English Estonian
Avaldatud: 2022-09-23 09:01:00 CEST
Bercman Technologies
Erakorralise üldkoosoleku kutse

AS Bercman Technologies aktsionäride erakorralise üldkoosoleku kokkukutsumise teade

AS Bercman Technologies (registrikood 14134425, aadress/asukoht Riia tn 26, 50405, Tartu, Eesti) (edaspidi „Selts“) juhatus kutsub kokku aktsionäride erakorralise üldkoosoleku, mis toimub 3. oktoobril 2022. a algusega kell 14:00 (Eesti aeg) Seltsi asukohas Riia tn 26, 50405, Tartu, Eesti.

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride ring määratakse seisuga seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o 26. septembri 2022. a Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga.  

Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab 3. oktoobril 2022. a kell 13:30.

Üldkoosolekule registreerimisel palume teil esitada:

 1. füüsilisest isikust aktsionäril – isikut tõendav dokument;
 2. füüsilisest isikust aktsionäri esindajal – isikut tõendav dokument ja kirjalik volikiri;
 3. juriidilisest isikust aktsionäri seadusjärgsel esindajal – väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud ja esindaja isikut tõendav dokument;
 4. juriidilisest isikust aktsionäri tehingujärgsel esindajal – väljavõte vastavast (äri)registrist, kus juriidiline isik on registreeritud, esindaja isikut tõendav dokument ja juriidilise isiku seadusjärgse esindaja poolt väljastatud kirjalik volikiri.

Välisriigis registreeritud juriidilist isikut puudutav (äri)registri väljavõte peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui vastavast konventsioonist või välislepingust ei tulene teisiti. Kui esindusõigus ei nähtu (äri)registri väljavõttelt, tuleb esitada muud dokumendid, mis esindaja esindusõigust tõendavad. Väljavõtted ja muud dokumendid, mis ei ole eesti või inglise keeles, peavad olema tõlgitud inglise või eesti keelde vandetõlgi poolt.

Erakorralise üldkoosoleku päevakord

Vastavalt Seltsi nõukogu otsusele on aktsionäride erakorralise üldkoosoleku päevakord järgmine:

 1. Seltsi aktsiate avaliku pakkumise korraldamine;
 2. Aktsionäride märkimise eesõiguse välistamine.

Seltsi nõukogu on teinud aktsionäridele päevakorrapunktide kohta järgmised ettepanekud (otsuse eelnõud):

 1. Seltsi aktsiate avaliku pakkumise korraldamine

Kiita heaks Seltsi aktsiate avaliku pakkumise korraldamine järgmistel tingimustel:

 1. Pakkumine: avalik pakkumine Eestis;
 2. Aktsia: Seltsi lihtaktsia nimiväärtusega 0,1 eurot;
 3. Pakkumise maht: kuni 120 000 aktsiat, mida on ülemärkimise korral õigus suurendada kuni 210 000 aktsiani; pakkumise indikatiivne rahaline maht on kuni 360 000 eurot, ülemärkimise korral kuni 630 000 eurot;
 4. Pakkumise hind: 3 kuni 4 eurot aktsia kohta, kusjuures pakkumise lõpliku hinna määrab Seltsi nõukogu, lähtudes Seltsi aktsia turuväärtusest, üldisest makromajanduslikust olukorrast ja muudest Seltsi nõukogu hinnangul olulistest asjaoludest; 
 5. Kavandatav märkimisperiood: 04.10.2022 – 14.10.2022;
 6. Kauplemisele võtmine: taotleda uute Seltsi aktsiate kauplemisele võtmist Nasdaq Tallinna Börsi mitmepoolses kauplemissüsteemis First North;
 7. Aktsiakapitali suurendamise otsustamine: otsustab Seltsi nõukogu põhikirjaga antud õiguse alusel.

Aktsionärid volitavad Seltsi juhatust viima läbi aktsiate avalikku pakkumist ja taotlema nende kauplemisele võtmist mitmepoolses kauplemissüsteemis First North vastavalt ülaltoodud tingimustele, kusjuures Seltsi juhatusel on õigus pakkumisperioodi muuta juhul, kui juhatus peab seda mõistlikuks ja vajalikuks.

 

 1. Aktsionäride märkimise eesõiguse välistamine

Kooskõlas Seltsi põhikirja punktiga 5.4:

 1. kiita heaks Seltsi aktsiakapitali suurendamine ja uute aktsiate väljalaskmine nõukogu poolt punktis 1 otsustatud avaliku pakkumise korraldamiseks;
 2. välistada Seltsi aktsionäride märkimise eesõigus nõukogu poolt Seltsi aktsiakapitali suurendamisel punktis 1 otsustatud avaliku pakkumise korraldamiseks.

Juhatuse selgitus: aktsionäride märkimise eesõiguse välistamine on vajalik, tagamaks Seltsile võimalus kaasata Seltsi aktsionäride ringi uusi investoreid, tagamaks punktis 1 otsustatud avaliku pakkumise edukus; teiseks on märkimise eesõiguse välistamine vajalik punktis 1 otsustatud avaliku pakkumise operatiivseks tehniliseks korraldamiseks – pakkumise arveldamiseks kasutatakse olemasolevalt aktsionärilt laenatud aktsiaid ning uued aktsiad lastakse välja aktsiad laenanud aktsionärile.
 

________________________
Kõigi Seltsi aktsionäride erakorralise üldkoosolekuga seotud materjalidega ning seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku otsuste eelnõudega ja aktsionäride esitatud põhjendustega päevakorrapunktide kohta) on võimalik tutvuda Seltsi veebilehel: 

https://www.bercman.com/

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Seltsi huvidele. Juhul kui Seltsi juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle, või esitada üldkoosoleku toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 Seltsi aktsiakapitalist, võivad esitada Seltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, esitades selle kirjalikult e-posti aadressil 

mart.suurkask@bercman.com või edastades selle Seltsi aadressile. Eelmises lauses nimetatud õigust ei või kasutada hiljem kui kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist erakorralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, esitades selle kirjalikult e-posti aadressil 

mart.suurkask@bercman.com või edastades selle Seltsi aadressile. Eelnimetatud õiguse kasutamise korral peavad aktsionärid samaaegselt päevakorra täiendamise nõudega esitama Seltsile iga täiendava küsimuse kohta otsuse eelnõu või põhjenduse.

Küsimusi erakorralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada, edastades need Mart Suurkasele e-posti aadressil mart.suurkask@bercman.com.

Aktsionärid võivad üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada enne koosolekut elektrooniliselt vastavalt alltoodud korrale:

 1. elektrooniline hääl tuleb edastada e-posti aadressile mart.suurkask@bercman.com hiljemalt üks tund enne üldkoosoleku kokkukutsumise teates näidatud üldkoosoleku algust. Aktsionäril on õigus muuta või tühistada häält või esitada vastuväide hiljemalt eespool märgitud hääle edastamise tähtajaks;
 2. aktsionäri hääl peab olema antud vastaval blanketil ning olema digitaalselt allkirjastatud. Hääletamise blankett, mida aktsionär peab kasutama hääle edastamiseks, on kättesaadav Seltsi veebilehel: https://www.bercman.com/;
 3. juhul kui aktsionäri esindab üldkoosolekul esindaja, tuleb koos hääle edastamisega või enne seda edastada punktis 1 viidatud e-posti aadressile ka:
  1. kui tegemist on volitatud esindajaga – digitaalselt allkirjastatud volikiri ning kui aktsionär on juriidiline isik, siis ka koopia aktsionäri (äri)registri väljavõttest või muudest dokumentidest, mis tõendavad volikirja allkirjastanud isiku esindusõigust;
  2. kui tegemist on seadusjärgse esindajaga – koopia aktsionäri (äri)registri väljavõttest või muudest dokumentidest, mis tõendavad esindaja esindusõigust;

Välisriigis registreeritud juriidilist isikut puudutav (äri)registri väljavõte peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui vastavast konventsioonist või välislepingust ei tulene teisiti. Väljavõtted ja muud dokumendid, mis ei ole eesti või inglise keeles, peavad olema tõlgitud inglise või eesti keelde vandetõlgi poolt. Vastavad originaaldokumendid tuleb edastada Seltsile hiljemalt elektroonilise hääle esitamise tähtajaks;

Notariaalselt kinnitatud või kirjalik volikiri asendab digitaalselt allkirjastatud volikirja tingimusel, et see on edastatud Seltsile hiljemalt elektroonilise hääle esitamise tähtajaks;

 1. aktsionärid, kes on hääletanud õigeaegselt, loetakse üldkoosolekul osalevateks ja nende aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Kui üldkoosolekul hääletatakse ainult enne üldkoosolekut avalikustamata otsuste eelnõusid, mille kohta ei ole aktsionär ühtegi häält edastanud, siis ei loeta aktsionäri üldkoosolekul osalevaks. 

 

Kõigi Seltsi aktsionäride erakorralise üldkoosolekuga seotud materjalidega ning seaduse kohaselt üldkoosolekule esitatavate dokumentidega (sealhulgas üldkoosoleku otsuste eelnõudega ja aktsionäride esitatud põhjendustega päevakorrapunktide kohta) on võimalik tutvuda Seltsi veebilehel: 

https://www.bercman.com/

Aktsionäril on õigus üldkoosolekul saada juhatuselt teavet Seltsi tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju Seltsi huvidele. Juhul kui Seltsi juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle, või esitada üldkoosoleku toimumisest alates kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.
Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 Seltsi aktsiakapitalist, võivad esitada Seltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu, esitades selle kirjalikult e-posti aadressil 

mart.suurkask@bercman.com või edastades selle Seltsi aadressile. Eelmises lauses nimetatud õigust ei või kasutada hiljem kui kolm päeva enne üldkoosoleku toimumist.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/10 aktsiakapitalist, võivad nõuda täiendavate küsimuste võtmist erakorralise üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, esitades selle kirjalikult e-posti aadressil 

mart.suurkask@bercman.com või edastades selle Seltsi aadressile. Eelnimetatud õiguse kasutamise korral peavad aktsionärid samaaegselt päevakorra täiendamise nõudega esitama Seltsile iga täiendava küsimuse kohta otsuse eelnõu või põhjenduse.

Küsimusi erakorralise üldkoosoleku päevakorrapunktide kohta saab esitada, edastades need Mart Suurkasele e-posti aadressil mart.suurkask@bercman.com.

Aktsionärid võivad üldkoosoleku päevakorras olevate punktide kohta koostatud otsuste eelnõusid hääletada enne koosolekut elektrooniliselt vastavalt alltoodud korrale:

 1. elektrooniline hääl tuleb edastada e-posti aadressile mart.suurkask@bercman.com hiljemalt üks tund enne üldkoosoleku kokkukutsumise teates näidatud üldkoosoleku algust. Aktsionäril on õigus muuta või tühistada häält või esitada vastuväide hiljemalt eespool märgitud hääle edastamise tähtajaks;
 2. aktsionäri hääl peab olema antud vastaval blanketil ning olema digitaalselt allkirjastatud. Hääletamise blankett, mida aktsionär peab kasutama hääle edastamiseks, on kättesaadav Seltsi veebilehel: https://www.bercman.com/;
 3. juhul kui aktsionäri esindab üldkoosolekul esindaja, tuleb koos hääle edastamisega või enne seda edastada punktis 1 viidatud e-posti aadressile ka:
  1. kui tegemist on volitatud esindajaga – digitaalselt allkirjastatud volikiri ning kui aktsionär on juriidiline isik, siis ka koopia aktsionäri (äri)registri väljavõttest või muudest dokumentidest, mis tõendavad volikirja allkirjastanud isiku esindusõigust;
  2. kui tegemist on seadusjärgse esindajaga – koopia aktsionäri (äri)registri väljavõttest või muudest dokumentidest, mis tõendavad esindaja esindusõigust;

Välisriigis registreeritud juriidilist isikut puudutav (äri)registri väljavõte peab olema legaliseeritud või kinnitatud apostilliga, kui vastavast konventsioonist või välislepingust ei tulene teisiti. Väljavõtted ja muud dokumendid, mis ei ole eesti või inglise keeles, peavad olema tõlgitud inglise või eesti keelde vandetõlgi poolt. Vastavad originaaldokumendid tuleb edastada Seltsile hiljemalt elektroonilise hääle esitamise tähtajaks;

Notariaalselt kinnitatud või kirjalik volikiri asendab digitaalselt allkirjastatud volikirja tingimusel, et see on edastatud Seltsile hiljemalt elektroonilise hääle esitamise tähtajaks;

 1. aktsionärid, kes on hääletanud õigeaegselt, loetakse üldkoosolekul osalevateks ja nende aktsiatega esindatud hääled arvestatakse üldkoosoleku kvoorumi hulka, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. Kui üldkoosolekul hääletatakse ainult enne üldkoosolekut avalikustamata otsuste eelnõusid, mille kohta ei ole aktsionär ühtegi häält edastanud, siis ei loeta aktsionäri üldkoosolekul osalevaks.

 
 

Mart Suurkask, AS Bercman Technologies juhatuse esimees: „Kutsume kokku aktsionäride koosoleku, et saada aktsionäridelt toetus ettevõtte plaanile viia läbi aktsiate täiendav avalik pakkumine. Vaatamata keerulisele geopoliitilisele olukorrale on Bercmanil toimumas põnevaid arenguid seoses laienemisega välisturgudel ning tootearenduses oleme edasi liikumas nutika ülekäiguraja uute funktsionaalsustega konkurentsivõime ja läbimüügi suurendamiseksTäiendavat kapitali soovime kaasata ettevõtte kiiremale kasvule kaasa aitamiseks. Kui aktsionäride koosolek aktsiate avaliku pakkumise korraldamise kinnitab, avaldame koosoleku järgselt pakkumise täpsema info ettevõtte kirjelduse dokumendis.“ 

 

Täiendav informatsioon:

         Mart Suurkask
         AS Bercman Technologies
         Juhatuse esimees
         Telefon: +372 5340 2902
         E-post: mart.suurkask@bercman.com