English Estonian
Avaldatud: 2024-04-24 14:01:40 CEST
Infortar
Korralise üldkoosoleku kutse

AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE

Lugupeetud Aktsiaseltsi Infortar aktsionär!

Aktsiaseltsi Infortar (registrikood 10139414, asukoht ja aadress Liivalaia 9, 10118 Tallinn) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku (edaspidi üldkoosolek), mis toimub 20. mail 2024 algusega kell 11.00 (Eesti aeg) Tallink SPA & Conference Hotelli konverentsikeskuses aadressil Sadama 11a, Tallinn.

Aktsionäride registreerimine algab kell 10.00.

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse seitse kalendripäeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. 13. mai 2024 Eesti väärtpaberite registri pidaja (Nasdaq CSD SE) arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (nimekirja fikseerimise päev).

Aktsionäril on lisaks üldkoosolekul osalemisele võimalus hääletada enne üldkoosolekut e-posti teel.

Aktsiaseltsi Infortar nõukogu määras 24. aprilli 2024 otsusega alljärgneva Aktsiaseltsi Infortar üldkoosoleku päevakorra. Juhatuse ja nõukogu ettepanekud päevakorrapunktide osas on toodud iga päevakorra punkti juures otsuse eelnõuna ning nõukogu on teinud ettepaneku hääletada kõikides päevakorrapunktide juures toodud otsuste eelnõude poolt:

1. 2023. aasta majandusaasta aruande kinnitamine
Kinnitada juhatuse poolt esitatud Aktsiaseltsi Infortar 2023. aasta majandusaasta aruanne.

2. Kasumi jaotamise otsustamine
Kinnitada alljärgnev Aktsiaseltsi Infortar juhatuse esitatud kasumi jaotamise ettepanek:
2.1. Kinnitada 2023. aasta majandusaasta puhaskasum summas 293 830 tuhat eurot;
2.2. Kanda vastavalt Aktsiaseltsi Infortar põhikirja punktile 11 kohustusliku reservkapitali täiendavalt 7 145,11 eurot;
2.3. Maksta aktsionäridele dividendi 3 eurot aktsia kohta. Dividend makstakse välja kahes osas alljärgnevalt:
2.3.1. 1,5 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja 3. juuni 2024 väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (record-date). Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 31. mai 2024. Dividend makstakse aktsionäridele välja 12. juunil 2024 ülekandega aktsionäri pangakontole;
2.3.2. 1,5 eurot aktsia kohta makstakse aktsionäridele, kes on kantud aktsionäride nimekirja 3. detsembri 2024 väärtpaberite registri pidaja arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga (record-date). Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-date) 2. detsember 2024. Dividend makstakse aktsionäridele välja 12. detsembril 2024 ülekandega aktsionäri pangakontole.

3. Nõukogu liikme volituste pikendamine
Seoses nõukogu liikme Toivo Ninnas volituste tähtaja lõppemisega 20. veebruaril 2025 pikendada nõukogu liikme Toivo Ninnas nõukogu liikme volitusi järgmiseks 5-aastaseks ametiajaks alates 21. veebruarist 2025.

4. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmetele 15. juunil 2021 aktsionäride korralise üldkoosoleku otsusega kehtestatud Optsiooniprogrammi raames Optsioonide väljastamine
Kiita heaks Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmetele Optsiooniprogrammi raames Optsioonide väljastamine ning nendega optsioonilepingute sõlmimine järgmiselt:
4.1 Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Enn Pantil (Pant) on Optsiooniprogrammi kehtivuse 4. aasta (periood 1. juuli 2024 – 1. juuli 2025) eest õigus omandada 6 000 optsiooni (mis annab õiguse 6 000 Aktsiaseltsi Infortar aktsia omandamiseks).

4.2. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Kalev Järvelillel (Järvelill) on Optsiooniprogrammi kehtivuse 4. aasta (periood 1. juuli 2024 – 1. juuli 2025) eest õigus omandada 6 000 optsiooni (mis annab õiguse 6 000 Aktsiaseltsi Infortar aktsia omandamiseks).

4.3. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Toivo Ninnasel (Ninnas) on Optsiooniprogrammi kehtivuse 4. aasta (periood 1. juuli 2024 – 1. juuli 2025) eest õigus omandada 6 000 optsiooni (mis annab õiguse 6 000 Aktsiaseltsi Infortar aktsia omandamiseks).

4.4. Aktsiaseltsi Infortar nõukogu liikmel Mare Puusaagil (Puusaag) on Optsiooniprogrammi kehtivuse 4. aasta (periood 1. juuli 2024 – 1. juuli 2025) eest õigus omandada 6 000 optsiooni (mis annab õiguse 6 000 Aktsiaseltsi Infortar aktsia omandamiseks).

4.5. Volitada Aktsiaseltsi Infortar juhatuse esimeest Ain Hanschmidti (Hanschmidt) ülalnimetatud nõukogu liikmetega optsioonilepingu sõlmimiseks ja ülalnimetatud hulga optsioonide väljastamiseks Optsiooniprogrammis sätestatud tingimustel.

5. Audiitori nimetamine 2024. aasta majandusaastaks ja audiitori tasustamise korra määramine
Nimetada Aktsiaseltsi Infortar 2024. aasta majandusaasta audiitorkontrolli läbiviijaks audiitorühing KPMG Baltics OÜ ning maksta audiitorile tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

Üldkoosoleku dokumentidega tutvumine
Aktsiaseltsi Infortar korralise üldkoosolekuga seotud dokumentidega, üldkoosolekule esitatavate dokumentidega, sealhulgas otsuste eelnõude, Aktsiaseltsi Infortar 2023. aasta majandusaasta aruande, vandeaudiitori audiitori aruande, kasumi jaotamise ettepaneku, nõukogu aruande 2023. aasta majandusaasta aruande kohta ning aktsionäride esitatud põhjendustega päevakorrapunktide kohta (kui selliseid esitatakse) on võimalik tutvuda Aktsiaseltsi Infortar kodulehel aadressil www.infortar.ee/investorile ja börsiteatele lisatult Tallinna Börsi kodulehel aadressil www.nasdaqbaltic.com kuni üldkoosoleku toimumise päevani (kaasa arvatud).

Aktsionär saab esitada küsimusi üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta e-posti aadressil investor@infortar.ee

Aktsionäri õigused seoses üldkoosoleku päevakorraga
Aktsionäril on õigus Aktsiaseltsi Infortar üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Aktsiaseltsi Infortar tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Aktsionär võib juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, nõuda, et tema nõudmise õiguspärasuse üle otsustaks aktsionäride üldkoosolek, või esitada üldkoosoleku toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist korralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad aktsiaseltsile esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu. Nimetatud õigust ei või kasutada hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist. Eelpool nimetatud dokumendid tuleb aktsiaseltsile esitada kirjalikult aadressile: Aktsiaselts Infortar, Liivalaia 9, 10118 Tallinn või saata digiallkirjastatuna e-posti aadressile investor@infortar.ee.

Eelhääletamine
Aktsionärid, kes ei saa või ei soovi üldkoosolekust osa võtta, saavad üldkoosoleku päevakorras olevate otsuste eelnõude osas hääletada enne üldkoosolekut (edaspidi eelhääletamine) perioodil üldkoosoleku kokkukutsumise teate avalikustamisest alates 24. aprillil 2024 kuni 16. maini 2024 kell 16.00. Eelhääletamise kord on avaldatud Aktsiaseltsi Infortar kodulehel aadressil www.infortar.ee/investorile ja on lisatud üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele. Nõuetekohaselt eelhääletanud aktsionär loetakse üldkoosolekul osalevaks ja tema aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

Juhised üldkoosolekul osalejatele ja esindaja määramine
Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teatada esindaja määramisest ja esindatava poolt volituse tagasivõtmisest e-posti aadressil investor@infortar.ee kasutades selleks blankette, mis on avaldatud Aktsiaseltsi Infortar kodulehel www.infortar.ee/investorile ja üldkoosoleku kokkukutsumise börsiteatele lisatult.

Palume aktsionäridel, kes on nimekirja fikseerimise päeva seisuga, s.o. 13. mai 2024, kantud Nasdaq CSD SE poolt peetavasse aktsiaraamatusse ning kes soovivad osaleda korralisel üldkoosolekul, esitada registreerimiseks järgmised dokumendid:
- Füüsilisest isikust aktsionäril esitada isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart).
- Füüsilisest isikust aktsionäri esindajal esitada isikut tõendav dokument (pass või ID-kaart) ning nõuetekohaselt allkirjastatud kirjalik volikiri või elektroonilises vormis volikiri (digitaalselt allkirjastatuna).
- Juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal esitada väljavõte (või muu sarnane dokument) vastavast äriregistrist, kus juriidiline isik on registreeritud, kust nähtub isiku õigus aktsionäri esindada (Eestis registreeritud juriidilistel isikutel esitada väljavõte äriregistri registrikaardist, mis on tehtud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist).
- Juriidilisest isikust aktsionäri volitatud esindajal, kelle esindusõigus ei nähtu vastavast äriregistri väljavõttest (või muust sarnasest dokumendist), tuleb lisaks eespool nimetatud dokumentidele esitada aktsionäri seadusjärgse esindaja poolt nõuetekohaselt väljastatud vähemalt kirjalikus või elektroonilises vormis (digitaalselt allkirjastatuna) kehtiv volikiri.

Kõik võõrkeeles esitatavad dokumendid peavad olema ingliskeelsed või tõlgitud inglise või eesti keelde vandetõlgi või vandetõlgiga võrdsustatud ametiisiku poolt.

Elektroonilises vormis dokumendid (digitaalselt allkirjastatuna) palume saata e-postiga aadressile investor@infortar.ee hiljemalt üldkoosoleku toimumise päevaks.

Lugupidamisega


Aktsiaseltsi Infortar juhatus

 

Infortar tegutseb viies riigis, ühingu peamised tegevusvaldkonnad on energeetika, laevandus ja kinnisvara. Infortar omab 42,3 protsendi suurust osalust AS-is Tallink Grupp, 100% osalust AS-is Eesti Gaas ning mitmekülgset ja kaasaegset, ca 110 000 m2 suurust kinnisvaraportfelli. Lisaks kolmele põhitegevusvaldkonnale tegutseb Infortar ka ehituse, maavarade, trükinduse, taksonduse ja paljudes muudes valdkondades. Kokku kuulub Infortari kontserni 103 ühingut: 47 kontserni tütarühingut, 5 sidusettevõtjat ja 50 sidusettevõtjate tütarühingut. Arvestamata sidusettevõtjaid annab Infortar tööd 1308 inimesele.

Lisainfo:

Kadri Laanvee

AS Infortar investorsuhete juht
e-post: kadri.laanvee@infortar.ee
telefon: +372 5156662

https://infortar.ee/investorile

 

 

ManusedAktsiaseltsi Infortar noukogu aruanne 24.04.2024.pdf
AS Infortar_eelhaaletamise kord EST.docx
AS Infortar haaletussedel EST.pdf
AS Infortar soltumatu vandeaudiitori aruanne ESEF.zip
Infortar_aastaraamat_2023.pdf
Infortar aktsionaride otsuste eelnoud 2024 final EST.doc
Toivo Ninnas Curriculum Vitae.doc
Volikiri AS INFORTAR EST.pdf
Volikirja tagasivotmise teade EST.pdf