Publicēts: 2020-11-06 15:24:29 CET
Valmieras stikla škiedra
Iekšējā informācija

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA kārtējās akcionāru sapulces lēmumu projekti un balsojuma veidlapa

Akciju sabiedrības “VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA”, vienotais reģ. nr. 40003031676, juridiskā adrese: Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201 (tālāk tekstā – Sabiedrība) valde, ņemot vērā COVID-19 pandēmiju, lai aizsargātu akcionāru, Sabiedrības darbinieku un sabiedrības veselību kopumā, aicina visus akcionārus 2020. gada 25. novembra kārtējā akcionāru sapulcē piedalīties rakstveidā, pirms akcionāru sapulces aizpildot balsojuma veidlapu, kas pievienota šī paziņojuma pielikumā, kā arī būs pieejama Sabiedrības interneta mājaslapā www.valmiera-glass.com, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības „Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

Lūdzam aizpildītu balsojuma veidlapu nosūtīt:

  • parakstītu ar derīgu elektronisko parakstu elektroniski uz sabiedrības e-pasta adresi: Ilze.Saviele@valmiera-glass.com; vai
  • parakstītu papīra formā uz sabiedrības pasta adresi: Cempu iela 13, Valmiera, LV-4201. Šajā gadījumā balsojuma veidlapai jābūt notariāli apliecinātai vai tai jāpievieno akcionāra kontaktinformācija (tālruņa numurs un e-pasta adrese), lai Sabiedrības valdei būtu iespēja identificēt akcionāru.

Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram apstiprinājumu.

Balsojumā tiks ņemtas vērā visi balsošanas uzdevumi, kas būs saņemti Sabiedrībā līdz 2020. gada 24. novembrim.

Paziņojums un 2019. gada pārskati (auditēts atsevišķais un konsolidētais finanšu pārskats, korporatīvās pārvaldības pārskats, nefinanšu ziņojums) pieejami ŠEIT.

AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA valde


Papildu informācija:
AS VALMIERAS STIKLA ŠĶIEDRA
Tālr.: +371 6420 2216
E-pasts: latvia@valmiera-glass.com
www.valmiera-glass.com

Pielikumi


Padomes_zinojums_LV.pdf
Balsosanas veidlapa.doc
Lemumu projekti.docx