English Lithuanian
Paskelbta: 2023-05-23 08:00:00 CEST
Ignitis grupė
Tarpinė informacija

Už 2023 m. 3 mėn. laikotarpį tarpinis pranešimas: stiprūs rezultatai nepaisant žemų elektros kainų

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė) publikuoja už 2023 m. 3 mėn. laikotarpį tarpinį pranešimą, kuris pridėtas prie šio pranešimo, bei skelbia, kad Grupės Koreguotas EBITDA siekė 149,9 mln. Eur ir išaugo 34,6 % palyginus su 2022 m. 3 mėn. Augimą daugiausiai lėmė Rezervinių pajėgumų segmentas, kuriame, buvo išnaudota galimybė uždirbti papildomą grąžą rinkoje užfiksuojant teigiamą ateities elektros, gamtinių dujų ir apyvartinių taršos leidimų kainų skirtumą. Prie augimo prisidėjo ir teigiamas Sprendimų klientams segmento rezultatas, kurį lėmė tiekimo verslo klientams veikla. Nepaisant to, elektros energijos tiekimo buitiniams vartotojams veikla išliko nuostolinga (-16,4 mln. Eur). Žaliosios gamybos rezultatas, net ir sumažėjus elektros rinkos kainoms, išliko stabilus ir toliau sudarė didžiausią Grupės Koreguoto EBITDA dalį (46,7 % Grupės Koreguoto EBITDA).

Palyginus su 2022 m. 3 mėn., Grupės Investicijos išaugo beveik dvigubai ir siekė 120,8 mln. Eur, iš kurių 76,3 % buvo nukreiptos į Lietuvą. Bendrą Investicijų augimą lėmė Investicijos į naujus Žaliosios gamybos segmento projektus ir išaugusios Investicijos į Tinklų segmentą.

Sumažėjus Grynajai skolai, Grupės finansinio sverto rodikliai pagerėjo, lyginant su 2022 m. pabaiga. Grynoji skola sumažėjo 22,7 % (nuo 986,9 mln. Eur iki 762,9 mln. Eur), daugiausiai dėl teigiamų FCF, kuriuos lėmė didesnis EBITDA ir sumažėjęs Grynasis apyvartinis kapitalas (2023 m. kovo 31 d. siekė 314,8 mln. Eur, o 2022 m. gruodžio 31 d. – 443,3 mln. Eur). Tai lėmė reikšmingai pagerėjusį FFO / Grynosios skolos rodiklį, kuris siekė 76,1 % (2022 m. – 49,1 %).

Verslo plėtra

Nuo 2023 m. pradžios, Grupės Žaliosios gamybos Portfelis išaugo iki 5,3 GW (nuo 5,1 GW). Augimą lėmė plyno lauko investicijų portfelio, kuris padidėjo apie 0,2 GW, plėtra. Užtikrinti pajėgumai taip pat išaugo iki 1,7 GW (nuo 1,6 GW) dėl Grupės priimto galutinio investavimo sprendimo dėl Kruonio HAE projekto plėtros (110 MW) bei Tauragės saulės elektrinės projekto (22 MW), kuris pasiekė statybų etapą.

Keletas Portfelio projektų pasiekė reikšmingus vystymo etapus:
- Kruonio HAE plėtros projektas (110 MW), dėl kurio investicinis sprendimas buvo priimtas 2023 m. balandžio mėn., pasiekė statybų etapą;
- Vilniaus KJ biomasės bloke (73 MWe, 169 MWth) pradėti karštieji bandymai;
- Mažeikių VP (63 MW) patiekė pirmą elektros energiją į tinklą;
- Tauragės saulės elektrinės (22 MW) projektas pasiekė statybų etapą;
- Jonavos saulės elektrinės projektas (252 MW) pasiekė pažengusią vystymo stadiją;
- užtikrintas „Moray West“ jūrinio vėjo parko (882 MW) finansavimas.

Kalbant apie Lietuvos jūrinio vėjo projektus, kartu su partneriais „Ocean Winds“ dalyvaujame pirmojo (pavasario) 700 MW projekto aukcione, kuris prasidėjo 2023 m. kovo 30 d.

Kitų Portfelio projektų įgyvendinimas vyksta pagal planą be reikšmingų pokyčių nuo 2022 m. IV ketv. pabaigos.

Tinklų segmente sėkmingai tęsėme tinklo priežiūros ir plėtros darbus bei išmaniųjų skaitiklių diegimą. 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu bendras įdiegtų išmaniųjų skaitiklių skaičius viršijo 340 tūkst. (iš planuojamų įdiegti 1,1–1,2 mln. skaitiklių projekto metu). Mūsų tikslas užbaigti masinį skaitiklių diegimo procesą iki 2025 m. pabaigos nepakito, nepaisant sutrikdytos išmaniųjų skaitiklių gamybos, lėmusią išmaniųjų skaitiklių tiekimą mažesniais kiekiais ir (arba) per ilgesnį laikotarpį.

Tvarumas

Siekiant sustiprinti kompetencijas ir priežiūrą prioritetinėje darbuotojų saugos ir sveikatos ir kitose su tvarumu susijusiose srityse, 2023 m. balandžio mėn. išplėtėme Rizikos valdymo ir tvarumo komiteto kompetenciją ir sudėtį. Prie komiteto prisijungė du nauji nepriklausomi nariai, Ana Riva ir Wolf Willems, kurie bus atsakingi už rizikos valdymo ir darbuotojų saugos ir sveikatos bei tvarumo sričių priežiūrą.

Be to, po ataskaitinio laikotarpio, 2023 m. balandžio mėn., „Sustainalytics“ pagerino Grupės aplinkosauginių, socialinių ir valdysenos rizikų (angl. ESG risk) valdymo vertinimą nuo „vidutinės rizikos“ iki „žemos rizikos“ (įvertinimas pagerėjo nuo 20,4 iki 19,9 balo). Su šiuo įvertinimu Grupė patenka tarp 12 % geriausių savo veiklos sektoriaus įmonių.

Grąža akcininkams ir 2023 m. prognozė

Remdamiesi Dividendų politika patvirtinome ir 2023 m. balandžio mėn. išmokėjome 0,624 Eur dividendą už akciją už 2022 m. II pusm., viso­ – 45,2 mln. Eur­.

Dėl užfiksuotų stiprių 2023 m. 3 mėn. rezultatų ir toliau tikimės, kad 2023 m. Koreguotas EBITDA sieks 430–480 mln. Eur. 

Pagrindiniai finansiniai rodikliai (AVR1)

mln. Eur2023 m. 3 mėn.2022 m. 3 mėn.
EBITDA195,391,6
Koreguotas EBITDA149,9111,4
Žalioji gamyba70,070,0
Tinklai48,745,1
Rezerviniai pajėgumai228,64,9
Sprendimai klientams0,9(9,7)
Kita31,71,1
Koreguoto EBITDA marža17,0 %11,0 %
Grynasis pelnas127,246,8
Koreguotas grynasis pelnas88,761,1
Investicijos4120,862,0
FFO185,589,3
FCF4 208,0(157,2)
ROE (12 mėn.)5 18,4 %8,6 %
Koreguotas ROE (12 mėn.)5 13,9 %10,0 %
ROCE (12 mėn.)5 16,7 %7,1 %
Koreguotas ROCE (12 mėn.)5 12,1 %8,8 %
Pagrindinis EPS1,760,64
 2023 m. kovo 31 d.2022 m. gruodžio 31 d.
Grynoji skola762,9986,9
Grynasis apyvartinis kapitalas314,8443,3
Grynoji skola / Koreguotas EBITDA (12 mėn.), kartais1,502,10
FFO (12 mėn.) / Grynoji skola76,1 %49,1 %

1 Visi rodikliai, išskyrus grynąjį pelną, yra Alternatyvūs veiklos rodikliai (AVR). Finansinių rodiklių formulių aprašymus pateikiame mūsų svetainėje.
2 2023 m. 3 mėn. laikotarpiu Grupė pakeitė šio segmento pavadinimą iš „Lanksčioji gamyba“ į „Rezerviniai pajėgumai“, siekiant, kad pavadinimas tiksliau atspindėtų segmento veiklą ir Grupės strateginius tikslus. Pagrindinis šio segmento tikslas yra išnaudoti rezervinius pajėgumus, taip užtikrinant elektros sistemos atsparumą ir saugumą (išnaudoti galimybę gaminti elektros energiją laikotarpiu, kuomet nepakanka gamybos iš atsinaujinančių išteklių pajėgumų / yra gamybai palankus elektros, gamtinių dujų ir apyvartinių taršos leidimų skirtumas).
3 Kita – kitos veiklos ir eliminavimai (konsolidavimo koregavimai ir susijusių šalių sandoriai), įskaitant patronuojančiosios bendrovės finansinius rezultatus. Daugiau informacijos pateikiame 2023 m. 3 mėn. tarpinio pranešimo skyriuje „8 Patronuojančiosios bendrovės finansinės ataskaitos“.
4 Investicijų apskaičiavimo formulė nuo 2022 m. pradžios buvo retrospektyviai pakoreguota įtraukiant išankstinius apmokėjimus už ilgalaikį turtą. Taip tiksliau pavaizduojama per metus atliktų investicijų suma, nes išankstinių apmokėjimų kiekis reikšmingai išaugo kartu su išaugusiu atsinaujinančios energijos projektų kiekiu. Šis koregavimas taip pat turėjo įtakos skelbtai FCF rodiklio vertei. Atnaujintą formulę pateikiame Grupėje naudojamų Alternatyvių veiklos rodiklių aprašyme mūsų
svetainėje.
5 Dėl TAS pokyčių, dalis 2021 m. finansinių rodiklių buvo retrospektyviai perskaičiuoti (daugiau informacijos pateikiame 2022 m. metiniame pranešime, „6.1 Konsoliduotos finansinės ataskaitos“ skyriaus dalyje „6 Lyginamosios informacijos pertvarkymas dėl apskaitos politikos pakeitimo“). Dėl šių pokyčių, 2022 m. 12 mėn. rodiklis buvo retrospektyviai perskaičiuotas.

Pristatymas investuotojams

Paskelbus už 2023 m. 3 mėn. laikotarpį tarpinį pranešimą, 2023 m. gegužės 23 d., antradienį, 13 val. (Vilniaus laiku) / 11 val. (Londono laiku) vyks rezultatų pristatymas investuotojams.

Registruotis prisijungimui prie pristatymo galite čia: https://edge.media-server.com/mmc/p/jhwy9zy7
 
Taip pat prie pristatymo galėsite prisijungti telefonu. Norėdami gauti informaciją apie prisijungimą, registruokitės čia. Užsiregistravę ekrane matysite informaciją kaip prisijungti telefonu, taip pat gausite informaciją el. paštu. Prisijungti galėsite naudodami pateiktus numerius ir unikalų kodą. Taip pat galite pasirinkti „Paskambinti man“ parinktį. Pateikus sistemai savo telefono numerį, ji jums automatiškai paskambins kai prasidės pristatymas.

Visus klausimus Grupės Ryšių su investuotojais komandai galite užduoti iš anksto žemiau nurodytais kontaktais, užsiregistravę pristatymui arba gyvai pristatymo metu.

Pristatymo skaidrės bus pasiekiamos prieš pristatymą:
https://ignitisgrupe.lt/lt/ataskaitos-ir-pristatymai

Tarpinį pranešimą, tame tarpe ir faktų lentelę (Excel formatu), galite atsisiųsti:
https://ignitisgrupe.lt/lt/ataskaitos-ir-pristatymai

Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis:

Komunikacija
Artūras Ketlerius
+370 620 76076
arturas.ketlerius@ignitis.lt

Ryšiai su investuotojais
Ainė Riffel-Grinkevičienė
+370 643 14925
aine.riffel-grinkeviciene@ignitis.lt

PriedasUz 2023 m. 3 men. laikotarpi Tarpinis pranesimas.pdf