Publicerad: 2013-08-21 07:30:01 CEST
Doro AB
Halvårsrapport

Delårsrapport januari-juni 2013

Lund, 2013-08-21 07:30 CEST --  

Exceptionell organisk försäljningstillväxt under kvartalet – förvärv stärker tillväxten ytterligare

Viktiga händelser under andra kvartalet 2013:

• Nettoomsättningen uppgick till 273,0 Mkr (156,5), en ökning med74 procent. Justerat för för-värv och valutaeffekter uppgick tillväxten till 73 procent jämfört med föregående år.
• Rörelseresultat (EBIT) uppgick till 17,5 Mkr (4,6). Rörelsemarginalen var 6,4 procent (2,9). Rörelseresultat exklusive förvärvskostnader uppgick till 23,5 Mkr.
• Periodens resultat efter skatt uppgick till 12,2 Mkr (6,0).
• Resultatet per aktie efter skatt uppgick till 0,63 kr (0,31).
• Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 40,5 Mkr(26,0).
• Orderingången uppgick till 249,9 Mkr (206,9), en ökning med 21 procent.
• Doro förvärvade sin tyska distributör IVS Industrievertretung Schweiger GmbH “IVS”.
• Helårsutsikten för 2013 kvarstår.

 
CEO Jérôme Arnaud: Stark försäljningstillväxt i samtliga regioner

Det andra kvartalet var exceptionellt i många avseenden för Doro. Vår starka orderingång i första kvartalet omvandlades till en ännu starkare försäljningstillväxt i det andra kvartalet. Vi är i en spännande tillväxtfas med stigande marknadsandelar i samtliga regioner. Den organiska tillväxten i kvartalet, exklusive förvärvet av våra tyska partner IVS och justerat för valutaförändringar, uppgick till 73 procent. Proforma, på rullande tolvmånadersbasis inklusive förvärvet av IVS, är vi nu nära 1,2 miljarder kronor i omsättning.

Vår positiva lönsamhetstrend fortsätter och vår EBIT-marginal för kvartalet förbättrades, trots fortsatta satsningar på produktutveckling samt förvärvskostnader av en-gångskaraktär. Resultatet har också förbättrats genom lägre teknikkostnader. Även om vinsttillväxten inte är i nivå med försäljningstillväxten kommer stordriftsfördelar succes-sivt att förbättra vår marginal.

Vår framgång i USA och Kanada fortsatte, med fyrfaldigad försäljning jämfört med motsvarande kvartal föregående år, då vi har förnyat vårt erbjudande av mobiltelefoner. Jag vill också gärna lyfta fram Norden, där vi har vår starkaste marknadsposition, som fortsätter att visa både god tillväxt och lönsamhet. Detsamma gäller för EMEA och Storbritannien - regioner där vi successivt stärker våra samarbeten och ökar våra mark-nadsandelar.

I mitten av maj meddelade vi förvärvet av våra tyska partner IVS, som gjort oss till marknadsledande avseende mobiltelefoner för seniorer i Tyskland under årets första sex månader. Affären öppnar flera nya marknadskanaler, med bättre tillgång till andra tysktalande marknader. Genom IVS breddar vi också vårt sortiment av mobiltelefoner mer anpassade för länder där priskonkurrensen är mer påtaglig, med produktlanseringar redan i det tredje kvartalet.

I juli förvärvade vi även det franska programvarubolaget Isidor och förstärker därmed vår förmåga att snabbt introducera nya produkter på marknaden, framför allt smartphones. Som vi tidigare meddelat kommer Doros andra smartphone att lanseras under det tredje kvartalet.

Vårt affärsområde Care är fortfarande i ett tidigt skede och ger ännu inte tillräckligt un-derlag för separat finansiell rapportering, men kvarstår som en strategisk tillväxtmöjlighet för oss under de kommande åren.

När vi nu går in i det andra halvåret, kommer den exceptionella organiska tillväxten under det andra kvartalet bli en utmaning att upprepa. Vi är dock fortfarande i en tydlig organisk tillväxtfas och integrationen av både IVS och Isidor är på god väg. Doro är väl positionerat att fortsätta på tillväxtspåret och ta till vara på möjligheterna i ”silverekonomin”.

För mer information, vänligen kontakta:
Jérôme Arnaud, VD och koncernchef, +46 (0)46 280 50 05
Bernt Ingman, interim CFO, +46 (0) 46 280 50 06


Doro AB offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 21 augusti 2013, kl 07:30 CET.

Om Doro
Doro AB är ett svenskt börsnoterat företag grundat 1974 i Lund. År 2007 lanserade de sin första enkla och användarvänliga mobiltelefon och är idag global marknadsledare inom denna kategori. Doros produkter och lösningar finns tillgängliga i över 30 länder på fem kontinenter och i utbudet ingår mobiltelefoner, applikationer och mjukvara, fast telefoni, telecare och lösningar inom mHealth. Företagets målsättning är att skapa förutsättningar för fler att anamma ny teknik och har genom åren tilldelats flera internationella priser och utmärkelser för både design och innovativ produktutveckling. 2012 omsatte Doro 837,5  Mkr och aktien är noterad på OMX Nasdaq Stockholm, Nordiska listan, Small-cap. www.doro.com.

 


Doro.Q2.2013 SVE.FINAL.pdf