English Lithuanian
Paskelbta: 2021-11-30 16:00:00 CET
Vilniaus Baldai
Visuotinis akcininkų susirinkimas

AB „VILNIAUS BALDAI“ akcininkų susirinkimo sušaukimas ir sprendimų projektai

Bendrovės valdybos iniciatyva ir sprendimu 2021 m. gruodžio 22 d. 10.00 val. adresu Savanorių pr. 178B, Vilniuje, šaukiamas eilinis visuotinis akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ (įmonės kodas 121922783, buveinės adresas Vilniaus m. sav., Vilniaus m., LT-03154, Savanorių pr. 178B) akcininkų susirinkimas.

Akcininkų registracijos pradžia nuo 9.30 val. Visuotiniame akcininkų susirinkime teisę dalyvauti ir balsuoti turi tik tie asmenys, kurie yra bendrovės akcininkai visuotinio akcininkų susirinkimo apskaitos dienos pabaigoje, kuri yra 2021 m. gruodžio 15 d. Akcininkų teisių apskaitos diena – 2022 m. sausio 6 d.

Akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkė:

1. Konsoliduotas metinis pranešimas.
2. Pritarimas Bendrovės atlygio ataskaitai.
3. Auditoriaus išvada.
4. Konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų už 2021 metus, pasibaigusius 2021 m. rugpjūčio 31 d. tvirtinimas.
5. Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.
6. Audito komiteto narių rinkimai.
7. Atlyginimo audito komiteto nariams nustatymo.

AB „VILNIAUS BALDAI“ valdybos patvirtinti 2021 m. gruodžio 22 d. įvyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimų projektai.

1. Konsoliduotas metinis pranešimas.

Akcininkai supažindinami su akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ konsoliduotu metiniu pranešimu (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

2. Pritarimas Bendrovės atlygio ataskaitai.

Pritarti Bendrovės atlygio ataskaitai, kuri pateikiama kaip Bendrovės 2021 m. konsoliduotojo metinio pranešimo dalis.

3. Nepriklausomo auditoriaus išvada.

Akcininkai supažindinami su nepriklausomo auditoriaus išvada apie akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ finansines ataskaitas (šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas).

4. Konsoliduotų ir Bendrovės finansinių ataskaitų už 2021 metus, pasibaigusius 2021 m. rugpjūčio 31 d. tvirtinimas.

Patvirtinti Konsoliduotas ir Bendrovės finansines ataskaitas už 2021 metus, pasibaigusius 2021 m. rugpjūčio 31 d.

5. Bendrovės pelno paskirstymo tvirtinimas.

Patvirtinti akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ pelno paskirstymą:

                                                                                                        (tūkst. EUR)

Nepaskirstytasis pelnas ataskaitinių finansinių metų pradžioje19.602
Grynasis 2021 metų, pasibaigusių 2021 m. rugpjūčio 31 d., pelnas149
Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas 2021 metų, pasibaigusių 2021 m. rugpjūčio 31 d., pelnas (nuostoliai)116
Paskirstytinas rezultatas19.867
Pelno paskirstymas į privalomąjį rezervą-
Pelno paskirstymas į kitus rezervus-
Pelno paskirstymas dividendams išmokėti-
Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams -
Nepaskirstytasis rezultatas perkeliamas į kitus finansinius metus19.867


Dividendai už 2021 finansinius metus nebus mokami.

6. Audito komiteto narių rinkimai.

Į akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ audito komitetą 4 (ketverių) metų kadencijai išrinkti tris narius. Nepriklausomais audito komiteto nariais išrinkti Tomą Bubiną ir Danutę Kadanaitę. Audito komiteto nariu išrinkti Vaidą Savukyną. Audito komiteto pirmininku išrinkti Tomą Bubiną.

7. Dėl atlyginimo audito komiteto nariams nustatymo.

Už darbą akcinės bendrovės „Vilniaus baldai“ audito komitete nustatyti ne didesnį nei 100 eurų per valandą atlyginimą. Pavesti bendrovės valdybai nustatyti atlyginimo mokėjimo audito komiteto nariams tvarką.

Su susirinkimo darbotvarke susijusiais dokumentais, sprendimų dėl kiekvieno darbotvarkės klausimo projektais, dokumentais, kurie turi būti pateikti visuotiniam akcininkų susirinkimui, ir kita informacija, susijusia su akcininko teisių įgyvendinimu, akcininkai gali susipažinti akcinės bendrovės „VILNIAUS BALDAI“ patalpose, esančiose Vilniaus m., Savanorių pr. 178B darbo valandomis.

Akcininkai turi teisę (i) siūlyti papildyti visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, su kiekvienu siūlomu papildomu klausimu pateikdami visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimo projektą arba, kai sprendimo priimti nereikia, - akcininko paaiškinimą (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų). Siūlymas papildyti darbotvarkę pateikiamas raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai. Darbotvarkė papildoma, jeigu siūlymas gaunamas ne vėliau kaip likus 14 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo; (ii) siūlyti sprendimų projektus dėl klausimų, kurie yra įtraukti ar bus įtraukti į visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkę, bet kuriuo metu iki visuotinio akcininkų susirinkimo dienos (raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai) ar raštu susirinkimo metu (šią teisę turi akcininkai, kuriems priklausančios akcijos suteikia ne mažiau kaip 1/20 visų balsų); (iii) iš anksto pateikti bendrovei klausimus, susijusius su visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais, ne vėliau kaip likus 3 darbo dienoms iki visuotinio akcininkų susirinkimo raštu registruotu paštu arba įteikiant pasirašytinai.

Akcininkas, dalyvaujantis visuotiniame akcininkų susirinkime ir turintis teisę balsuoti, privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Kiekvienas akcininkas turi teisę įgalioti fizinį arba juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Visuotiniame akcininkų susirinkime įgaliotinis turi tokias pačias teises, kokias turėtų jo atstovaujamas akcininkas. Įgalioti asmenys turi turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą, kurį turi pateiki ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pradžios. Užsienyje išduotas įgaliojimas turi būti išverstas į lietuvių kalbą ir legalizuotas įstatymų nustatyta tvarka. Bendrovė nenustato specialios įgaliojimo formos.

Akcininkas gali elektroninių ryšių priemonėmis įgalioti fizinį ar juridinį asmenį dalyvauti ir balsuoti jo vardu visuotiniame akcininkų susirinkime. Apie elektroninių ryšių priemonėmis duotą įgaliojimą akcininkas privalo pranešti bendrovei ne vėliau kaip iki visuotinio akcininkų susirinkimo registracijos pradžios. Elektroninių ryšių priemonėmis duotas įgaliojimas ir pateiktas pranešimas turi būti rašytiniai ir gali būti pateikiami bendrovei elektroninių ryšių priemonėmis, jeigu užtikrinamas perduodamos informacijos saugumas ir galima nustatyti akcininko tapatybę.

Akcininkas arba jo įgaliotinis gali balsuoti raštu užpildydamas bendrąjį balsavimo biuletenį, tokiu atveju reikalavimas pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą netaikomas. Bendrojo balsavimo biuletenio forma pateikiama bendrovės interneto svetainėje. Jeigu akcininkas reikalauja, bendrovė ne vėliau kaip likus 10 dienų iki visuotinio akcininkų susirinkimo, neatlygintinai išsiunčia bendrąjį balsavimo biuletenį registruotu laišku arba įteikia jį asmeniškai pasirašytinai. Užpildytas bendrasis balsavimo biuletenis turi būti pasirašytas akcininko arba jo įgalioto asmens. Balsuojant akcininko įgaliotam asmeniui prie užpildyto balsavimo biuletenio turi būti pridėtas teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas. Užpildytas ir akcininko arba kito asmens, turinčio teisę balsuoti, pasirašytas bendrasis balsavimo biuletenis ir teisę balsuoti patvirtinantis dokumentas turi būti pateikiami bendrovei raštu ne vėliau kaip paskutinę darbo dieną iki susirinkimo, juos siunčiant akcinei bendrovei „VILNIAUS BALDAI“ adresu Savanorių pr. 178 B, LT-03154 Vilnius, registruotu paštu.

Informacija, susijusi su šaukiamu visuotiniu akcininkų susirinkimu (pranešimas apie visuotinio akcininkų susirinkimo sušaukimą, informacija apie bendrovės akcijas, sprendimų projektai ir t.t.), yra pateikiama AB „VILNIAUS BALDAI“ interneto svetainėje adresu http://www.vilniausbaldai.lt. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis telefonu + 370 5 2525700.Kontaktinis asmuo:
Finansų vadovas
Edgaras Kabečius
Tel.: +370 (5) 252 57 00

PriedaiAB VILNIAUS BALDAI konsoliduotos ir bendroves finansines ataskaitos uz 2021 m. pasibaigusios 2021 rugpjucio 31 d.pdf
Bendrasis balsavimo rastu biuletenis AB VILNIAUS BALDAI.pdf
Informacija apie i akcines bendroves VILNIAUS BALDAI audito komiteto narius siulomus kandidatus.pdf