Publicēts: 2020-07-21 16:28:56 CEST
Sakret Holdings
Gada pārskats (revidēts)

AS SAKRET HOLDINGS auditētie konsolidētie un koncerna mātes sabiedrības auditētie finanšu pārskati par 2019. finanšu gadu

Koncerna darbība pārskata gadā

2019. gadā būvniecības apjoms turpināja pieaugt, kā rezultātā Koncerna neto apgrozījums 2019. gadā pieauga par 0,6 milj. EUR jeb 3%, salīdzinot ar 2018. gadu, sasniedzot 21,9 milj. EUR.

Koncerna mērķa tirgus kopš Sakret pirmsākumiem ir Baltijas valstis. 2019. gadā 98% apgrozījuma ir realizēts Baltijas valstīs, nav vērojamas realizācijas struktūras izmaiņas, salīdzinot ar 2018. gadu.

2019. gadā Koncerna bruto pelņas pieaugums 643 tūkst. EUR, kas nodrošināta ar realizācijas pieaugumu naturālā izteiksmē par 4%, gan sortimenta izmaiņas, tomēr negatīvs iespaids bijis personāla izmaksu pieaugumam. Ietekmējošie faktori ir Baltijas valstīs vērojamā tendence vidējās algas pieaugumam.

Koncerna personāla izmaksas 2019. gadā pieauga par 109 tūkst. EUR jeb 5% salīdzinājumā ar 2018. gadu.

2019. gadā Koncerns ir veiksmīgi pabeidzis kredītsaistību pret AS “Luminor Bank” refinansēšanu. Rezultātā, daļēji apmaksājot un pilnībā dzēšot kredītsaistības pret AS “Luminor Bank”, par 8,5 milj. EUR ir palielinājusies Koncerna pārskata gada peļņa.

 

Finanšu darbības rezultāti

2019. gada 11. oktobrī Sakret koncerna sabiedrību kredītsaistības pret AS “Luminor Bank” tika pārfinansētas, tādējādi dzēšot visas saistības pret AS “Luminor Bank”. Šajā nolūkā Koncerns piesaistīja finansējumu no AS “BlueOrange Bank” 6 000 000 EUR apmērā (4 000 000 EUR ilgtermiņa kredīts, 2 000 000 EUR overdrafts), kā arī tika veikta obligāciju emisija, saņemot naudas līdzekļus 3 000 000 EUR apmērā. Turklāt AS “BlueOrange Bank” piešķīrusi kredītlīniju ar 1 700 000 EUR lielu limitu Koncerna apgrozāmā kapitāla finansēšanai. Paredzēts, ka Sakret un BlueOrange īstenotais pārfinansēšanas plāns paredzēts kā pamats ilgstošai sadarbībai.

 

Koncerna pārējo ieņēmumu postenī iekļauti ieņēmumi 8 493 675 EUR apmērā, kas radušies no saistību pret AS “Luminor Bank” dzēšanas, par attiecīgo summu palielinot pašu kapitālu. Refinansēšanas darījuma ietvaros 2019. gada 10. septembrī AS “SAKRET HOLDINGS” akciju kapitāls tika palielināts no 35 000 EUR līdz 1 050 000 EUR. 2019. gada 31. decembrī akciju kapitālu veido 750 000 akciju; vienas akcijas nominālvērtība ir 1,40 EUR. Darījuma īstenošanas laikā radušās papildu izmaksas 683 959 EUR apmērā.

 

2019.gadā Koncerna Sabiedrības  piesaistīja finansējumu no AS “BlueOrange Bank” un tika veikta obligāciju emisija. Saskaņā ar kredītlīgumiem un obligāciju emisijas nosacījumiem, Koncernam ir pienākums ievērot līgumos noteiktos finanšu rādītāji. Koncerna vadība ir veikusi finanšu nosacījumu izpildes pārbaudi un apliecina, ka visi noteiktie nosacījumi saskaņā ar gada konsolidēto finanšu pārskatu ir izpildīti, tajā skaitā:

  • Koeficients Net DEBT / EBITDA nav lielāks par 5.0,
  • Koeficients DSCR nav mazāks par 1.1,
  • Koeficients Net DEBT / Equity nav lielāks par 5.0.

 

Peļņas sadale

Pārskata gada peļņu plānots izmantot iepriekšējo gadu zaudējumu segšanai.

 

         Andris Vanags
         AS Sakret Holdings
         Padomes priekšsēdētajs
         +371 67803650


EY_standalone_LAT.pdf
EY_consolidated_LAT.pdf
FS2019_SHLV_consolidated_LAT_print.pdf
FS2019_SHLV_standalone_LAT_print.pdf