Publicēts: 2021-04-28 11:43:48 CEST
Ditton pievadķēžu rūpnīca
Akcionāru sapulces sasaukšana

Paziņojums par AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

Paziņojums par AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu

 
Akciju sabiedrības „Ditton pievadķēžu rūpnīca”, vienotais reģ.Nr.40003030187, Valde, pamatojoties uz LR Komerclikuma 269. un 273.pantiem, Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.panta 2.1 daļu, 54.1 pantu, Sabiedrības Statūtiem un Akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglamentu, paziņo par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu, kura notiks 2021.gada 4.jūnijā plkst.9.00 sabiedrības administratīvajās telpās pēc juridiskās adreses – Višķu ielā 17, Daugavpils.    
Darba kārtība:
1. 2020.gada pārskata apstiprināšana. 
2. 2020.gada peļņas sadale. 

Akcionāru reģistrācija notiks sapulces dienā – 2021.gada 4.jūnijā no plkst. 8.00 līdz 9.00 sapulces norises vietā.                                                 
Ieraksta datums akcionāru dalībai akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulcē ir 2021.gada 26.maijs. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu ieraksta datumā piedalīties akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulcē 2021.gada 4.jūnijā. 
Akcionāri savas tiesības saskaņā ar Komerclikuma 274.panta otrajā daļā un 276.panta trešajā daļā, Finanšu instrumentu tirgus likuma 54.2 panta pirmajā un otrajā daļā noteikto kārtību un apjomu var izmantot septiņu dienu laikā no šī paziņojuma izplatīšanas un akcionāru sapulces dienā, savukārt, tiesības saskaņā ar Komerclikuma 276.panta ceturtajā daļā un 283.panta pirmajā daļā noteikto kārtību un apjomu var izmantot vismaz septiņas dienas pirms akcionāru sapulces un akcionāru sapulces dienā. Detalizēta informācija par iepriekšminētajām akcionāra tiesībām ir pieejama akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca”  interneta mājas lapā 

www.dpr.lv .

 

Kopējais balsstiesīgo akciju skaits sastāda 7 400 000 uzrādītāja akcijas, visas vienādas kategorijas akcijas, katra akcija dod tiesības uz vienu balsi.
Akcionāri var piedalīties sapulcē personiski vai ar savu likumisko pārstāvju, vai pilnvarnieku starpniecību. Akcionāru – Latvijā reģistrētu juridisko personu – likumiskajiem pārstāvjiem reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un Uzņēmumu reģistra notāra lēmuma par iecelšanu likumiskā pārstāvja amatā oriģinālu vai Uzņēmumu reģistra izziņu par tiesībām pārstāvēt šo juridisko personu, kas izsniegta ne agrāk kā 5 dienas pirms sapulces (tiek pieņemta arī izdruka no Lursoft vai Firmas.lv datu bāzes). Akcionāru – ārvalstīs reģistrētu juridisko personu – likumiskajiem pārstāvjiem, reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un saskaņā ar attiecīgās valsts likumiem izdota un apliecināta pilnvara par šīs personas tiesībām pārstāvēt attiecīgo juridisko personu. Akcionāru pilnvarniekiem reģistrējoties jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un pilnvara. Pilnvarai jābūt aizpildītai, apliecinātai un nosūtītai Sabiedrībai saskaņā ar LR likumiem, Sabiedrības Statūtiem un Akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglamentu. Pilnvaras veidlapa pieejama pielikumā. 
Akcionāriem arī tiek piešķirtas tiesības attālināti piedalīties sasaucamās kārtējās 2021.gada 4.jūnija akcionāru sapulces lēmumu pieņemšanā. 
Tiesības attālināti piedalīties sasauktajā akcionāru sapulcē ir akcionāriem, to pārstāvjiem vai viņu pilnvarotajām personām. Attālinātai dalībai akcionāru sapulcē akcionāriem ir jāaizpilda un jānosūta Sabiedrībai adresētu Akcionāra balsojuma uzdevumu. Akcionāra balsojuma uzdevumam ir jābūt aizpildītam, apliecinātam un nosūtītam Sabiedrībai saskaņā ar LR likumiem, Sabiedrības Statūtiem, Akcionāru sapulču sasaukšanas un norises reglamentu un Akcionāra balsošanas uzdevuma aizpildīšanas instrukciju. Attālinātās balsošanas uzdevuma veidlapa un Akcionāra balsošanas uzdevuma aizpildīšanas instrukcija pieejama pielikumā. 
Pilnvaru vai Balsošanas uzdevumu var arī parakstīt ar derīgu elektronisko parakstu un atsūtīt uz Sabiedrības e-pasta adresi: 

sapulce@dpr.lv

Dalībā sapulcē un balsošanā tiks ņemtas vērā visas pilnībā aizpildītās pilnvaras un balsošanas uzdevumi, kas būs saņemti līdz 2021. gada 3.jūnijam ieskaitot. 
Priekšlikumus attiecībā uz darba kārtības jautājumiem un paziņotajiem lēmumu projektiem lūdzam nosūtīt uz e-pastu 

sapulce@dpr.lv vai uz Sabiedrības juridisko adresi. 

Ar citām Sabiedrības akcionāru sapulču sasaukšanas un norises formalitātēm un procedūrām akcionāri var iepazīties Sabiedrības mājas lapā 

www.dpr.lv internetā.

Gadījumā, ja neatkarīgi no iemesliem 2021.gada 4.jūnijā AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” kārtējā akcionāru sapulcei nebūs lēmumu pieņemšanai Statūtos noteiktā kvoruma, akcionāri saskaņā ar Statūtiem ir tiesīgi pārcelt lēmumu pieņemšanu izsludinātajā darba kārtībā. Sasauktā sapulce tiks turpināta 2021.gada 9.jūlijā plkst.9.00 AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” administratīvajās telpās Višķu ielā 17, Daugavpilī. Akcionāru reģistrācija notiks sapulces turpināšanas dienā augstākminētajā kārtībā no plkst. 8.00 līdz 9.00. 
Iepazīties ar akcionāru sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem un izpildīt citas ar to saistītās procedūras formalitātes akcionāri var no 2021.gada 21.maija līdz 3.jūnijam, bet sasauktās sapulces pārcelšanas gadījumā – papildus no 2020.gada 21.maija līdz 8.jūlijam darbdienās no plkst. 9.00 līdz 16.00 sabiedrības sekretariātā Višķu ielā 17, Daugavpilī. Lēmumu projekti būs pieejami arī akciju sabiedrības “Ditton pievadķēžu rūpnīca” interneta mājaslapā 

www.dpr.lv. Telefons uzziņām (+371) 65402333, e-pasts: sapulce@dpr.lv.

 

AS “Ditton pievadķēžu rūpnīca” Valde


Akcionara balsosanas uzdevums_2021.docx
pilnvara kartejai sapulcei _04.06.2021_lv.doc