Avaldatud: 2021-05-06 07:00:00 CEST
Merko Ehitus
Kvartaliaruanne

2021. aasta 3 kuu konsolideeritud auditeerimata vahearuanne

JUHTKONNA KOMMENTAAR

Merko Ehituse 2021. aasta esimese kvartali müügitulu oli 60 miljonit eurot ja puhaskasum 3,4 miljonit eurot, kasvades eelmise aastaga võrreldes vastavalt 7% ja 67%. Kolme kuuga müüs Merko 90 korterit ning käivitas üle 560 korteri ehituse. Esimeses kvartalis kasvas ka sõlmitud uute ehituslepingute ja lepingute portfelli maht.

Merko Ehituse juhtkond on esimese kvartali majandustulemustega rahul. Uute ärikinnisvaraprojektide vähesusele vaatamata on Baltimaade ehitusturg hetkel üsna aktiivne. Samas on väljavaated ebaselged seoses jätkuva pandeemia ja globaalse materjalide hinnatõusuga.

Merko müüs esimeses kvartalis Tallinnas, Tartus, Riias ja Vilniuses 90 korterit. Korteriturg on kõigis kolmes Balti pealinnas suhteliselt aktiivne. Kontserni ettevõtted käivitasid esimeses kvartalis kuue arendusprojekti ehitustööd kokku 567 korteri ja 20 äripinnaga. Suurem osa täna ehituses ja müügis olevatest korteritest valmivad 2022. aastal. Merko suuremad korteri-arendusprojektid olid Noblessneri, Uus-Veerenni, Metsatuka, Lahekalda ja Pikaliiva Tallinnas, Gaiļezers ja Viesturdārzs Riias ning Vilneles Skverai Vilniuses.

2021. aasta esimeses kvartalis sõlmis Merko 97 miljoni euro väärtuses uusi lepinguid, millest suuremad olid Eestis Noblessneri teise arendusetapi ja Liivalaia kvartali ehituseks ning Tondiraba pargi rajamiseks. Kontserni ettevõtted sõlmisid Lätis lepingu Kauguri linnapargi ja noortemaja ning Leedus Kaunases asuva tootmishoone ja Vilniuses asuva autohoolduskeskuse ehituseks. Esimese kvartali lõpu seisuga kasvas teostamata tööde jääk aastatagusega võrreldes 45% võrra 281 miljoni euroni.

Esimeses kvartalis olid suuremad töös olevad objektid Eestis Põhja-Eesti Regionaalhaigla Mustamäe meditsiinilinnaku kolmas arendusetapp, Tallinna Muusika- ja Balletikool, Nordic Hotel Forumi ja Tallink City Hoteli renoveerimine ning Eesti Vabariigi kagupiiri maismaaosa taristu projekteerimine ja ehitus. Lätis olid töös Orkla vahvli- ja küpsisetehase ehitus Ādažis ja Riia Tehnikaülikooli ehitusteaduskonnahoone rekonstrueerimine, Leedus tuulepargi taristurajatised Telšiai rajoonis, Kaunase rajooni politseijaoskonna peakontori hoone ja NATO kasarmud.

KOKKUVÕTE 3 KUU TULEMUSTEST

KASUMLIKKUS
2021. aasta 3 kuu kasum enne makse oli 3,7 mln eurot (3 kuud 2020: 2,1 mln eurot), mis andis 3 kuu maksustamiseelse kasumi marginaaliks 6,2% (3 kuud 2020: 3,7%).
2021. aasta 3 kuu emaettevõtte omanike osa puhaskasumist oli 3,4 mln eurot (3 kuud 2020: 2,0 mln eurot) ja 3 kuu puhaskasumi marginaal oli 5,6% (3 kuud 2020: 3,6%).

MÜÜGITULU
2021. aasta 3 kuu müügitulu oli 60,1 mln eurot (3 kuud 2020: 55,9 mln eurot). 3 kuu müügitulu suurenes 7,6% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Väljaspool Eestit teenitud 3 kuu müügitulu osakaal oli 36,9% (3 kuud 2020: 53,5%).

LEPINGUTE PORTFELL
31. märts 2021 seisuga oli kontserni teostamata tööde jääk 281,2 mln eurot (31. märts 2020: 193,0 mln eurot). 2021. aasta 3 kuuga sõlmisid kontserni ettevõtted uusi lepinguid kogumahus 97,4 mln eurot (3 kuud 2020: 87,2 mln eurot).

KINNISVARAARENDUS
2021. aasta 3 kuuga müüs kontsern 90 korterit (sh 1 korter ühisprojektis), 2020. aasta 3 kuuga 133 korterit (sh 2 korterit ühisprojektis). Omaarenduste korterite müügist teenis kontsern müügitulu 2021. aasta 3 kuuga 14,8 mln eurot ning 2020. aasta samal perioodil 18,6 mln eurot).

RAHAPOSITSIOON
Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil rahalisi vahendeid 54,8 mln eurot ning omakapital 156,6 mln eurot (58,1% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2020. aasta 31. märts seisuga olid vastavalt 37,1 mln eurot ning 132,2 mln eurot (45,7% bilansimahust). Seisuga 31. märts 2021 oli kontserni netovõlg -22,4 mln eurot (negatiivne) (31. märts 2020: 29,8 mln eurot).

KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE
auditeerimata
tuhandetes eurodes

  2021.a.
3 kuud
2020.a.
3 kuud
2020.a.
12 kuud
Müügitulu 60 107 55 872 315 918
Müüdud toodangu kulu (53 133) (50 398) (272 169)
Brutokasum 6 974 5 474 43 749
       
Turustuskulud (947) (948) (4 212)
Üldhalduskulud (2 715) (2 805) (13 412)
Muud äritulud 675 508 2 320
Muud ärikulud (54) (63) (2 979)
Ärikasum 3 933 2 166 25 466
       
Finantstulud (-kulud) (184) (99) (1 009)
sh kasum (kahjum) ühisettevõttelt 7 90 (144)
Intressikulud (146) (172) (719)
kasum (kahjum) valuutakursi muutustest - - (7)
muud finantstulud (-kulud) (45) (17) (139)
Kasum enne maksustamist 3 749 2 067 24 457
       
Tulumaksukulu (429) (138) (1 954)
       
Perioodi puhaskasum 3 320 1 929 22 503
sh emaettevõtte omanike osa puhaskasumist 3 368 2 019 22 994
mittekontrolliva osaluse osa puhaskasumist (48) (90) (491)
       
Muu koondkasum, mida võib hiljem klassifitseerida kasumiaruandesse      
Valuutakursivahed välisettevõtete ümberarvestusel 23 (188) (115)
Perioodi koondkasum 3 343 1 741 22 388
sh emaettevõtte omanike osa koondkasumist 3 392 1 823 22 890
mittekontrolliva osaluse osa koondkasumist (49) (82) (502)
Puhaskasum emaettevõtte omanike aktsia kohta (tava ja lahustatud, eurodes) 0,19 0,11 1,30

KONSOLIDEERITUD FINANTSSEISUNDI ARUANNE
auditeerimata
tuhandetes eurodes

  31.03.2021 31.03.2020 31.12.2020
VARAD      
Käibevara      
Raha ja raha ekvivalendid 54 792 37 056 47 480
Nõuded ja ettemaksed 35 362 42 133 32 657
Ettemakstud tulumaks 320 91 306
Varud 126 748 168 833 126 332
  217 222 248 113 206 775
Põhivara      
Ühisettevõtte osad 2 361 2 588 2 354
Muud pikaajalised laenud ja nõuded 20 457 11 991 17 979
Edasilükkunud tulumaksuvara 623 - 653
Kinnisvarainvesteeringud 13 897 14 021 13 922
Materiaalne põhivara 14 484 11 699 14 521
Immateriaalne põhivara 721 724 711
  52 543 41 023 50 140
       
VARAD KOKKU 269 765 289 136 256 915
       
KOHUSTUSED      
Lühiajalised kohustused      
Laenukohustused 13 626 21 496 13 649
Võlad ja ettemaksed 63 196 73 488 55 846
Tulumaksukohustus 1 429 816 1 202
Lühiajalised eraldised 5 366 6 866 6 347
  83 617 102 666 77 044
Pikaajalised kohustused      
Pikaajalised laenukohustused 18 767 45 355 15 409
Edasilükkunud tulumaksukohustus 3 032 1 655 3 001
Muud pikaajalised võlad 3 570 3 164 4 026
  25 369 50 174 22 436
       
KOHUSTUSED KOKKU 108 986 152 840 99 480
       
OMAKAPITAL      
Mittekontrolliv osalus 4 159 4 135 4 207
Emaettevõtte omanikele kuuluv omakapital      
Aktsiakapital 7 929 7 929 7 929
Kohustuslik reservkapital 793 793 793
Realiseerimata kursivahed (790) (906) (814)
Jaotamata kasum 148 688 124 345 145 320
  156 620 132 161 153 228
OMAKAPITAL KOKKU 160 779 136 296 157 435
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 269 765 289 136 256 915

Vahearuanne on lisatud manusena börsiteatele ning avalikustatud NASDAQ Tallinn ja Merko koduleheküljel (group.merko.ee).

Priit Roosimägi
Kontserni finantsüksuse juht
AS Merko Ehitus
+372 650 1250
priit.roosimagi@merko.ee

AS Merko Ehitus (group.merko.ee) kontserni kuuluvad Eestis AS Merko Ehitus Eesti, Lätis SIA Merks, Leedus UAB Merko Statyba ning Norras Peritus Entreprenør AS. Peatöövõtjana ehitusteenuse osutamise kõrval on kontserni teiseks oluliseks tegevusvaldkonnaks korteriarendus. 2020. aasta lõpu seisuga andis kontsern tööd 666 inimesele ning ettevõtte 2020. aasta müügitulu oli 316 miljonit eurot.

ManusMerko_Ehitus_2021_3k_vahearuanne.pdf