Avaldatud: 2020-02-28 08:00:00 CET
Tallinna Sadam
Juhatuse vahearuanne

ASi Tallinna Sadam 2019. a IV kvartali ja 12 kuu majandustulemused

2019. aasta IV kvartalis kasvasid nii Tallinna Sadama müügitulu kui ka korrigeeritud EBITDA. Müügitulu moodustas IV kvartalis 30,0 mln eurot kasvades 1,5% ja korrigeeritud EBITDA oli 14,8 mln eurot kasvades 1,1%.
                        
Aasta kokkuvõttes oli müügitulu 130,5 mln eurot ja korrigeeritud EBITDA 74,3 miljonit eurot, mõlemad vähenesid 0,1% jäädes eelmise aasta tasemele. Aasta kasumiks kujunes aga kõigi aegade rekordiline 44,4 mln eurot, mis ületas eelneva aasta kasumit 20,0 mln euro võrra seoses dividendide tulumaksukulu vähenemisega, kuna 2018. aastal maksis ettevõte erakordselt suures mahus dividende summas 105 mln eurot.

Tallinna Sadama juhatuse esimehe Valdo Kalmu sõnul kujunes 2019. aasta Tallinna Sadama jaoks taaskord sündmusterohkeks ja erisuunalised muutused mõjutasid ka ettevõtte finantstulemusi, mis siiski lõppkokkuvõttes ulatusid eduka 2018. aasta kõrge tasemeni ja tänu tugevale neljandale kvartalile saavutati ka aasta kasumis kõigi aegade rekord. „Aasta tulemusse andsid olulise panuse reisijate arvu rekord, Muuga-Vuosaari liini hoogne areng, hea teravilja-aasta toel puistlasti mahtude kasv, jäämurdja Botnica pikem suvetöö periood Põhja-Kanadas ja suveperioodil Saaremaa liinil sõitnud lisalaeva reisidelt saadud tulu. Teisalt survestasid tulemusi vedellasti mahtude kõikumine ja üldine langus ning mitmete reisilaevade korralised dokitööd aasta alguses,“ selgitas Kalm.

Tallinna Sadam tutvustab kontserni finantstulemusi 28. veebruaril kell 11:00 toimuval ingliskeelsel veebiseminaril, millel osalemiseks saab registreeruda siin.


Peamised finantsnäitajad (mln EUR):

 IV kvIV kv+/-20192018+/-
 20192018    
Müügitulu30,029,61,5%130,5130,6-0,1%
Korrigeeritud EBITDA14,814,71,1%74,374,4-0,1%
Korrigeeritud EBITDA marginaal49,5%49,7%-0,256,9%56,9%0,0
Ärikasum9,19,00,8%51,752,1-0,8%
Tulumaks0,00,1-100,0%-5,8-26,2-78,0%
Perioodi kasum8,58,6-1,7%44,424,481,8%
Investeeringud10,76,174,2%29,514,3106,9%


 31.12.201931.12.2018+/-
Varade maht625,5623,60,3%
Intressi kandvad võlakohustused207,8213,6-2,7%
Muud kohustused40,742,4-4,0%
Omakapital377,0367,72,5%
Aktsiate arv263,0263,00,0%

Müügitulu
Müügitulu kasvas 2019. aasta IV kvartalis 0,4 mln eurot ehk 1,5% ning vähenes aasta kokkuvõttes 0,1 mln eurot ehk 0,1%, aasta müügitulu kokku oli 130,5 mln eurot.
Aasta kokkuvõttes toimus kõige suurem muutus kaubasadamate segmendis, kus müügitulu langes 1,6 mln eurot ehk 3,8% seoses vedellasti kaubamahu langusega, mida teisalt tasakaalustasid puistlasti mahtude kasv ja Muuga-Vuosaari liinile uue laeva lisandumine teisel poolaastal.
Reisisadamate segmendi müügitulu püsis aasta kokkuvõttes stabiilne tänu liini- ja kruiisireisijate arvu kasvule ning hoolimata mitmete reisilaevade korralistele dokitöödele aasta alguses.
Reisiparvlaevade segmendis kasvas müügitulu peamiselt seoses Eesti tarbija- ja kütusehinnaindeksite tõusust tingitud kõrgemate tasumääradega.
Muu segmendi müügitulu suurenemine tulenes peamiselt jäämurdja Botnica pikemast suvetöö perioodist ja tasumäärade indekseerimisest inflatsiooniindeksiga nii talvise jäämurde kui suvetöö puhul.

EBITDA
IV kvartalite võrdluses kasvas korrigeeritud EBITDA 0,2 mln euro võrra (1,1%). Aasta kokkuvõttes jäi näitaja eelneva aasta tasemele, vähenedes 0,1% 74,3 mln euroni. Korrigeeritud EBITDA marginaal püsis 56,9%-l.

Kasum
Väiksema tulumaksukulu mõjul kujunes 2019. aasta kasum summas 44,4 mln eurot läbi aegade rekordiliseks ja ületas 20,0 mln euro võrra 2018. aasta kasumit. IV kvartali tulemuseks oli kasum summas 8,5 mln eurot.
Kasum enne tulumaksu vähenes 2019. aastal 0,5 mln eurot ehk 0,9% 50,2 mln euroni. IV kvartali tulumaksueelne kasum vähenes 0,1 mln eurot. Tulumaksukulu vähenes 20,4 mln eurot seoses väiksema dividendisummaga (35 mln eurot) võrreldes 2018. aasta rekordilise summaga (105 mln eurot).

Investeeringud
2019. aasta IV kvartali investeeringute summaks kujunes 10,7 mln eurot, aasta kokkuvõttes tegi kontsern investeeringuid summas 29,5 mln eurot. See on üle kahe korra rohkem kui eelmisel aastal (2018: 14,3 mln eurot). 2019. aasta investeeringud olid jätkuvalt seotud peamiselt Vanasadamaga, kus jätkus reisiterminali D rekonstrueerimine, kaldaelektrivarustuse rajamine reisilaevadele ning kaasfinantseeriti Reidi tee ehitust. Paldiski Lõunasadamas teostati süvendustöid sissesõidukanalil ja sadama akvatooriumil, Muuga sadamas rekonstrueeriti kaisid ning varustustrasse, jäämurdjal Botnica uuendati masina- ja muid tehnilisi süsteeme, reisiparvlaevadel teostati korralisi dokitöid ning ehitati ümber teeninduspindu.


Lühendatud konsolideeritud finantsseisundi aruanne:

tuhandetes  eurodes31.12.201931.12.2018
VARAD  
   
Käibevara  
Raha ja raha ekvivalendid35 18342 563
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded10 6148 017
Varud408305
Müügiootel põhivara1420
Käibevara kokku46 34750 885
   
Põhivara  
Investeeringud sidusettevõtetesse1 6091 569
Muud pikaajalised nõuded294196
Materiaalne põhivara575 267568 965
Immateriaalne põhivara2 0152 024
Põhivara kokku579 185572 754
   
Varad kokku625 532623 639
   
KOHUSTISED  
   
Lühiajalised kohustised  
Võlakohustised16 26615 766
Tuletisinstrumendid 243425
Eraldised1 9151 957
Sihtfinantseerimine193174
Maksuvõlad8935 844
Võlad tarnijatele ja muud võlad11 7559 517
Lühiajalised kohustised kokku31 26533 683
   
Pikaajalised kohustised  
Võlakohustised191 580197 846
Sihtfinantseerimine24 75423 418
Muud  võlad9151 018
Pikaajalised kohustised kokku217 249222 282
   
Kohustised kokku248 514255 965
   
OMAKAPITAL  
Aktsiakapital nimiväärtuses263 000263 000
Ülekurss44 47844 478
Kohustuslik reservkapital18 52018 520
Riskimaandamise reserv-243-425
Eelmiste perioodide jaotamata kasum6 85917 678
Perioodi kasum44 40424 423
Omakapital kokku377 018367 674
   
Kohustised ja omakapital kokku625 532623 639


Lühendatud konsolideeritud kasumiaruanne

     
tuhandetes eurodes IV kv 2019IV kv 201820192018
     
Müügitulu30 00529 572130 536130 635
Muud tulud2291581 017816
Tegevuskulud-9 212-9 347-36 669-37 360
Tööjõukulud-5 740-5 508-19 867-19 420
Põhivara kulum ja väärtuse langus-6 125-5 829-23 037-22 345
Muud kulud-77-34-301-251
Ärikasum9 0809 01251 67952 075
     
Finantstulud ja -kulud    
Finantstulud13204233
Finantskulud-463-464-1 797-2 003
Finantstulud ja -kulud kokku-450-444-1 755-1 970
     
Kapitaliosaluse meetodil arvestatud
kasum investeeringutelt sidusettevõttesse
-173-18244517
Kasum enne tulumaksustamist8 4578 55050 16850 622
     
Tulumaks051-5 764-26 199
Perioodi kasum8 4578 60144 40424 423
sh emaettevõtja omanike osa
perioodi kasumist
 8 457 8 601 44 404 24 423
     
Tava ja lahjendatud
puhaskasum aktsia kohta (eurodes)
0,030,030,170,11
Tava ja lahjendatud
puhaskasum aktsia kohta
- jätkuvad tegevused (eurodes)
0,030,030,170,11


Lühendatud konsolideeritud rahavoogude aruanne:

   
tuhandetes eurodes20192018
   
Kaupade või teenuste müügist laekunud raha138 690138 746
Muude tulude eest laekunud raha193104
Muud laekumised02 600
Maksed tarnijatele-47 210-46 260
Maksed töötajatele ja töötajate eest-16 892-16 461
Maksed muude kulude eest-377-366
Makstud tulumaks dividendidelt-10 985-21 250
Äritegevusest laekunud raha63 41957 113
   
Materiaalse põhivara soetamine-27 965-11 941
Immateriaalse põhivara soetamine-550-618
Materiaalse põhivara müük3912
Saadud dividendid204204
Saadud intressid2818
Investeerimistegevuses kasutatud raha-28 244-12 325
   
Aktsiakapitali sissemaksed0119 883
Võlakirjade lunastamine-9 000-12 650
Saadud laenud10 0000
Saadud laenude tagasimaksed-6 766-6 766
Arvelduskrediidi (kohustis) muutus0-2 565
Kapitalirendi põhiosa tagasimaksed0-7
Makstud dividendid-34 970-105 000
Makstud intressid-1 769-2 023
Muud finantseerimistegevusest tulenevad maksed-50-51
Finantseerimistegevuses(t) laekunud/kasutatud raha-42 555-9 179
   
RAHAVOOG KOKKU -7 38035 609
   
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses42 5636 954
Raha ja raha ekvivalentide muutus-7 38035 609
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus35 18342 563

Tallinna Sadamale kuulub üks Läänemere suurimaid kauba- ja reisisadamate komplekse, mida läbis 2019. a 10,64 miljonit reisijat ja 19,9 miljonit tonni kaupa. Lisaks reisijate ja kaubavedude teenindamisele tegutseb ettevõte laevanduse ärivaldkonnas läbi oma tütarettevõtete – OÜ TS Laevad korraldab parvlaevaühendust Eesti mandri ja suursaarte vahel ning OÜ TS Shipping osutab multifunktsionaalse jäämurdjaga Botnica jäämurde ja konstruktsioonilaeva teenust Eestis ja offshore projektides. Tallinna Sadama gruppi kuulub ka jäätmekäitlusega tegelev sidusettevõte AS Green Marine.

Lisainfo:

Marju Zirel
Investorsuhete juht
m.zirel@ts.ee

Manus


Tallinna Sadam Q4 2019 EST.pdf