Publicēts: 2021-04-16 15:44:45 CEST
Likvidējamā AS "Kurzemes atslēga 1"
Akcionāru sapulces lēmumi

Likvidējamās AS ‘’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ kārtējās akcionāru sapulces 2021. gada 30. aprīlī lēmumu projekts

Likvidējamās AS ‘'KURZEMES ATSLĒGA 1'' kārtējās akcionāru sapulces 2021. gada 30. aprīlī lēmumu projekts

Kalvenes iela 27,Aizpute,Aizputes novads,LV3456, 2021-04-16 15:44 CEST -- Likvidējamās AS ‘’KURZEMES ATSLĒGA 1’’ kārtējās akcionāru sapulces 2021. gada 30. aprīlī lēmumu projekts

1.jautājums.Par vadības un zvērināta revidenta ziņojumiem un 2020.gada pārskata apstiprināšanu.

Lēmums:

1.1 Apstiprināt  Gada pārskatu par 2020. gadu, t. sk. korporatīvās pārvaldības ziņojumu un valdes un padomes atalgojuma ziņojumu, kas sagatavoti kā atsevišķas gada pārskata sastāvdaļas.

1.2. Zaudējumus 421 888 EUR apmērā segt no likvidācijas kapitāla.

  2.jautājums.Par zvērināta revidenta vēlēšanām 2021.gada pārskata auditam.

Lēmums

Par sabiedrības revidentu ievēlēt SIA ’’ Revidentu birojs Gatis Sviklis Lāsma Svikle’’ zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr. 181.

  3.jautājums.Par zvērināta revidenta atalgojuma noteikšanu.

Lēmums

Noteikt revidentam atlīdzību par  pārskata revīzijas veikšanu 3500 EUR + PVN 21%.

   Likvidators

P.Frīdenbergs

peteris@ka1.lv

Akcionāri var piedalīties pilnsapulcē personiski vai ar savu pārstāvju starpniecību. Akcionāri var izmantot tiesības balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces, izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtot balsojumu uz e-pasta adresi: info@ka1.lv vai izmantot pasta sūtījumu uz adresi Kalvenes iela 27,Aizpute, Aizputes novads, LV3456. Balsošanai jāizmanto publicētā balsošanas veidlapa. Šāds balsojums tiks ņemts vērā, ja saņemts līdz 2021. gada 29.aprīļa dienas beigām. Akcionāri ar šādu balsojumu tiks uzskatīti par klātesošiem akcionāru sapulcē. Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram apstiprinājumu.Ja akcionārs būs balsojis pirms sapulces, tas neliedz viņam ierasties uz sapulci klātienē un piedalīties balsošanā. Šajā gadījumā akcionāra iepriekš nodotais balsojums tiks anulēts un vērā ņemts sapulces laikā nodotais balsojums.

Papildus informācija

e-pasts : info@ka1.lv

Tālr. +371 63448075

 


 

         Irēna Burve
         Galvenā grāmatvede
         AS KURZEMES ATSLĒGA-1
         Kalvenes iela 27
         Aizpute, LV-3456
         Tel.: 63448075
         E-pasts: gramatv@ka1.lv


BALSOJUMA VEIDLAPA.docx