Avaldatud: 2021-02-10 16:02:52 CET
UPP & CO Kauno 53
Perioodiline teave

UPP & CO Kauno 53 OÜ 2020. aasta IV kvartali ja 12 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

Olulised sündmused

Jättes kõrvale COVID-19 puhangu, ei toimunud aruandeperioodil Ettevõttes ega Kontsernis olulisi sündmusi ega muudatusi. Samuti ei toimunud aruandeperioodil muudatusi ega suuremaid sündmusi logistikakeskuses või selle rentnikes.

Olulisi uurimis- ja arendustegevuse projekte ning nendega seotud väljaminekuid aruandeperioodil ja järgmisel perioodil ette nähtud ei ole. Samuti ei ole Kontsern võtnud kohustusi ega andnud välja garantiisid, mis võiksid oluliselt mõjutada järgmiste perioodide tulemusi.

Aruandeperioodi lõpu seisuga kinnisvaraobjektil vakantsus puudub.

2020. a. neljanda kvartali ning kogu majandusaasta finantsülevaade

Kontserni 2020 IV kvartali neto renditulu oli 325 237 (2019 IV kvartal: 320 222) eurot. Ärikasum sama perioodi eest oli 232 713 (2019 IV kvartal: 252 418) eurot ja puhaskasum 43 840 (2019 IV kvartal: 73 840) eurot.

Kontserni tegevus on kasumlik, jaotamata kasumi kasv tagab tulevikus võlakirjade lunastamiseks vajaliku paindlikkuse. Juhtkond ei plaani jaotamata kasumit välja jagada enne kui võlakirjad on lunastatud. Järk-järgult on vähendatud kohustust OP panga ees, mis tugevdab Kontserni rahavoogusid ning annab eelduse kasumlikkuse kasvuks ka tulevikus.

Muid olulisi sündmusi peale regulaarsete operatiivtegevuste, sh. õigeaegsete üüri- ning kommunaaltasude laekumiste, 2020 31. detsembri seisuga ei olnud.

Aruandeperioodi lõpus toimus Ettevõtte omanduses oleva kinnisvara õiglase väärtuse perioodiline ümberhindamine. Hindamine viidi läbi akrediteeritud hindajate poolt.

 
Peamised suhtarvud
  2020
12 kuud
2019
12 kuud
Võla ja omakapitali suhe (kordades)   8,12 11,18
Võlakordaja (kordades) 0,91 0,93
Pikaajalise laenu kordaja (kordades)   0,91 0,93
Omakapitali rentaablus %   22% 31%
Omakapitali osakaal (kordades)   0,09 0,07
ROA %   1,99% 2,15%
       


Juhtkond ja nõukogu

Kontserni emaettevõtte juhatuses on üks liige: Marko Tali, juhatuse esimees ja nõukogus on kolm liiget: Mart Tooming, Tarmo Rooteman, Hallar Loogma.

Juhatuse ning nõukogu liikmetele ei ole ettenähtud tasu ega muid hüvesid.

Kontserni tütarettevõttes on samuti üks juhatuse liige, kes saab selle eest ka sümboolset tasu.

Peale juhatuse ning nõukogu liikmete ei ole Kontsernis teisi töötajaid.

UPP & CO Kauno 53 OÜ on jätkuvalt tegutsev.

Juhatuse liige

Marko Tali

 

KONSOLIDEERITUD RAAMATUPIDAMISE VAHEARUANNE

KONSOLIDEERITUD BILANSS

eurodes

  31.12.2020   31.12.2019
       
Raha 477 621   362 919
Nõuded ja ettemaksed 7 688   11 458
Käibevara kokku 485 309   374 377
       
Kinnisvarainvesteeringud 15 750 000   15 750 000
Materiaalne põhivara 7 707   14 049
Firmaväärtus 640 412   853 880
Põhivara kokku 16 398 119   16 617 929
       
VARAD KOKKU 16 883 428   16 992 306
       
Lühiajalised laenukohustised 460 000   460 000
Võlad ja ettemaksed 175 275   143 297
Lühiajalised kohustised kokku 635 275   603 297
       
Pikaajalised laenukohustised 12 425 184   12 885 183
Pikaajalised eraldised 2 292 428   2 309 664
Pikaajalised kohustised kokku 14 717 612   15 194 847
       
KOHUSTISED KOKKU 15 352 887   15 798 144
       
Osakapital 2 500   2 500
Jaotamata kasum 1 528 041   1 191 662
OMAKAPITAL KOKKU 1 530 541   1 194 162
       
KOHUSTISED  JA  OMAKAPITAL KOKKU 16 883 428   16 992 306KONSOLIDEERITUD KASUMIARUANNE

eurodes

    2020 12 kuud   2020 4 kvartal   2019 12 kuud   2019 4 kvartal  
                   
Müügitulud   1 305 019   325 237   1 287 781   320 222  
Muud äritulud 0   0   50 000   50 000  
                   
Mitmesugused tegevuskulud -94 341   -37 905   -46 255   -12 557  
Tööjõu kulud -261   -22   -292   -40  
Põhivara kulum -219 809   -54 597   -221 531   -55 207  
Muud ärikulud   0   0   -1 337   0  
Ärikasum   990 607   232 713   1 068 366   302 418  
                   
Finantstulud (-kulud) -609 800   -193 380   -562 179   -140 076  
                   
Kasum enne tulumaksustamist 380 807   39 333   506 196   162 342  
Tulumaks   -44 183   4 507   -141 039   -19 473  
Aruandeaasta puhaskasum 336 624   43 840   365 157   142 869  
                   
sh. emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 336 624   43 840   365 157   142 869  

 

         Siim Sild
         Direktor
         +372 5626 0107
         siim.sild@unitedpartners.ee


K53 cons. vahearuanne 31.12.2020.pdf