English Estonian
Avaldatud: 2023-05-05 08:00:00 CEST
Nasdaq Tallinn
Börsiteade

Grab2Go AS aktsiate esmase avaliku pakkumise teade

 

Grab2Go AS (registrikood 16014547, Veskiposti tn 2-1002, 10138, Eesti, edaspidi Grab2Go või Emitent) korraldab oma aktsiate esmase avaliku pakkumise. Pakkumise aluseks on Grab2Go poolt koostatud ettevõtte kirjeldus, mis on kättesaadav Grab2Go kodulehel https://www.grab2go.eu/investors

Aktsiaid pakutakse avalikult ainult Eestis ja mitte üheski teises jurisdiktsioonis.

Grab2Go juhatuse liikme Mart Viilipuse kommentaar:

Ettevõtte tegevjuhi Mart Viilipuse sõnul on Grab2Go alates asutamisest 2020. aastal tegutsenud valdavalt otseinvesteeringute toel, sealjuures on ettevõtte arengusse panustanud nii Jaak Roosaar, Madis Müür kui ka Pipedrive’i ja Wise’i taustaga investorid. “Kaasasime kapitali ka EstBANi liikmetelt, kasutades selleks Funderbeami platvormi. Nüüd on aeg teha järgmine samm ja kaasata raha avalikult, läbipaistva ettevõttena Nasdaq First Northi alternatiivbörsil,” lausus Viilipus.

“Keskendume käesoleval aastal siseruumides kasutamiseks mõeldud tootelahenduse arendusele. Meie esimene toode, iseteenindusapteek toimib täna juba Rapla Prisma Benu apteegis. Käesoleval aastal arendame koostöös juhtiva professionaalsete kohvimasinate tootjaga Schaerer välja ka autonoomse kohvi müümise lahenduse. See on mugavuspoodide sektoris oluline innovatsioon ja täiendus juba meie olemasolevale lahendusele,” ütles Viilipus plaane kommenteerides. “Kasvuplaanidega jõudsalt edasiliikumiseks ja klientide kiireks ja professionaalseks teenindamiseks on vajalik seadmeid hästi tundva meeskonna olemasolu ja selle loomine saab üheks lähiaja fookuseks,” lisas tehnoloogiaidu juht. Umbes pool emissiooni mahust plaanitakse kasutada lisaks Eestile Põhja- ja Kesk-Euroopa turgudele laienemiseks, seda ennekõike läbi olemasolevate ja uute kliendisuhete loomise. 

Ülevaade pakkumise olulistest tingimustest

Avalikult pakutakse kuni 992 000 Grab2Go lihtaktsiat. Juhul, kui  huvi pakkumise vastu on suur ja investorite nõudlus ületab pakutavate aktsiate arvu, on Emitendil õigus suurendada pakkumise aktsiate arvu kuni 1 091 200 aktsiani.

Pakkumise eeldatav tulu on ligikaudu 1 200 000 eurot, ülemärkimise puhul pakkumise mahu suurendamise korral kuni 1 320 000 eurot. Grab2Go kavatseb pakkumise tulu kasutada tootearenduseks ja meeskonna kasvatamiseks aga ka tootmis- ja müügivõimekuse tõstmiseks.  

Grab2Go on esitanud taotluse kõigi Grab2Go aktsiate sh. pakkumise käigus emiteeritavate aktsiate,  kauplemisele võtmiseks mitmepoolses kauplemissüsteemis First North. 

Pakkumisperiood, mille jooksul on võimalik aktsiaid märkida, algab 8. mail 2023 kell 10.00 ning lõppeb 23. mail 2023 kell 16.00 (Eesti aja järgi).

Pakutava aktsia hind on 1,21 eurot, millest 0,10 euro on nimiväärtus ja 1,11 eurot on ülekurss. Märkida saab üksnes täisarvu aktsiaid.

Investor, kes soovib esitada märkimiskorraldust, peab selleks ühendust võtma oma Eesti Väärtpaberite Registris avatud väärtpaberikonto halduriga või kontot haldava finantsinstitutsiooniga, kes on Nasdaq Tallinna börsi liige.

 

Olulised kuupäevad

Alltoodud ajakavas on toodud pakkumisega seotud olulisemad kuupäevad.

8. mai 2023 kell 10.00 Pakkumisperioodi algus
23. mai 2023 kell 16.00 Pakkumisperioodi lõpp
25. mai 2023 või sellele lähedane kuupäev Pakkumise tulemuste avalikustamine
29. mai 2023 või sellele lähedane kuupäev Aktsiate ülekandmine investoritele ja  aktsiate eest tasumine
30. mai 2023 või sellele lähedane kuupäev Esimene kauplemispäev First Northil
7. juuni 2023 või sellele lähedane kuupäev Aktsiakapitali suurendamise registreerimine äriregistris
12. juuni 2023 või sellele lähedane kuupäev Esimene kauplemispäev First Northil uute emiteeritud aktsiatega

Kuivõrd arvelduseks kasutatakse Grab2Go suuraktsionäri poolt Swedbank AS-le laenatud juba olemasolevaid aktsiaid, saavad pakkumises osalenud investorid kauplema hakata arvelduse toimumisele järgneval päeval. Ajakavas toodud viide 12. juuni 2023 kuupäevale puudutab Grab2Go poolt Swedbank AS-le laenu tagastamiseks emiteeritavate aktsiate esimest kauplemispäeva.

 Märkimiskorralduse vorm

Väärtpaberikonto omanik: [investori nimi]
Väärtpaberikonto: [investori väärtpaberikonto number]
Kontohaldur: [investori kontohalduri nimi]
Väärtpaber: GRAB2GO AKTSIA
ISIN-kood: EE3100107194
Väärtpaberite arv: [aktsiate arv, mida investor soovib märkida]
Hind (ühe aktsia kohta): 1 euro ja 21 senti
Tehingu summa: [aktsiate arv, mida investor soovib märkida, korrutatuna hinnaga ühe aktsia kohta]
Vastaspool: Swedbank AS
Vastaspoole väärtpaberikonto: 99111914384
Vastaspoole kontohaldur: Swedbank AS
Tehingu liik: märkimine
Arveldusviis: väärtpaberiülekanne makse vastu

Jaotusreeglid

Grab2Go otsustab pakkumise aktsiate jaotamise oma äranägemise järgi pärast pakkumisperioodi lõppu 25. mail 2023 või sellele lähedasel kuupäeval. Jaotamisel koheldakse kõiki investoreid samade asjaolude juures võrdselt ja samadel tingimustel, kuid Grab2Go jätab endale õiguse eelistada Grab2Go juhtorganite liikmeid, töötajaid ja/või olemasolevaid investoreid. Grab2Gol on õigus kasutada jaeinvestorite ja institutsionaalsete investorite rühmade puhul erinevaid jaotuspõhimõtteid. Lisaks pakkumisele on Grab2Go-l õigus jaotada pakkumise aktsiaid vastavalt oma paremale äranägemisele institutsionaalsetele investoritele väljaspool Eestit, tingimusel et selliseid investoreid saab pidada kutselisteks investoriteks Prospektimääruse artikli 2(e) tähenduses, ja Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriikides investoritele, kellele aktsiaid pakutakse mitteavalikult Prospektimääruse artikli 1 lõikes 4 kirjeldatud asjaoludel.

Enne Grab2Go aktsiatesse investeerimist palume tutvuda ettevõtte kirjeldusega tervikuna ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga.  

Lisainformatsioon:
Reio Orasmäe
Müügijuht ja kaasasutaja
Kontakt: reio@grab2go.eu ; 56877090

Juhatuse liige Mart Viilipus:
mart@grab2go.eu; 53053173

Grab2Go on Eestis asutatud ja Eestis tegutsev aktsiaselts mis arendab ja toodab nutika, iseseisvalt toimiva, mehitamata ja robotiseeritud mugavuspoe ja apteegi tehnoloogiat ning müügipunkte.

Oluline teave:

Käesolev teade on väärtpaberite reklaam Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 14. juuni 2017 määruse 2017/1129/EL tähenduses ning ei kujuta endast Emitendi aktsiate müügipakkumist ega üleskutset aktsiate märkimiseks. Enne investeerimisotsuse tegemist palume investoril tutvuda Emitendi ettevõtte kirjeldusega ning vajadusel konsulteerida asjatundjaga. Iga investor peaks investeerimisotsuse Emitendi aktsiatesse investeerimiseks tegema ainult informatsiooni põhjal, mis sisaldub Emitendi ettevõtte kirjelduses.

Käesolevas teates sisalduv informatsioon ei ole mõeldud avaldamiseks, jagamiseks või edastamiseks, osaliselt või tervikuna, otseselt või kaudselt, Ameerika Ühendriikides, Kanadas, Hongkongis, Jaapanis, Singapuris, Lõuna-Aafrikas või muudes riikides või asjaoludel millisel juhul avaldamine, jagamine või edastamine oleks ebaseaduslik või isikutele kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone. Emitendi aktsiaid pakutakse avalikult üksnes Eesti Vabariigis ning aktsiate müüki ega pakkumist ei toimu üheski jurisdiktsioonis, kus selline pakkumine, kutse või müük oleks ilma seaduses sisalduva erandita või kvalifikatsioonita ebaseaduslik, või isikutele, kelle suhtes on pädevad asutused kohaldanud finantssanktsioone.  

Aktsiaid pakutakse ainult ettevõtte kirjelduse põhjal ja pakkumine on suunatud ainult isikutele, kellele ettevõtte kirjeldus on suunatud. Käesolev teade ei ole ühegi järelevalveasutuse poolt kinnitatud ja tegemist ei ole prospektiga.