English Estonian
Avaldatud: 2022-07-29 08:00:00 CEST
Tallinna Vesi
Kvartaliaruanne

Tallinna Vee müügitulu suurendas äriklientide tarbimine

2022. aasta teises kvartalis kasvas AS-i Tallinna Vesi müügitulu 13 miljoni euroni, müügitulu kasvu põhjuseks oli peamiselt suurenenud veeteenuste tarbimine äriklientide hulgas.

Tallinna Vee müügitulu äriklientidele osutatud veeteenustest oli tänavu teises kvartalis 4,24 miljonit eurot, mida on ligikaudu 23 protsenti rohkem kui eelmisel aastal. Äriklientide veeteenuste tarbimine suurenes peamiselt vaba aja sektoris, nagu majutusasutustes ja spaades, restoranides, kultuuriasutustes, ning transpordisektoris.

Tallinna Vee juhatuse esimehe Aleksandr Timofejevi sõnul oli hotellidel ja spaadel tänavu teises kvartalis võimalik pakkuda oma teenuseid klientidele mahus, mis on võrreldav koroonaeelse ajaga. „Koroonapiirangute lõppemine esimese kvartali lõpus omas tugevat positiivset mõju äriklientide tarbimisele – veetarbimine hotellides ja spaades suurenes teises kvartalis võrreldes aastatagusega enam kui 140 protsenti,“ selgitas Timofejev.

Eraklientidele osutatud veeteenustest saadud müügitulu vähenes teises kvartalis 1,2 protsendi võrra 4,99 miljoni euroni, mis tulenes suurima erakliendigrupi - kortermajade ja eramajade - tarbimismahu vähenemisest.

Tallinna Vee 2022. aasta teise kvartali brutokasum oli 4,42 miljonit eurot. Ettevõtte kuue kuu brutokasum vähenes tootmiskulude kasvu tõttu 15 protsendi võrra. Suurimat mõju omas kulude kasvule kemikaali-, elektri- ja gaasikulude tõus. Mõju minimeerimiseks püüab ettevõte vähendada puhastusprotsessides kasutatavate kemikaalide kogust ning võimalusel tarbib elektrit nutikalt, jälgides börsihinda ja ajastades tarbimist sellest lähtuvalt.

Ettevõtte ärikasum oli teises kvartalis 3,1 miljonit eurot. Eelmise aasta teise kvartaliga võrreldes vähenes ärikasum 2,12 miljoni euro võrra. 2022. aasta kuue kuu ärikasum oli 6,1 miljonit eurot, mida on 3,77 miljoni euro võrra vähem kui eelmisel aastal ning selle põhjuseks on nii eelpool toodud kulude kasv kui ka kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldise säilitamine 2021. aasta kolmanda kvartali tasemel. Elimineerides ärikasumist võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete eraldisest tuleneva muutuse mõju, oleks ettevõtte ärikasum 2021. aasta teises kvartalis olnud 4 miljonit eurot. 2022. aasta teise kvartali ärikasum oleks võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 22,9 protsenti ehk 0,91 miljonit eurot väiksem.

Ettevõtte puhaskasum oli 2022. aasta teises kvartalis 0,96 miljonit eurot, mis on 2,12 miljonit vähem kui eelmise aasta samal perioodil. Puhaskasumi vähenemist mõjutasid muutused ärikasumis ja neto finantskuludes.

2022. a esimesel poolaastal uuendas Tallinna Vesi ligi 10 000 meetrit torustikke. „Torustike rekonstrueerimine on esimese kuue kuu jooksul sujunud vastavalt plaanile ning tööd jätkuvad aasta teises pooles,“ sõnas Timofejev.

Teises kvartalis alustati ja jätkati mahukate rekonstrueerimistöödega Järvevana teel, Sõle, Kolde, Ehte ja Sitsi tänaval, Astangu piirkonnas ning Ussimäe teel. „Järvevana teel uuendame ligi 900 meetri ulatuses Tallinna üht suurima läbimõõdu ja tarbijate arvuga veetoitetorustikku, mis varustab veega Mustamäe, Haabersti ja Kristiine piirkonna elanikke. Astangu piirkonnas toimub suuremahuline kanalisatsioonisüsteemi uuendamine. Rekonstrueerimistöid teostame keskkonnasõbralikul kinnisel meetodil, mis ei nõua teekatte lahtikaevamist ning see häirib ka elanikke ja liiklejaid vähem,“ tõi Timofejev välja.

Maikuus sõlmis Tallinna Vesi lepingu Telia Eesti AS-iga, et paigaldada kõikidele oma klientidele 2026. aastaks kaugloetavad veearvestid. Timofejevi sõnul on esimesed 260 kaugloetavat veearvestit juba paigaldatud ning suurem kogus uusi arvesteid tarnitakse tänavu augustis, misjärel neid korralise taatlusplaani alusel paigaldama asutakse. „Kaugloetavad arvestid on olnud juba pikalt meie klientide ootus, mistõttu on mul hea meel, et oleme leidnud parima viisi, kuidas seda lahendust pakkuda ja sellega ka igakuist arveldamist mugavamaks muuta. Lisaks muudame nutiarvestite paigaldamisega oma protsesse digitaalsemaks, saame jälgida tõhusamalt veevõrku ja veelekkeid kiiremini tuvastada,“ lausus ta.

Ettevõtte teenuse toimepidevuse ja protsesside jätkusuutlikkuse tagamiseks jätkas Tallinna Vesi teises kvartalis mitme mahuka projektiga, nagu Rummu veepumpla uuendamine, mis tagab kvaliteetse joogivee Lasnamäe ja Pirita piirkonnas, ja veepuhastusprotsessi osaks olevate filtrite renoveerimine. Reoveepuhastusjaamas jätkuvad tööd strateegiliselt oluliste projektidega nagu peapumpla šahti ja rõhutõstekaevu uuendamine, millest esimesel on oluline roll reovee puhastisse jõudmisel ja teisel puhastatud heitvee merre suunamisel.

2022. aasta kuue kuu jooksul on ettevõte pakkunud jätkuvalt usaldusväärset ja kindlat vee- ja reoveeteenust, millest annavad tunnistust väga kõrgel tasemel kvaliteedinäitajad. Esimesel poolaastal võttis ettevõte 1681 veeproovi. Kraanivee kvaliteet oli suurepärane, olles 100 protsenti kooskõlas kõikide kvaliteedinõuetega. Timofejevi sõnul on tipptasemel kraanivee taganud efektiivne veepuhastusprotsess, pidevad ennetavad hooldustööd veevõrgus ja viimastel aastatel tehtud investeeringud veepumplatesse, millega loodi erinevatesse linnaosadesse järelkloreerimisvõimalus. See tagab puhastatud veele sanitaarse garantii veevõrgus ja aitab säilitada väga head kraanivee kvaliteeti ka kuumade ilmadega.

Nii teises kvartalis kui ka kogu 2022. aasta esimesel poolaasta jooksul vastas kõikidele rangetele nõuetele ka reoveepuhastusjaamas puhastatud heitvesi, mis juhitakse edasi Läänemerre. „Heitvee kvaliteet mõjutab otseselt merekeskkonda, mistõttu jälgime reostusainete hulka puhastusjaama sisenevas reovees ja puhastist väljuvas heitvees. Heitvee suurepärasest kvaliteedist annavad tunnistust seaduses nõutud piirmääradest oluliselt madalamad saasteainete näitajad,“ selgitas Timofejev.

Veelekete osakaal veevõrgus püsis teises kvartalis eelmise aastaga sarnasel madal tasemel – 14,3 protsenti. Poolaasta vaates on lekete protsent mõnevõrra eelmisest aastast kõrgem, sest lumerohke ja külm talv muutis lekete tuvastamise ja ligipääsu torustikele esimeses kvartalis keeruliseks.

AS Tallinna Vesi on Eesti suurim vee-ettevõte, mis teenindab enam kui 24 600 kodu- ja äriklienti ning 470 000 lõpptarbijat Tallinnas ja seda ümbritsevates valdades: Maardu linnas, Saue linnas ja Harku vallas. Tallinna Vesi on noteeritud Tallinna börsi põhinimekirjas.


PÕHILISED FINANTSNÄITAJAD

miljonites eurodes

v.a suhtarvud

2. kvartalMuutus 2022/ 2021

6 kuudMuutus 2022/ 2021

202220212020202220212020
Müügitulu13,0012,9712,090,3%25,0524,7525,271,2%
Brutokasum4,425,234,73-15,5%8,8010,4110,79-15,5%
Brutokasumi marginaal %33,9840,3439,16-15,8%35,1242,0742,70-16,5%
Amortisatsioonieelne ärikasum4,696,806,14-31,0%9,3413,0313,32-28,3%
Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal %36,0952,4450,76-31,2%37,2652,6352,70-29,2%
Ärikasum3,085,204,59-40,7%6,099,8610,26-38,3%
Ärikasum – põhitegevus2,834,964,32-43,1%5,749,469,94-39,3%
Ärikasumi marginaal %23,7040,0937,99-40,9%24,2939,8340,61-39,0%
Kasum enne tulumaksustamist2,985,114,51-41,8%5,889,6810,06-39,2%
Maksustamiseelse kasumi marginaal %22,8839,4037,29-41,9%23,4839,1039,82-40,0%
Puhaskasum0,963,070,15-68,9%3,847,625,71-49,7%
Puhaskasumi marginaal %7,3623,701,27-68,9%15,3130,8022,59-50,3%
Vara puhasrentaablus %0,381,210,06-68,7%1,523,022,22-49,5%
Kohustiste osatähtsus koguvarast %57,0957,2059,63-0,2%57,0957,2059,63-0,2%
Omakapitali puhasrentaablus %0,852,750,14-69,0%3,466,965,27-50,3%
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja1,812,753,23-34,2%1,812,753,23-34,2%
Maksevõime kordaja1,752,693,18-34,9%1,752,693,18-34,9%
Investeeringud põhivarasse2,855,572,52-48,8%5,637,856,11-28,3%
Dividendide väljamaksmise määr %na80,4277,70 na80,4277,70 

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu
Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu
Amortisatsioonieelne kasum – ärikasum + kulum
Amortisatsioonieelse kasumi marginaal – amortisatsioonieelne kasum / müügitulu
Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu
Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku
Kohustiste osatähtsus koguvarast – kohustised kokku / vara kokku
Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokku
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustised
Maksevõime kordaja – (käibevara – varud) / lühiajalised kohustised
Dividendide väljamaksmise määr – dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum kokku
Põhitegevus – veeteenustega seotud tegevused, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitusteenused, lootusetud nõuded


KOONDKASUMIARUANNEII kvartalII kvartal 6 kuud6 kuud 12 kuud
tuhandetes eurodes20222021 20222021 2021
        
Müügitulu13 00212 968 20 05424 752 53 294
Müüdud toodete/teenuste kulud-8 583-7 737 -16 254-14 340 -32 715
BRUTOKASUM4 4195 231 8 80010 412 20 579
        
Turustuskulud-189-104 -388-224 -462
Üldhalduskulud-1 094-992 -2 225-2 544 -4 438
Muud äritulud(+)/-kulud (-)-551 064 -1022 215 3 099
ÄRIKASUM3 0815 199 6 0859 859 18 778
        
Intressitulud12 37 8
Intressikulud-108-91 -205-187 -387
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST2 9745 110 5 8839 679 18 399
        
Dividendide tulumaks-2 017-2 036 -2 047-2 056 -2 234
        
PERIOODI PUHASKASUM 9573 074 3 8367 623 16 165
PERIOODI KOONDKASUM9573 074 3 8367 623 16 165
        
Jaotatav kasum:       
A- aktsia omanikele9573 074 3 8367 623 16 165
        
Kasum A aktsia kohta (eurodes)0,050,15 0,190,38 0,81


FINANTSSEISUNDI ARUANNE    
tuhandetes eurodes30.06.202230.06.2021 31.12.2021
     
VARAD    
KÄIBEVARA    
Raha ja raha ekvivalendid23 54137 011 36 559
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed6 6435 990 6 637
Varud982835 702
KÄIBEVARA KOKKU 31 16643 836 43 898
     
PÕHIVARA    
Materiaalne põhivara215 830205 295 211 546
Immateriaalne põhivara637583 729
PÕHIVARA KOKKU216 467205 878 212 275
VARAD KOKKU247 633249 714 256 173
     
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL    
LÜHIAJALISED KOHUSTISED    
Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa662390 421
Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa3 6303 630 3 630
Võlad hankijatele ja muud võlad9 6659 067 7 835
Ettemaksed3 2962 880 3 604
LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU17 25315 967 15 490
     
PIKAAJALISED KOHUSTISED    
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt38 13035 988 37 241
Rendikohustised1 0631 277 1 236
Laenukohustised78 54082 154 80 336
Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks6 0187 221 6 018
Edasilükkunud tulumaks303195 372
Muud võlad7034 60
PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU124 124126 869 125 263
KOHUSTISED KOKKU 141 377142 836 140 753
     
OMAKAPITAL    
Aktsiakapital12 00012 000 12 000
Ülekurss24 73424 734 24 734
Kohustuslik reservkapital1 2781 278 1 278
Jaotamata kasum68 24468 866 77 408
OMAKAPITAL KOKKU 106 256106 878 115 420
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU247 633249 714 256 173


RAHAVOOGUDE ARUANNE6 kuud6 kuud 12 kuud
tuhandetes eurodes20222021 2021
     
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD    
Ärikasum6 0859 859 18 778
Korrigeerimine kulumiga3 2503 168 6 520
Korrigeerimine rajamistuludega-269-251 -510
Muud mitterahalised korrigeerimised0-2 407 -3 610
Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest-120 -29
Äritegevusega seotud käibevara muutus-271892 380
Äritegevusega seotud kohustiste muutus-485126 938
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU8 29811 387 22 467
     
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD    
Põhivara soetamine-7 351-5 084 -13 734
Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud1 2151 351 2 892
Põhivara müügitulu130 29
Saadud intressid39 11
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU-6 120-3 724 -10 802
     
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD    
Tasutud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid-218-204 -460
Tasutud rendimaksed-230-205 -408
Tasutud laenud-1 818-1 818 -3 636
Tasutud dividendid-12 835-12 841 -12 842
Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt00 -158
Tasutud tulumaks dividendidelt-95-98 -2 116
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU-15 196-15 166 -19 620
     
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS-13 018-7 503 -7 955
     
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES36 55944 514 44 514
     
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS23 54137 011 36 559


Laura Korjus
Kommunikatsioonijuht
AS Tallinna Vesi
(+372) 626 2271
laura.korjus@tvesi.ee

ManusBorsiaruanne Q222Est.pdf