Publicēts: 2021-03-22 15:10:00 CET
Siguldas CMAS
Akcionāru sapulces sasaukšana

Siguldas CMAS, AS, Paziņojums par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2021.gada 23.aprīlī

Akciju sabiedrības „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” (vienotais reģ. Nr. 40003013295, juridiskā adrese: „Kalnabeites” 8, Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150) valde paziņo, ka akciju sabiedrības „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” kārtējā akcionāru sapulce notiks 2021. gada 23. aprīlī pulksten 10:00 „Kalnabeites” 8, Siguldas pagastā, Siguldas novadā.

Darba kārtība:

  1. Valdes un padomes ziņojumi.
  2. 2020.gada pārskata apstiprināšana.
  3. Lēmuma pieņemšana par peļņas izlietošanu.
  4. Valdes un padomes locekļu, kā arī revidenta atbrīvošana no atbildības par darbību pārskata gadā un atteikšanās no prasību celšanas pret viņiem.
  5. Revidenta ievēlēšana un atlīdzības noteikšana revidentam.

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no akciju sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Akcionāriem, kas ierosina papildu jautājumu iekļaušanu akcionāru sapulces darba kārtībā, ir pienākums iesniegt institūcijai, kura akcionāru sapulci sasauc, lēmumu projektus par jautājumiem, kuru iekļaušanu sapulces darba kārtībā tie ierosina, vai paskaidrojumu par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus. Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti. Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par akciju sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Informācija par akcionāru sapulci un lēmumu projektiem pieejama akciju sabiedrības „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” mājaslapā: http://www.sigmas.lv, Oficiālās regulētās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmas mājaslapā: https://csri.investinfo.lv un biržas “Nasdaq Riga” mājaslapā: http://www.nasdaqbaltic.com.

Akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projekti tiks publicēti 2021. gada 8. aprīlī.

Akcionāri var iesniegt priekšlikumus un ierosinājumus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem no 2021. gada 8. aprīļa līdz 22. aprīlim darba dienās tikai elektroniski, nosūtot  pieprasījumu uz Sabiedrības e-pasta adresi: sigcmas@sigmas.lv, vai sapulces dienā – reģistrācijas vietā personīgi klātienē.

2021. gada 15. aprīlis ir kārtējās akcionāru sapulces ieraksta datums. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties akciju sabiedrības „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” 2021. gada 23. aprīļa kārtējā akcionāru sapulcē.

Akcionāru reģistrēšanās sapulces dienā 2021. gada 23. aprīlī no plkst. 9:00 līdz plkst. 10:00 sapulces norises vietā.

Akcionāri var piedalīties sapulcē personīgi vai ar savu likumisko pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Akcionāriem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments. Akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda pase vai cits personu apliecinošs dokuments, jāiesniedz pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara (pilnvarojuma veidlapa pieejama akciju sabiedrības „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” mājaslapā: http://www.sigmas.lv, Oficiālās regulētās informācijas centralizētās glabāšanas sistēmas mājaslapā: https://csri.investinfo.lv un biržas “Nasdaq Riga” mājaslapā: http://www.nasdaqbaltic.com) vai likumiskajiem pārstāvjiem jāuzrāda pilnvarojumu apliecinošs dokuments.

Akcionāri, to likumiskie pārstāvji vai pilnvarnieki var izmantot tiesības balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces, izmantojot balsojuma veidlapu, kuru:

  • elektroniski parakstītu ar drošu elektronisko parakstu var nosūtīt uz Sabiedrības e-pasta adresi: sigcmas@sigmas.lv vai
  • parakstītu var nosūtīt uz Sabiedrības pasta adresi: Akciju sabiedrība "Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija”, “Kalnabeites” 8, Siguldas pagasts, Siguldas novads, LV-2150.

Balsojot rakstveidā pirms sapulces, akcionāriem, to likumiskajiem pārstāvjiem un pilnvarniekiem e-pasta vai pasta sūtījumam jāpievieno personu apliecinoša dokumenta kopija. Akcionāru pārstāvjiem un pilnvarniekiem jāpievieno arī pārstāvētā akcionāra rakstiskās pilnvaras kopija vai likumiskajiem pārstāvjiem jāpievieno pilnvarojumu apliecinošā dokumenta kopija.

Balsojumā tiks ņemtas vērā visas pilnībā aizpildītās balsojuma veidlapas, kas būs saņemtas iepriekš norādītajā veidā līdz 2021. gada 22. aprīlim. Akcionāri ar šādu balsojumu tiks uzskatīti par klātesošiem akcionāru sapulcē. Akcionārs, tā likumiskais pārstāvis vai pilnvarnieks, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram vai tā pilnvarotajam pārstāvim apstiprinājumu.

Ja akcionārs būs balsojis pirms sapulces, tas neliedz viņam ierasties uz sapulci klātienē un piedalīties balsošanā. Šajā gadījumā akcionāra iepriekš nodotais balsojums tiks anulēts un vērā ņemts tiks sapulces laikā nodotais balsojums.

Akciju sabiedrības „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” valde informē, ka saskaņā ar Sabiedrības statūtiem akciju sabiedrības kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 421 440.

AS „Siguldas ciltslietu un mākslīgās apsēklošanas stacija” valde

Valda Mālniece

Valdes locekle, Finanšu un grāmatvedības daļas vadītāja

Tālrunis: 67972040

E-pasts: valda.malniece@sigmas.lv

PielikumiSiguldas_CMAS_Balsojuma veidlapa_Voting form_LV_EN.docx
Siguldas_CMAS_pilnvarojuma_veidlapa.DOC