English Estonian
Avaldatud: 2020-03-13 13:40:00 CET
LHV Group
Börsiteade

AS-i LHV Group korralise üldkoosoleku otsused

Täna Tallinnas Hilton Tallinn Park hotelli konverentsisaalis „Ballroom“ (Fr. R. Kreutzwaldi 23) toimunud AS-i LHV Group (Grupp) aktsionäride üldkoosolekul kinnitati majandusaasta aruanne, otsustati maksta 2019. aasta eest dividende, kinnitati põhikirja muudatused ja uus optsiooniprogramm, kiideti heaks tulemustasu maksmise tingimused ning lisaks pikendati nõukogu liikmetele volitusi.

Aktsionäride üldkoosolekul osales 144 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 20 782 819 häält. Niisiis oli koosolekul esindatud 73,04% kõigist aktsiatega määratud häältest.

Üldkoosoleku kokkukutsumise teade avaldati 21. veebruaril 2020 börsi infosüsteemis ning LHV kodulehel, teade ilmus sama kuupäeva päevalehtede Äripäev ning Eesti Päevalehe LP numbris.

Grupi aktsionäride üldkoosolek otsustas:

  1. 2019. aasta majandusaasta aruande kinnitamine

Üldkoosolek otsustas ühehäälselt kinnitada Grupi 2019. aasta majandusaasta aruande üldkoosolekule esitatud kujul.

  1. 2019. aasta majandusaasta kasumi jaotamine

2019. aasta majandusaasta LHV kui konsolideerimisgrupi emaettevõttele omistatav kasum on 19 525 tuhat eurot. Üldkoosolek otsustas kanda reservkapitali 0 eurot.

Üldkoosolek otsustas ühehäälselt kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepaneku ja maksta dividende netosummas 19 eurosenti ühe aktsia kohta.

Dividendiõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse 27. märtsil 2020. aastal arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Sellest tulenevalt on aktsiatega seotud õiguste muutumise päev (ex-päev) 26. märts 2020. aastal. Alates sellest kuupäevast ei ole aktsiad omandanud isik õigustatud saama dividende 2019. aasta majandusaasta eest. Dividendid makstakse aktsionäridele 31. märtsil 2020. aastal.

  1. Ülevaade 2020. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest

Juhatus andis aktsionäridele ülevaate Grupi 2020. aasta esimese kahe kuu majandustulemustest, mis on avaldatud:

  1. Ülevaade ärikeskkonnast ja viieaastasest finantsprognoosist

Juhatus andis aktsionäridele ülevaate ärikeskkonnast ja avaldatud Grupi viieaastasest finantsprognoosist.

  1. Optsiooniprogrammi 2020–2024 kinnitamine

Üldkoosolek otsustas kinnitada Grupi aktsiaoptsiooniprogrammi üldkoosolekule esitatud kujul ja anda Grupi nõukogule nõusoleku aktsiaoptsiooniprogrammi läbiviimiseks.

Uue perioodi optsiooniprogramm sarnaneb varem kehtinud programmile, üldkoosoleku otsusega täpsustati optsioonide saajate ringi ning programmi mahu määramist. Uue programmi järgi määratakse optsioone saavad Grupi ja tütarettevõtete juhtkond, võrdsustatud isikud ja võtmetöötajad Grupi nõukogu otsusega töötasukomitee ettepanekul. Optsiooniprogrammi mahuks kinnitati iga-aastaselt jätkuvalt kuni 2% LHV Groupi aktsiate koguarvust, kuid seda määra võib edaspidi ületada kehtiva optsiooniprogrammi varasemate aastate kasutamata jäänud osa ulatuses. Uue optsiooniprogrammi tähtaeg on viis aastat, viimane optsioonide määramine toimub 2024. majandustulemuste põhjal 2025. aastal.

Poolthääli: 20 718 347 häält (99,69% koosolekul esindatud häältest)
Vastuhääli: 64 472 häält (0,31% koosolekul esindatud häältest)
Erapooletuid: 0 häält (0% koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud: 0 häält (0% koosolekul esindatud häältest)

  1. Tulemustasu maksmise tingimuste heakskiitmine

Üldkoosolek otsustas suurendada etteulatuvalt alates 01.01.2021 järgmiseks 5 (viieks) aastaks ehk uue optsiooniprogrammi rakendumise ajaks Grupi ja sellega samasse kontserni kuuluvate äriühingute tegevjuhtkonna ja nendega võrdsustatud töötajate tulemustasu osakaalu 200%-ni vastavate isikute põhitöötasust, et kohaldada Grupi ettevõtete juhtidele ühetaolisi tasustamispaketi (optsiooniprogrammi) tingimusi ning ühildada nende pikaajalised huvid aktsionäride huvidega.

Poolthääli: 20 718 347 häält (99,69% koosolekul esindatud häältest)
Vastuhääli: 64 472 häält (0,31% koosolekul esindatud häältest)
Erapooletuid: 0 häält (0% koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud: 0 häält (0% koosolekul esindatud häältest)

  1. Põhikirja muudatuse kinnitamine

Üldkoosolek otsustas ühehäälselt muuta Grupi põhikirja ja kinnitada põhikirja uus redaktsioon üldkoosolekule esitatud kujul.

Muudatusega kaasajastati nõukogu aktsiakapitali suurendamise õiguse sisu, et lihtsustada aktsiaoptsiooniprogrammi realiseerimist. Tehtud muudatuse kohaselt on nõukogul õigus järgmisel kolmel aastal suurendada aktsiakapitali aktsiaoptsiooniprogrammi maksimaalse suuruse piires. Lisaks eemaldati põhikirjast viide nõukogu poolt moodustatud riski-ja kapitalikomiteele, mis on alates detsembrist moodustatud LHV Panga tasemel.

  1. Nõukogu liikmete volituste pikendamine

Üldkoosolek otsustas pikendada Grupi nõukogu liikmete Rain Lõhmus, Andres Viisemann, Tiina Mõis, Heldur Meerits, Raivo Hein, Sten Tamkivi ja Tauno Tats volitusi tähtajaga 3 (kolm) aastat arvates nende kehtiva ametiaja lõppemisest.

Poolthääli: 20 618 347 häält (99,21% koosolekul esindatud häältest)
Vastuhääli: 164 472 häält (0,79% koosolekul esindatud häältest)
Erapooletuid: 0 häält (0% koosolekul esindatud häältest)
Ei hääletanud: 0 häält (0% koosolekul esindatud häältest)

Otsuste eelnõudega on põhjalikumalt võimalik tutvuda LHV kodulehel (https://investor.lhv.ee/uldkoosolekud/#13.03.2020), kus tehakse hiljemalt 7 päeva möödudes üldkoosolekust kättesaadavaks ka koosoleku protokolli.

LHV Group on suurim kodumaine finantskontsern ja kapitali pakkuja Eestis. LHV Groupi peamised tütarettevõtted on LHV Pank ja LHV Varahaldus. LHV-s töötab üle 450 inimese. LHV pangateenuseid kasutab 212 000 klienti ja LHV hallatavatel pensionifondidel on 177 000 aktiivset klienti.


Priit Rum
LHV kommunikatsioonijuht
Telefon: 502 0786
E-post: priit.rum@lhv.ee