English Latvian
Publicēts: 2024-03-22 15:00:58 CET
Citadele banka
Cita informācija, kas tiek atklāta saskaņā ar Biržas noteikumiem

Paziņojums par AS Citadele banka subordinēto obligāciju publisko piedāvājumu

AS “Citadele banka” (“Citadele”) paziņo, ka uzsāk nenodrošināto subordinēto obligāciju pirmās sērijas pirmā laidiena (“Obligācijas”) sākotnējo publisko piedāvājumu EUR 60 000 000 Piektās nenodrošināto subordinēto obligāciju programmas ietvaros. Piedāvājums tiek veikts, pamatojoties uz Latvijas Bankas 2024. gada 20. martā apstiprināto programmas Pamatprospektu (“Prospekts”) un sākotnējiem Obligāciju Galīgajiem noteikumiem, ko Citadeles valde apstiprināja 2024. gada 21. martā (“Galīgie noteikumi”), kas pieejami Citadeles un Latvijas Bankas interneta mājas lapās.

Ieņēmumus no emisijas paredzēts izmantot regulatīvā kapitāla struktūras turpmākai stiprināšanai, tostarp izmantot Citadeles subordinēto kapitālu (2. līmeņa instrumenti) atbilstoši Kapitāla prasību regulas (CRR) un citu 2. līmeņa kapitāla regulējumu prasībām. Obligācijas tiks publiski piedāvātas institucionālajiem un privātajiem investoriem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, kā arī kvalificētiem investoriem no citām Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm.

Prospekts nosaka programmas vispārīgos noteikumus un nosacījumus, savukārt precīzs emisijas apjoms, cena, dzēšanas datums, ienesīgums un citi Obligāciju parametri ir iekļauti Galīgajos noteikumos. Juridisko atbalstu Citadelei sniedz Attorney-at-law Edijs Poga Law Office. AS LHV Pank darbojas kā konsultants un emisijas vadošā banka.

Piedāvājuma galvenie nosacījumi

Plānotais Obligāciju piedāvājuma apjoms ir no 10 miljoniem eiro līdz 20 miljoniem eiro. Katras Obligācijas nominālvērtība ir 10 000 eiro ar fiksētu procentu likmi 8% gadā. Obligācijas tiks piedāvātas ar ISIN kodu LV0000803054 par cenu EUR 10 000 par vienu Obligāciju. Procentu maksājumi par Obligācijām tiks veikti reizi pusgadā Galīgajos noteikumos noteiktajos datumos. Obligāciju dzēšanas termiņš ir 10 gadi, taču Citadelei ir tiesības dzēst Obligācijas pirms termiņa, pēc regulatoro apstiprinājumu saņemšanas.

Obligācijas plānots iekļaut regulētajā tirgū – “Nasdaq Riga” Baltijas parāda vērtspapīru sarakstā. Paredzamais kotēšanas un iekļaušanas tirdzniecībai datums ir ap 2024. gada 8. aprīli. Prospekts, Galīgie noteikumi un konkrētais Emisijas kopsavilkums angļu, latviešu, igauņu un lietuviešu valodā ir pieejams elektroniskā veidā Citadeles tīmekļa vietnē https://www.cblgroup.com/lv/investors/bonds/.

Provizoriskais Grafiks

Piedāvājuma periods ilgs no 2024. gada 25. marta 10:00 līdz 2024. gada 3. aprīlim 15:30 (pēc Latvijas laika). Citadelei ir tiesības pagarināt piedāvājuma termiņu.

Piedāvājuma perioda sākums 2024.g. 25.marts, plkst. 10:00 (pēc Latvijas laika)
Piedāvājuma perioda beigas 2024.g. 3.aprīlis, plkst. 15:30 (pēc Latvijas laika)
Subordinēto obligāciju izvietošanas rezultātu atklāšana ap 20024. gada 4. aprīli
Emisijas datums/Norēķināšanās par emitētajām Obligācijām 2024.g. 5.aprīlis
Piedāvājuma rezultātu paziņošana/ Obligāciju galīgo noteikumu publikācija 2024.g. 8.aprīlis
Pirmā diena Obligāciju tirdzniecībai (listing) Nasdaq Riga ap 2024.g. 8.aprīli

Pirkšanas rīkojumu iesniegšana

Investoriem, kuri vēlas pirkt Obligācijas, jāiesniedz Obligāciju pirkšanas rīkojumi Citadelei vai izmantojot Nasdaq Riga atbalstīto tirdzniecības sistēmu Genium INET, kas pieejama Nasdaq Riga dalībniekiem. Latvijas, Lietuvas un Igaunijas institucionālie investori var iesniegt Citadelei Pirkšanas rīkojumus, izmantojot Bloomberg tirdzniecības sistēmu vai Genium INET.Pārējie investori, kuri vēlas nopirkt Obligācijas, var kļūt par Citadeles investīciju pakalpojumu klientiem un pirkt Obligācijas ar Citadeles starpniecību vai ar citu kredītiestāžu, investīciju starpniecības firmu vai citu finanšu starpnieku palīdzību, no kuriem investori saņem investīciju pakalpojumus, ar noteikumu, ka Citadele atzīst šādus finanšu starpniekus par tiesīgiem darījumu partneriem vai šādiem finanšu starpniekiem ir piekļuve Genium INET. Visiem Lietuvas un Igaunijas investoriem, kuri nav Citadeles investīciju pakalpojumu klienti, jābūt norēķinu aģentam, kas ir Nasdaq CSD dalībnieks. Pārējiem investoriem Eiropas Ekonomiskajā Zonā (saistībā ar Obligāciju privātu izvietošanu) jāsazinās ar Citadeli (tel.: +371 67010555; e-pasts: broker@citadele.lv (Adresāts: Jurijs Mihailovs)). Detalizētāku informāciju par Pirkšanas rīkojumiem, lūgums skatīties Galīgajos noteikumos.

Pirms ieguldījumu lēmuma pieņemšanas ieguldītājiem ir rūpīgi jāiepazīstas ar Prospektu un Galīgajiem noteikumiem un, ja nepieciešams, jākonsultējas ar saviem profesionālajiem konsultantiem.

Par Citadeles Grupu

Citadeles misija ir modernizēt finanšu nozari un sniegt privātpersonām un uzņēmējiem visā Baltijā vairāk iespēju. 2023. gada 12 mēnešos Citadele jaunos aizdevumos bija izsniegusi 897 miljonus eiro, kopējam kredītportfelim sasniedzot 2.9 miljardus, un depozītu apjoms veidoja 3.8 miljardus eiro. Līdztekus klasiskajiem bankas pakalpojumiem banka Citadele saviem klientiem piedāvā virkni jaunākās paaudzes finanšu tehnoloģijās bāzētu pakalpojumu, piemēram, mūsdienīgu mobilo lietotni, bezkontakta norēķinus un zibmaksājumus. Citadele pirmā Baltijā privātpersonām sāka piedāvāt iespēju atvērt kontu ar “selfiju”, maksāt ar gredzenu un veikt pārskaitījumus uz mobilā tālruņa numuriem. Banka Citadele ir Grupas mātes uzņēmums Latvijā, un tās meitas uzņēmumi un filiāles darbojas Latvijā, Lietuvā un Igaunijā.

 

IMPORTANT NOTICE. Šis paziņojums ir vērtspapīru reklāma Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 14. jūnija Regulas Nr. 2017/1129/ES (“Prospekta regula”) izpratnē, un tas nav piedāvājums pārdot Obligācijas vai aicinājums parakstīties uz Obligācijām. Piedāvājums iegādāties Obligācijas tiek izteikts, pamatojoties tikai uz Prospektu un Galīgajiem noteikumiem, kas paziņoti Latvijas Bankai. Prospekts un Galīgie noteikumi ir pieejami Latvijas Bankas un AS Citadele banka tīmekļa vietnēs. Visiem ieguldītājiem ir jāveic ieguldījumi, pamatojoties tikai uz informāciju, kas ir ietverta Prospektā, Galīgajos noteikumos un papildinājumos (ja tādi ir), kas tiks publicēti saistībā ar šo piedāvājumu.

Pirms lēmuma pieņemšanas par ieguldījumu investoriem ir jāiepazīstas ar Prospektā un Galīgajos noteikumos publicēto informāciju, lai izprastu visu ar ieguldījumu saistīto informāciju. Prospekta apstiprināšana Latvijas Bankā nav uzskatāma par atbalstu AS Citadele banka vai piedāvātajiem vērtspapīriem. Obligācijas tiks publiski piedāvātas Latvijas, Lietuvas un Igaunijas Republikās. Šajā paziņojumā ietvertā informācija nav paredzēta pilnīgai vai daļējai tiešai vai netiešai publicēšanai, izplatīšanai vai pārsūtīšanai uz tādām valstīm vai jurisdikcijām vai citādi tādos apstākļos, kādos šāda publicēšana, izplatīšana vai pārsūtīšana būtu pretlikumīga vai pieprasīt Citadelei veikt pasākumus, kas nav Latvijas tiesību aktos noteiktie, tostarp attiecībā uz Amerikas Savienotajām Valstīm.

Šis paziņojums nav ieteikums vai konsultācija par Obligāciju publisko piedāvājumu. Informāciju, kas ietverta šajā paziņojumā vai jebkuros no dokumentiem, kas attiecas uz Obligāciju publisko piedāvājumu, nevar paļauties kā uz ceļvedi turpmākai darbībai. Pirms obligāciju iegādes personām, kas apskata šo paziņojumu, ir jāpārliecinās, ka tās pilnībā saprot un pieņem Prospektā un Galīgajos noteikumos noteiktos riskus. Investoram ir jāizvērtē ieguldījuma Obligācijās ieguvumi, riski un ietekme uz savu finansiālo stāvokli un jāpieņem patstāvīgs lēmums par ieguldījumu veikšanu, pilnībā izprotot tā sekas. Obligācijas var būt grūti saprotamas un var nebūt piemērotas visiem ieguldītājiem.

Šajā paziņojumā sniegtā informācija var tikt pārbaudīta, labota, papildināta un mainīta bez iepriekšēja brīdinājuma.

 

         Vlad Dmitrijev
         Resursu direkcijas vadītājs
         +37127306673
         vlad.dmitrijev@citadele.lv
         
         
         Ilona Frīdmane
         Investoru attiecību un ESG vadītāja
         +37129483327
         Investor.relations@citadele.lv