Published: 2019-08-23 22:59:00 CEST
Silvano Fashion Group
Poolaastaaruanne

Silvano Fashion Group 2019.aasta II kvartali ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Põhilised finantsnäitajad

Kontserni 2019. aasta 6 kuu (võrrelduna 2018. aasta 6 kuuga) ja 30.06.2019 (võrrelduna 31.12.2018) põhilised finantsnäitajad on järgmised:

tuhandetes eurodes 6 kuud 2019 6 kuud 2018 Muutus
Müügitulu 30 264 33 533 -9,7%
EBITDA 8 789 11 810 -25,6%
Aruandeperioodi puhaskasum 7 203 8 418 -14,4%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa 6 922 7 657 -9,6%
Kasum aktsia kohta (eurodes) 0,19 0,21 -9,5%
Äritegevuse rahavoog perioodil 8 331 7 949 4,8%


tuhandetes eurodes 30.06.2019 31.12.2018 Muutus
Varad kokku 50 240 45 504 10,4%
Käibevarad kokku 30 990 34 904 -11,2%
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa 26 991 27 462 -1,7%
Raha ja raha ekvivalendid 8 488 13 603 -37,6%


Rentaablusanalüüs, % 6 kuud 2019 6 kuud 2018 Muutus
Brutokasum 51,2 57,8 -11,4%
EBITDA 29,0 35,2 -17,6%
Puhaskasum 23,8 25,1 -5,2%
Puhaskasum, emaettevõtte omanike osa 22,9 22,8 0,4%


Finantssuhtarvud, % 30.06.2019 31.12.2018 Muutus
ROA 21,1 22,9 -7,9%
ROE 34,2 34,7 -1,4%
Hinna/ kasumi suhe 8,3 7,7 7,8%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 2,3 2,4 -4,2%
Likviidsuskordaja 0,9 1,2 -25,0%

Majandustulemused

Kontserni 2019. aasta 6 kuu käive moodustas 30 264 tuhat eurot, langus eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on 9,7%. Hulgimüügi käive vähenes 13,6% võrra, mõõdetuna eurodes.

Kontserni 2019. aasta 6 kuu brutokasum oli 15 493 tuhat eurot, vähenedes eelmise aastaga võrreldes 20,0%. Perioodi brutokasumi marginaal vähenes 2019. aasta 6 kuu jooksul 57,8%-lt 51,2%-le. Müüdud toodangu kulu kasvas 4,3% võrra.

2019. aasta 6 kuu konsolideeritud ärikasum vähenes 35,9% ja ulatus 7 061 tuhande euroni võrreldes 2018. aasta 6 kuu konsolideeritud ärikasumiga summas 11 020 tuhat eurot. 2019. aasta 6 kuu ärikasumi rentaablus oli 23,3% võrreldes 32,9%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA vähenes 25,6% ja moodustas 2019. aasta 6 kuuga 8 789 tuhat eurot, mis tähendab 29,0% rentaablust (11 810 tuhat eurot ja 35,2% eelmise aasta samal perioodil).

Ettevõtte puhaskasum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2019. aasta 6 kuuga 6 922 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 7 657 tuhat eurot 2018. aasta 6 kuuga, puhaskasumi marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 22,9% võrreldes 22,8%-ga eelmise aasta samal perioodil.

Finantsseisund

Seisuga 30. juuni 2019 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 50 240 tuhande euroni, suurenedes 10,4% võrreldes 31. detsembriga 2018.

Võrreldes 31. detsembriga 2018 suurenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 293 tuhande euro võrra ja moodustasid  2019. aasta 30. juuni seisuga 3 941  tuhat eurot. Varude saldo suurenes 914 tuhande euro võrra ning 2019. aasta 30. juuni seisuga moodustas 18 559 tuhat eurot.

Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis vähenes 471 tuhande euro võrra, ulatudes 2019. aasta 30. juuni seisuga 26 991 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused vähenesid 2019.aasta 6 kuuga 1 498 tuhande euro võrra.

Investeeringud

Kontserni 2019. aasta 6 kuu investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 1 096 tuhat eurot, 373 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.

Personal

2019. aasta 30. juuni seisuga oli kontsernil 1 988 töötajat, neist 503 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2018 seisuga oli 2 073 töötajat, neist 500 töötas jaemüügi segmendis.

Kontserni 2019. aasta 6 kuu palgakulu koos maksudega oli 6 702  tuhat eurot (6 474 tuhat eurot 2018.aasta 6 kuuga). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 423 tuhat eurot.

Juhtimisorganite otsused peale 2019. aasta II kvartalit

3. mail 2019 toimus AS Silvano Fashion Group korraline aktsionäride üldkoosolek. Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

 •   Üldkoosolek kinnitas 2018. majandusaasta aruande.
 • Üldkoosolek otsustas maksta dividende summas 0,20 eurot aktsia kohta (registreerimise kuupäev 16.05.2019). Maksta õigustatud AS-i Silvano Fashion Group aktsionäridele dividendina välja 0,20 eurot aktsia kohta alljärgnevalt:
  - tasuda 0,10 eurot dividendi aktsia kohta hiljemalt 20.maiks 2019, (makse teostatud 16.05.2019);
  - tasuda 0,10 eurot dividendi aktsia kohta hiljemalt 10.oktoobriks 2019;
 • Üldkoosolek otsustas kutsuda Ants Susi SFG nõukogust tagasi. Ants Susi volitused SFG nõukogu liikmena lugeda lõppenuks alates 03.05.2019.
 • Üldkoosolek otsustas valida SFG uueks nõukogu liikmeks Triin Nellis, kelle volitused SFG nõukogu liikmena algavad 03.05.2019 ning lõpevad 30.06.2021.
 • Üldkoosolek otsustas muuta SFG 30. juunil 2012. a aktsionäride üldkoosoleku otsusega kindlaksmääratud SFG nõukogu liikmete tasustamise korda alljärgnevalt:
 • nõukogu esimehe tasu suuruseks määrata 5000 eurot kalendrikuus (bruto);
 • nõukogu liikmete tasu suuruseks määrata 2000 eurot kalendrikuus (bruto).
 • Üldkoosolek otsustas muuta põhikirja punkti 2.2 ja kehtestada see järgmises sõnastuses: „Kõik Aktsiaseltsi aktsiad on nimelised aktsiad. Nimelise aktsia nimiväärtus on 0,20 (kakskümmend) senti. Üks aktsia annab Üldkoosolekul 1 (ühe) hääle“. 
 • Üldkoosolek otsustas, et:

- SFG aktsiakapitali suurendatakse 3 600 000 euro võrra 3 600 000 eurolt 7 200 000 euroni olemasolevate aktsiate nimiväärtuse suurendamise teel 0,10 euro võrra iga aktsia kohta ehk 0,10 eurolt 0,20 eurole.
- SFG aktsiakapitali suurendatakse fondiemissiooni teel ülekursi arvelt. Fondiemissioon viiakse läbi SFG 2018.a. majandusaasta aruande alusel, mille aktsionärid on kinnitanud koos kasumi jaotamise otsusega. Fondiemissioon viiakse läbi ülekursi arvelt summas 3 600 000 eurot. Fondiemissiooni läbiviimise järgselt on aktsiakapitali uueks suuruseks 7 200 000 eurot, mis jaguneb 36 000 000 aktsiaks nimiväärtusega 0,20 eurot aktsia.
- Aktsionäride nimekiri, kellel on õigus osaleda fondiemissioonis, fikseeritakse 17.05.2019. aasta seisuga arveldussüsteemi tööpäeva lõpus. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 16.05.2019; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud  isik õigustatud osalema fondiemissioonis. Aktsiate nimiväärtuse suurendamine toimub koheselt pärast aktsiakapitali suurendamise kohta äriregistrisse kande tegemist.

19. juunil 2019 toimus AS Silvano Fashion Group erakorraline aktsionäride üldkoosolek. Üldkoosolek võttis vastu järgmised otsused:

Üldkoosolek otsustas muuta põhikirja punkti 2.2 ja kehtestada see järgmises sõnastuses: „Kõik Aktsiaseltsi aktsiad on nimelised aktsiad. Nimelise aktsia nimiväärtus on 0,10 (kümme) senti. Üks aktsia annab Üldkoosolekul 1 (ühe) hääle“. 

Üldkoosolek otsustas, et:

 • Aktsiakapitali vähendatakse aktsiate nimiväärtuse vähendamisega 0,10 euro võrra iga aktsia kohta;
 • Aktsiakapitali vähendamisel teha aktsionäridele väljamakse summas 0,10 eurot aktsia kohta. Oma aktsiate eest Seltsile väljamakseid ei tehta. Väljamakse tehakse aktsionäridele mitte varem kui kolme kuu möödumisel aktsiakapitali vähendamise äriregistrisse kandmisest tingimusel, et võlausaldajate tähtaegselt esitatud nõuded on tagatud või rahuldatud;
 • Aktsiakapitali vähendatakse seoses Seltsi kapitali struktuuri korrigeerimisega viimaks Seltsi aktsiakapitali suurus vastavusse Seltsi strateegiliste eesmärkidega. Vähendatud aktsiakapitali suurus on vastavuses seadusest ja Seltsi põhikirjast tulenevate nõuetega. Otsuse läbiviimise järgselt on aktsiakapitali uueks suuruseks 3 600 000 eurot, mis jaguneb 36 000 000 aktsiaks nimiväärtusega 0,10 eurot aktsia;
 • Aktsiakapitali vähendamisel väljamakseteks õigustatud aktsionäride nimekiri   fikseeritakse 04.07.2019. aasta seisuga arveldussüsteemi tööpäeva lõpus. Aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) on 03.07.2019; alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama aktsiakapitali vähendamisel tehtavaid väljamakseid.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodes Lisad 30.06.2019 31.12.2018
VARAD    
Käibevara    
Raha ja pangakontod   8 488 13 603
Väljaantud laenud   2 8
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 2   3 941   3 648
Varud 3 18 559 17 645
Käibevara kokku   30 990 34 904
    
Põhivara    
Pikaajalised nõuded   331 292
Investeeringud sidusettevõtetesse   70 64
Müügiootel finantsvara   325 305
Edasilükkunud tulumaksuvara   1 499 1 433
Immateriaalne põhivara   351 261
Kinnisvarainvesteeringud   891 851
Materiaalne põhivara 4 15 783 7 394
Põhivara kokku   19 250 10 600
VARAD KOKKU   50 240 45 504
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Lühiajalised kapitalirendikohustused   997 0
Võlad tarnijatele ja muud võlad 5 10 552 14 163
Maksuvõlad   1 778 662
Lühiajalised kohustused kokku   13 327 14 825
    
Pikaajalised kohustused    
Edasilükkunud tulumaksukohustus   5 7
Pikaajalised kapitalirendikohustused   6 538 0
Pikaajalised eraldised   64 61
Pikaajalised kohustused kokku   6 607 68
Kohustused kokku   19 934 14 893
    
Omakapital    
Aktsiakapital 6 7 200 3 600
Ülekurss   4 967 8 567
Kohustuslik reservkapital   1 306 1 306
Ümberhindluse reserv   355 355
Realiseerimata kursivahed   -14 889 -14 696
Jaotamata kasum   28 052 28 330
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa   26 991 27 462
Mittekontrolliv osalus omakapitalis   3 315 3 149
Omakapital kokku   30 306 30 611
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU   50 240 45 504

Konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes Lisad II kvartal  2019 II  kvartal 2018 6 kuud 2019 6 kuud 2018
Müügitulu 8 16 444 17 376 30 264 33 533
Müüdud toodangu kulu   -7 406 -7 313 -14 771 -14 162
Brutokasum   9 038 10 063 15 493 19 371
          
Turustuskulud   -2 949 -2 990 -5 854 -5 928
Üldhalduskulud   -1 195 -1 058 -2 287 -2 123
Muud äritulud   81 67 147 126
Muud ärikulud   -236 -235 -438 -426
Ärikasum   4 739 5 847 7 061 11 020
          
Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest   439 -201 2 470 -241
Muud finantstulud/(kulud)   -110 16 -220 40
Finantstulud ja -kulud kokku   329 -185 2 250 -201
         
Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatavatest sidusettevõtetest   -1
4

0

12
Kasum enne tulumaksu 5 067
5 666

9 311

10 831
Tulumaks   -944
-1 310

-2 108

-2 413
           
Aruandeperioodi kasum   4 123 4 356 7 203 8 418
Sealhulgas:         
  Emaettevõte omanike osa   3 824 3 962 6 922 7 657
  Mittekontrolliva osaluse osa   299 394 281 761
Kasum aktsia kohta emaettevõtte omanike osast kasumis, nii tava kui lahustatud (eurodes) 7 0,11


0,110,190,21
    Konsolideeritud koondkasumiaruanne         
         
tuhandetes eurodes Lisad II kvartal 2019 II kvartal 2018 6 kuud 2019 6 kuud 2018
         
Aruandeperioodi kasum   4 123 4 356 7 203 8 418
Kursierinevused, välismaiste ettevõtete osa   182 877

11


205
Sealhulgas:          
  Emaettevõte omanike osa   90 742 -193 125
  Mittekontrolliva osaluse osa   92 135 204 80
           
Perioodi koondkasum/-kahjum kokku   4 305 5 233 7 214 8 623
Sealhulgas:         
  Emaettevõte omanike osa   3 914 4 704 6 729 7 782
  Mittekontrolliva osaluse osa   391 529 485 841


 

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

tuhandetes eurodes 6 kuud 2019 6 kuud 2018
Rahavood äritegevusest   
Perioodi kasum 7 203 8 418
Korrigeerimised:   
  Põhivara amortisatsioon 1 728 790
  Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud  investeeringutest 0 -12
  (Kasum)/kahjum materiaalse põhivara müügist 23 22
  Finantstulud ja -kulud kokku -2 250 201
  Ebatõenäoliselt laekuvate arvete provisjon 0 1
  Pikaajaliste hüvitiste eraldis 3 1
Tulumaksu kulu 2 108 2 413
Varude muutus -914 -950
Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus -332 -1 078
Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus 1 105 -943
Kapitalirendikohustuste muutus 997 0
Makstud tulumaks - 1 340 -914
Kokku rahavood äritegevusest 8 331 7 949
   
Rahavood investeerimistegevusest   
Saadud intressid 4 19
Dividends received 0 1
Materiaalse põhivara müük 59 8
Antud laenude tagasimaksed 6 0
Materiaalse põhivara soetus -1 096 -373
Immateriaalse põhivara soetus -118 -75
Kokku rahavood investeerimistegevusest -1 145 -420
   
Rahavood finantseerimistegevusest   
Kapitalirendikohustuste tagasimaksed -1 114 0
Väljamakstud dividendid -3 919 -11 185
Aktsiakapitali vähendamie -7 200 0
Kokku rahavood finantseerimistegevusest -12 233 -11 185
   
Raha ja raha ekvivalentide muutus -5 047 -3 656
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 13 603 21 230
Valuutakursi muutuste mõju rahale  -68  11
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 8 488 17 585
   
   
Jarek Särgava
AS Silvano Fashion Group
Juhatuse liige
Tel: +372 6845 000
Email: info@silvanofashon.com
   

Manus


SFG 2019.a II kvartlai ja 6 kuu konsolideeritud vahearuanne.pdf