Paskelbta: 2021-10-28 08:00:00 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

„Ignitis grupės“ preliminarūs 2021 m. 9 mėnesių finansiniai duomenys

2021 metų 9 mėnesių preliminarūs „Ignitis grupės“ (toliau – Grupė) finansiniai duomenys:


 Rugsėjis
 20212020Pokytis
Pajamos177,2 mln. Eur93,5 mln. Eur89,5 %
Koreguotas EBITDA128,5 mln. Eur222,9 mln. Eur224,5 %
 

Sausis - rugsėjis
 20212020Pokytis
Pajamos1 165,4 mln. Eur868,8 mln. Eur34,1 %
Koreguotas EBITDA1210,4 mln. Eur2163,9 mln. Eur228,4 %


Grupės pajamos 2021 m. sausio – rugsėjo mėnesiais siekė 1 165,4 mln. eurų ir buvo 34,1 proc. didesnės palyginus su atitinkamu laikotarpiu 2020 m. (868,8 mln. eurų). Augimą lėmė didesnės elektros energijos pardavimų verslo klientams pajamos Sprendimų klientams segmente dėl išaugusių elektros energijos rinkos kainų bei didesnio energijos suvartojimo palyginti su atitinkamu periodu 2020 m. Išaugęs energijos suvartojimas taip pat lėmė paskirstytų elektros energijos kiekių ir atitinkamai elektros skirstymo pajamų augimą Tinklų segmente. Pajamos augo ir Lanksčiosios gamybos segmente dėl palankių rinkos sąlygų (angl. higher clean spark spread) Elektrėnų komplekso kombinuoto ciklo bloko komercinei veiklai. Žaliosios gamybos segmente pajamų augimą lėmė Kauno ir Vilniaus (atliekas naudojančios dalies) kogeneracinių jėgainių veiklos pradžia atitinkamai 2020 m. rugpjūtį ir 2021 m. kovą.

Koreguotas EBITDA rodiklis 2021 m. sausio – rugsėjo mėn. siekė 210,4 mln. eurų ir buvo 28,4 proc. didesnis palyginus su atitinkamu laikotarpiu 2020 m. (163,9 mln. eurų). Koreguotas EBITDA augo visuose Grupės veiklos segmentuose:

  • Žaliosios gamybos segmento rezultatai augo dėl Kauno ir Vilniaus (atliekas naudojančios dalies) kogeneracinių jėgainių veiklos pradžios bei geresnių Kauno hidroelektrinės rezultatų, kuriuos lėmė aukštesnė elektros kaina rinkoje ir didesni pagamintos elektros kiekiai dėl aukštesnio vandens lygio Nemune;
  • Sprendimų klientams segmento rezultatas augo dėl laikino teigiamo efekto susidariusio iš dujų atsargų pervertinimo dėl rinkoje kylančių dujų kainų (31,1 mln. eurų per 2021 m. sausio – rugsėjo mėn.), kuris, tikėtina, taps neigiamas jei dujų kainos normalizuosis;
  • Lanksčiosios gamybos segmentas augo dėl geresnių Elektrėnų komplekso kombinuoto ciklo bloko komercinės veiklos rezultatų, kuriuos lėmė palankios rinkos sąlygos (angl. higher clean spark spread);
  • Tinklų segmentas daugiausiai augo dėl didesnių paskirstytų kiekių, kuriuos lėmė didesnis suvartotos energijos kiekis, palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2020 m. Didesnių kiekių efektas 2021 m. sausio – rugsėjo mėn. siekė 12,4 mln. eurų, šis augimas išsilygins per metus, nes metiniai investicijų grąžos ir nusidėvėjimo bei amortizacijos rodikliai yra fiksuojami metams, bet paskirstomi skirtingiems mėnesiams atsižvelgiant į paskirstytus kiekius.

1 Grupės preliminarus 2021 m. bei faktinis 2020 m. koreguotas EBITDA rezultatas yra pateikiamas po vadovybės atliktų korekcijų, eliminuojant vienkartinių veiksnių įtaką. Šiomis korekcijomis siekiama atskleisti Grupės įprastos veiklos, be netipinių, vienkartinių ar su einamuoju veiklos laikotarpiu tiesiogiai nesusijusių veiksnių, rezultatus. Visi vadovybės atliekami koregavimai atskleidžiami tarpiniuose ir metiniuose Grupės pranešimuose, kurie yra skelbiami Grupės tinklalapyje (nuoroda).
2 Kaip pranešė Grupė (nuoroda), remiantis Elektros energijos perdavimo, skirstymo ir visuomeninio tiekimo paslaugų bei visuomeninės kainos viršutinės ribos nustatymo metodikos nauja redakcija (nuoroda), reguliuojamos turto bazės (RAB) skaičiavimo metodas buvo pakeistas iš LRAIC1 (kuris buvo taikomas 2016-2021 m.) į istorinių kaštų investicijas. Atitinkamai buvo perskaičiuota ESO investicijų grąža ir kompensuojamas nusidėvėjimas už 2018 – 2021 m. laikotarpį. Preliminariu Grupės vertinimu, nusidėvėjimo ir investicijų grąžos skirtumas už minėtą laikotarpį siekia 160 mln. eurų. Iš šios sumos preliminariai 48 mln. eurų susiję su 2020 m., o 44 mln. eurų su 2021 m. Kadangi šios sumos nuo nutarimo priėmimo datos traktuojamos kaip laikini reguliaciniai skirtumai bei turės būti grąžintos vartotojams (96 proc. perskaičiuotos sumos turės būti grąžinta 2032–2036 m. laikotarpiu), atitinkamai retrospektyviai buvo perskaičiuotos vadovybės korekcijos ir Koreguotas EBITDA rodiklis. Neigiama įtaka koreguotam EBITDA 2021 m. sausio – rugsėjo mėn. siekia 37,9 mln. eurų, o atitinkamam laikotarpiui 2020 m. – 35,2 mln. eurų. Šiame pranešime skelbiami preliminarus 2021 m. sausio – rugsėjo mėn. bei faktinis 2020 m. sausio – rugsėjo mėn. koreguoto EBITDA rezultatai yra pateikiami įvertinus aprašomų veiksnių įtaką.


Daugiau informacijos:

Artūras Ketlerius
„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas
arturas.ketlerius@ignitis.lt
+370 620 76076