Avaldatud: 2012-06-06 18:31:15 CEST
Silvano Fashion Group
Börsiteade

AKTSIASELTSI SILVANO FASHION GROUP AKTSIONÄRIDE KORRALISE ÜLDKOOSOLEKU KOKKUKUTSUMISE TEADE JA PÄEVAKORD

Tallinn, Eesti, 2012-06-06 18:31 CEST --  

30 juuni 2012. a aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade, päevakord ja ettepanekud

Aktsiaselts Silvano Fashion Group (registrikood 10175491, asukoht Tulika 15/17, 10613 Tallinn, edaspidi SFG) juhatus kutsub kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku laupäeval, 30. juunil 2012. a algusega kell 12:00, Radisson Blu Hotel Olümpia konverentsisaalis “Epsilon”, aadressil Liivalaia 33, Tallinn, Eesti Vabariik.

Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab samas kell 11:30.

 

I      Päevakord

SFG nõukogu poolt on kinnitatud alljärgnev aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord ja ettepanekud:

 1. 2011. a majandusaasta aruande kinnitamine

Juhatuse ja nõukogu ettepanek:

1.1. Kinnitada SFG 2011. a majandusaasta aruanne.

 1. Kasumi jaotamine

Juhatuse ja nõukogu ettepanek:

 1. Kinnitada 2011. a majandusaasta puhaskasum 21 501 000 eurot;
 2. Eraldada puhaskasumist reservkapitali 1 075 000 eurot;
 3. Jaotada aktsionäridele dividendina kasumiosa järgmiselt:
  1. fikseerida dividendi saamiseks õigustatud aktsionäride nimekiri 13. juulil 2012. a kell 23:59;
  2.  maksta õigustatud aktsionäridele dividendina välja 0,25 eurot aktsia kohta hiljemalt 20. juulil 2012. a.
 1. Audiitori nimetamine

Juhatuse ja nõukogu ettepanek:

 1. Nimetada audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers (registrikood 10142876, asukohaga Pärnu mnt 15, 10141 Tallinn), kelle volitused kehtivad järgmise aktsionäride korralise üldkoosoleku toimumise päevani;
 2. Volitada juhatust sõlmima audiitoriühinguga audiitorteenuste leping SFG 2012. a majandustegevuse auditeerimiseks vastavalt punktis 3.1 nimetatud audiitorühingu hinnapakkumises esitatud tingimustele.
 1. Oma aktsiate tühistamine

Juhatuse ja nõukogu ettepanek:

 1. Tühistada 30.06.2011.a. aktsionäride poolt kinnitatud aktsiate tagasiostuprogrammi raames omandatud 100 000 oma aktsiat.
 1. Aktsiaseltsi põhikirja muutmine

Juhatuse ja nõukogu ettepanek:

 1. Kinnitada SFG põhikirja uus redaktsioon SFG juhatuse ja nõukogu poolt väljapakutud sõnastuses.
 1. Tagasiastunud nõukogu liikme asemele uue nõukogu liikme valimine

Otto Tamme esitas 05. aprillil 2012. a avalduse SFG nõukogu liikme kohalt tagasi astumiseks.  Juhatuse ja nõukogu ettepanek:

 1. Võtta teadmiseks Otto Tamme 05. aprilli 2012. a avaldus SFG nõukogu liikme kohalt tagasiastumiseks;
 2. Valida SFG uueks nõukogu liikmeks Toomas Tool.

Toomas Tool on andnud oma kirjaliku nõusoleku SFG nõukogu liikmeks valimise kohta.

 

 1. Nõukogu liikmete tasustamine

Juhatuse ja nõukogu ettepanek:

 1. Muuta SFG 30. juunil 2011. a aktsionäride üldkoosoleku otsusega kindlaksmääratud SFG nõukogu liikmete tasustamise korda alljärgnevalt:
 • nõukogu esimehe tasu suuruseks määrata 2500 eurot kalendrikuus (bruto);
 • nõukogu liikmete tasu suurus jääb endiseks, s. o 1000 eurot kalendrikuus (bruto).

 

II Üldkoosoleku materjalid ja muu teave

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Aktsiaseltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada üldkoosoleku toimumisest kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist tööpäeva lõpuks (17.00 Eesti aja järgi). Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 aktsiakapitalist, võivad kirjalikult esitada iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu mitte hiljem kui 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist tööpäeva lõpuks (17.00 Eesti aja järgi).

Aktsiaseltsile esitatud aktsionäride eelnõudega päevakorrapunktide kohta ning üldkoosolekule esitatavate muude dokumentidega (sealhulgas majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepaneku, nõukogu aruande ning juhatuse ja nõukogu otsuste eelnõudega ja põhikirja projektiga) saab tutvuda alates üldkoosolekust teatamisest kuni üldkoosoleku päevale eelneva tööpäevani aktsiaseltsi asukohas Tulika 15/17, Tallinn, tööpäeviti kella 09.00-st kuni 17.00-ni (Eesti aja järgi). Üldkoosoleku toimumise päeval saab dokumentidega tutvuda üldkoosoleku toimumise kohas alates osalejate registreerimise avamisest kuni üldkoosoleku lõpuni. Dokumentidega tutvumiseks peab: (1) füüsilisest isikust aktsionär esitama kehtiva isikut tõendava dokumendi ja tema esindaja lihtkirjaliku volikirja; (2) juriidilisest isikust aktsionär (a) väljavõtte vastavast registrist, kus isik on registreeritud; ja (b) esindaja isikut tõendava dokumendi; ja (c) volituse alusel tegutsev esindaja esitama kirjaliku volikirja.

Äriseadustiku § 2941 kohased avalikustamisele kuuluvad andmed, dokumendid, s.h eelmise majandusaasta aruanne, põhikirja uue redaktsiooni projekt ja volikirjade blanketid on avaldatud ka Aktsiaseltsi koduleheküljel http://www.silvanofashion.com.   

Üldkoosolekul osalemiseks palume esitada:

 • füüsilisest isikust aktsionäril isikut tõendav dokument, esindajal – kirjalik volikiri;
 • juriidilisest isikust aktsionäri esindajal (a) väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud; ja (b) esindaja isikut tõendav dokument; ja (c) volituse alusel esindajal kirjalik volikiri.

Kui seadusest ei tulene teisiti, peab välisriigi ametiisiku poolt väljastatud dokument olema vajadusel kas legaliseeritud või dokumenditunnistuse apostille’iga kinnitatud ning soovitavalt tõlgitud eesti keelde. 

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada aktsiaseltsi esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-posti aadressile info@silvanofashion.com või toimetades teate isiklikult tööpäeviti ajavahemikus 09.00 kuni 17.00 (Eesti aja järgi) või posti teel aadressil AS Silvano Fashion Group, Tulika 15/17, Tallinn, 10613 hiljemalt üldkoosoleku toimumise päevale eelneva tööpäeva kella 17.00-ks (Eesti aja järgi).

Küsimused seoses aktsionäride üldkoosoleku või selle päevakorraga palume esitada: Märt Meerits (e-post info@silvanofashion.com; telefon +372 684 5000).

Üldkoosolekul osalemiseks õigustatud aktsionäride ring määratakse kindlaks seisuga 7 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.t. 23. juunil 2012. a kell 23:59 (Eesti aja järgi).

 

Märt Meerits
Aktsiaseltsi Silvano Fashion Group juhatuse liige
E-post: info@silvanofashion.com
Tel: +372 684 5000; Faks: +372 684 5300
Aadress: Tulika 15/17, 10613 Tallinn
www.silvanofashion.com