Paskelbta: 2020-09-18 15:00:00 CEST
Amber Grid
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Dėl „Amber Grid“ neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimto sprendimo

2020 m. rugsėjo 18 d. įvykusiame neeiliniame visuotiniame AB „Amber Grid“ (įmonės kodas 303090867, registruotos buveinės adresas Savanorių pr. 28, Vilnius) akcininkų susirinkime buvo priimtas sprendimas:

1. Dėl AB „Amber Grid“ audito įmonės išrinkimo ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymo 2020-2021 metams

Priimtas sprenidmas:

„1. Audito įmone, kuri atliks 2020 - 2021 m. AB „Amber Grid“ konsoliduotų ir bendrovės finansinių ataskaitų, parengtų pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus, priimtus taikyti Europos Sąjungoje, rinkinio bei metinio pranešimo auditą, išrinkti UAB „PricewaterhouseCoopers“;

1.2. Nustatyti ne didesnį kaip 161 568 eurų neįskaitant PVM atlyginimą už šio sprendimo 1.1 punkte nurodytas audito paslaugas (neviršijant 80.784 eurų neįskaitant PVM už kiekvienų finansinių metų audito paslaugas) atlikimą.“

Daugiau informacijos:
Laura Šebekienė,
„Amber Grid" komunikacijos vadovė,
tel. +370 699 61246, el.p.: l.sebekiene@ambergrid.lt