Published: 2019-09-19 16:30:59 CEST
Energijos Skirstymo Operatorius AB
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ neplaninio Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos patikrinimo

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Bendrovė, ESO), kodas 304151376, registruotos buveinės adresas Aguonų g. 24, Vilnius. Bendras AB „Energijos skirstymo operatorius“ išleistų paprastųjų vardinių akcijų skaičius yra 894 630 333; ISIN kodas – LT0000130023.

2019 m. rugsėjo 19 d. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba) priėmė sprendimą dėl Bendrovės neeilinio reguliuojamos veiklos patikrinimo, kuriuo pritarė Tarybos sudarytos Tikrinimo komisijos 2019 m. rugpjūčio 23 d. AB „Energijos skirstymo operatorius“ reguliuojamos veiklos neplaninio patikrinimo aktui ir jame pateiktoms išvadoms.

Patikrinimo akte konstatuojama, kad ESO registruodama persiuntimo patikimumo rodiklius, nesilaikė teisės aktų reikalavimų bei, kad ESO tvarka, reglamentuojanti elektros energijos nutraukimų kvalifikavimą, turi būti koreguojama.

Savo sprendime  VERT  pažymėjo, kad įvertins Bendrovės 2012–2015 m. laikotarpiu gautą skirstymo paslaugų leistiną investicijų grąžą dėl elektros energijos persiuntimo patikimumo rodiklių, viršijusių Tarybos nustatytą minimalų lygį, koreguojant Bendrovės 2020 m. elektros energijos skirstymo kainos viršutinę ribą. Bendrovės preliminariu vertinimu ši suma neturėtų viršyti 2 mln. eurų. Taryba, atsižvelgdama į atlikto patikrinimo rezultatus, taip pat numato tobulinti elektros energijos tiekimo paslaugų kokybę reglamentuojančių teisės aktų nuostatas, siekiant sukurti šių duomenų kontrolės ir stebėsenos sistemą.

ESO nesutinka su patikrinimo akte pateiktomis išvadomis, kurias lėmė skirtingas teisės aktų taikymas ir svarstys galimybę skųsti patikrinimo aktą teismui teisės aktų nustatyta tvarka. Bendrovė pažymi, kad siekia aiškumo, teisinio tikrumo ir vienodo teisės aktų taikymo ir kviečia Tarybą kartu su kitomis atsakingomis institucijomis peržiūrėti teisinį reguliavimą, susijusį su elektros energijos persiuntimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimais, ir jį iš esmės tobulinti.

Bendrovė pažymi, kad pritardama neplaninio Bendrovės patikrinimo išvadoms, Taryba sankcijos ESO neskyrė, bet tokį sprendimą ji gali priimti per 6 mėnesius nuo akto tvirtinimo dienos, todėl šiuo metu Bendrovė negali vertinti galimos įtakos Bendrovės veiklai.  Apie visus tolesnius veiksmus ir priimtus sprendimus Bendrovė viešai paskelbs teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Papildoma informacija

Atstovas ryšiams su visuomene: Tomas Kavaliauskas, tomas.kavaliauskas@eso.lt, +370 61751616