45. Üldkoosolekul osalejate registreerimiseks palume kaasa võtta kehtiv registrikaardi kinnitatud ärakiri (Eesti juriidilistel isikutel mitte vanem kui 7 päeva), millest tuleneb isiku õigus aktsionäri esindada ja esindaja isikut tõendav dokument või nõuetekohaselt vormistatud volikiri ja esindaja isikut tõendav dokument. Välisriigis registreeritud juriidilise isiku dokumendid peavad olema legaliseeritud või kinnitatud apostille’iga, kui välislepingust ei tulene teisiti.

Aktsiaseltsi korralise üldkoosoleku kutse avaldatakse ka Eesti Päevalehes 08.06.2023.

 

Lugupidamisega

Hannes Niid

Punktid Technologies AS-i juhatuse liige

 

 

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Hannes Niid
Punktid Technologies AS-i juhatuse liige
E-mail: invest@punktid.com    

 


audiitori_otsus_2022.pdf
Konsolideeritud majandusaasta aruanne 2022.pdf
Volikirja vorm EST.DOCX