English Estonian
Avaldatud: 2023-03-10 09:00:00 CET
J.Molner
Perioodiline teave

J.Molner AS 2022. aasta auditeerimata vahearuanded.

Tallinn, 2023-03-10 09:00 CET -- J.Molner AS esitab grupi 2022. aasta auditeerimata vahearuanded. Kuna J.Molner AS on valdusühing, millel puudub iseseisev majandustegevus, siis esitab J.Molner AS ka oma tütarettevõtte The J. Molner Company OÜ („Ettevõte“) 2022. aasta auditeerimata vahearuande.

 

J.Molner AS tegevusaruanne

 

J.Molner AS asutati 22.09.2022 valdusühinguna, millel puudub iseseisev majandustegevus. Asutamise eesmärgiks oli alates 2020. aastast tegutseva Ettevõtte The J. Molner Company OÜ osaluse esmane avalik pakkumine ning kauplemisele võtmine mitmepoolses kauplemissüsteemis First North. Kuna osaühing ei võimaldanud osaluse avalikku pakkumist ja kauplemisele võtmise taotlemist, asutati aktsiaselts. Aktsiaselts asutati mitterahalise sissemaksega, mille esemeks oli 100%-line osalus The J. Molner Company OÜ-s, seega on aktsiaseltsi näol tegemist The J. Molner Company OÜ emaettevõtjaga.

 

2022. aastal J.Molner AS-il ei olnud rohkem kulusid, peale aktsiakapitali sissemaksena 100%-lise osaluse omandamise The J. Molner Company OÜ-s ning IPO läbiviimiseks tehtud kulude. J.Molner    AS-i kui avalikult kaubeldava ettevõtte majandustulemuste hindamiseks soovitame tutvuda The J. Molner Company OÜ majandusaasta aruandega, sellega on võimalik tutvuda äriregistri elektroonilises andmebaasis.

 

Bilanss

(eurodes)

 

  31.12.2022 22.09.2022
Varad    
Käibevarad    
Raha 644 410 0
Nõuded ja ettemaksed 124 0
Muud nõuded 124 0
Kokku käibevarad 644 534 0
Põhivarad    
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse 1 600 000 1 600 000
Tütarettevõtjate aktsiad ja osad 1 600 000 1 600 000
Kokku põhivarad 1 600 000 1 600 000
Kokku varad 2 244 534 1 600 000
Kohustised ja omakapital    
Kohustised    
Lühiajalised kohustised    
Võlad ja ettemaksed 89 474 0
Võlad tarnijatele 89 474 0
Kokku lühiajalised kohustised 89 474 0
Kokku kohustised 89 474 0
Omakapital    
Aktsiakapital nimiväärtuses 1 686 001 1 600 000
Ülekurss 612 327 0
Aruandeaasta kasum (kahjum) -143 268 0
Kokku omakapital 2 155 060 1 600 000
Kokku kohustised ja omakapital 2 244 534 1 600 000
     

 

Kasumiaruanne

(eurodes)

 

  22.09.2022 - 31.12.2022
 
Mitmesugused tegevuskulud -143 272
Ärikasum (kahjum) -143 272
Intressitulud 4
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist -143 268
Aruandeaasta kasum (kahjum) -143 268

 

 

 

The J. Molner Company OÜ tegevusaruanne

 

The J.Molner Company OÜ asutati 2020. aastal Tallinnas. Vahearuanne katab 2022. aasta II poolaasta ja 12-kuulise perioodi alates 1. jaanuar 2022 kuni 31.detsember 2022. Ettevõtte põhitegevus on teadus- ja arendustegevus biotehnoloogia vallas.

 

Tegevused on jaotatud kahte peamisse suunda:

• analüütilise keemia ja meetodite väljatöötamine kolmandatele osapooltele;

• arendatakse omaenda geneeriliste ravimite sarja.

 

2022. aastal jätkas Ettevõte mõlema põhitegevuse elluviimist. Analüütiliste ja arendusteenuste osas teenindas Ettevõte mitmeid kliente Ameerika Ühendriikidest, Kanadast ja Euroopast. Äritegevuse jätkuva arengu toetamiseks võeti kasutusele uus kvaliteedijuhtimise tarkvaralahendus. See aitas 2023. aasta jaanuaris edukalt läbida Ravimiameti inspektsiooni.

 

Samuti jätkas Ettevõte aktiivselt oma geneeriliste ravimite sarja arendamist. See hõlmas ühe ravimi väljatöötamist USA turule ja ühe ravimi väljatöötamist Kanada turule. 2022. aasta juulis omandas Ettevõte kolme USA-s registreeritud ravimi müügiload. Selle tulemusel on Ettevõte pühendanud märgatavalt aega ja labori ressurssi nende toodete turule tagasitoomiseks, mille eelduseks on tehnoloogia ülekanne uude tootmiskohta ning regulaatori poolne heakskiit. Esimese toote tootmiskoha muudatuse heakskiitmist regulaatori poolt oodatakse 2023. aasta kolmandas kvatalis. 2022. aastal kulutati teadus- ja arendustegevusele 786 176 eurot.

 

Ettevõte on tootjalt omandatud müügiõigused kahele ravimile Kanada turu tarbeks. Neist ühe puhul on käimas müügiloa taotluse menetlus Health Canada poolt. Ettevõte eeldab selle heakskiitmist 2023. aastal. Teise ravimi müügiloa taotluse sisseandmise aeg on 2023. aasta esimeses kvartalis.

 

2022. aasta teisel poolel suunas Ettevõte suurema osa sisemistest ressurssidest oma toodete turule toomisele ning omandatud USA toodete turule tagasitoomisele. See vähendas meie võimet pakkuda 2022. aasta viimases kvartalis analüütilise keemia ja arendusteenuseid kolmandatele osapooltele. Üks mahukam kliendi arendusprojekti nihutati 2022. aasta lõpust 2023. aasta esimesse kvartalisse.

 

 

Suutlikkuse suurendamiseks värbas Ettevõte kaheksa uut töötajat, kes pärast koolituste läbimist, suurendavad Ettevõtte suutlikkust plaane ellu viia. Tingituna sellest fookuse muutusest ja mahupiirangutest oli Ettevõtte kogu aasta müügitulu 191 657 eurot.

 

• Ettevõtte äritegevus ei ole hooajaline.

• Ettevõtte tegevusega ei kaasne olulisi keskkonna- ja sotsiaalseid mõjusid.

• Intressimäärad majandusaastal ja aastaruande koostamise perioodil oluliselt ei muutunud.

 

 

 

 

Olulised finantssuhtarvud 2022
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja 0,6
EBITDA, -596 974
Käive ühe töötaja kohta, € 10 087
Lühiajalise võlgnevuse kattekordaja, € = käibevara/lühiajalised kohustused
EBITDA, € = ärikasum + põhivara kulum ja väärtuse langus
Käive ühe töötaja kohta = müügitulu/keskmine töötajate arv

 

 

 

 

Bilanss

(eurodes)

 

  31.12.2022 30.06.2022 31.12.2021
Varad      
Käibevarad      
Raha 77 927 310 847 242 806
Nõuded ja ettemaksed 173 588 138 084 63 855
Varud 9 388 11 292 11 293
Kokku käibevarad 260 903 460 223 317 954
Põhivarad      
Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse 262 262 262
Nõuded ja ettemaksed 98 066 0 0
Materiaalsed põhivarad 138 815 94 899 100 607
Immateriaalsed põhivarad 790 556 251 264 6 974
Kokku põhivarad 1 027 699 346 425 107 843
Kokku varad 1 288 602 806 648 425 797
Kohustised ja omakapital      
Kohustised      
Lühiajalised kohustised      
Laenukohustised 274 178 272 235 251 077
Võlad ja ettemaksed 187 597 221 437 141 869
Kokku lühiajalised kohustised 461 775 493 672 392 946
Pikaajalised kohustised      
Laenukohustised 1 022 178 136 145 358 104
Kokku pikaajalised kohustised 1 022 178 136 145 358 104
Kokku kohustised 1 483 953 629 817 751 050
Omakapital      
Osakapital nimiväärtuses 2 500 2 500 2 500
Muud reservid 750 000 750 000 0
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) -327 753 -327 753 0
Aruandeaasta kasum (kahjum) -620 098 -247 916 -327 753
Kokku omakapital -195 351 176 831 -325 253
Kokku kohustised ja omakapital 1 288 602 806 648 425 797

 

 

 

 

 

 

 

Kasumiaruanne

(eurodes)

 

  2022 01.07.2022

31.12.2022

   01.01.2022 

30.06.2022

2021
   
Müügitulu 191 657 30 010 161 647 505 260
Muud äritulud 6 570 4 407 2 163 17 511
Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivarade valmistamisel                 
226 756              112 421 114 335 0
Kaubad, toore, materjal ja teenused -164 850 -96 768 -68 082 -135 248
Mitmesugused tegevuskulud -265 712 -140 987 -124 725 -137 717
Tööjõukulud -555 585 -297 526 -258 059 -539 282
Põhivarade kulum ja väärtuse langus -12 649 -6 684 -5 965 -13 804
Muud ärikulud -10 512 -8 110 -2 402 -3 866
Ärikasum (kahjum) -584 325 -403 237 -181 088 -307 146
Intressikulud -72 340 -50 910 -21 430 -16 369
Muud finantstulud ja -kulud 36 567 81 965 -45 398 -4 238
Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist -620 098 -372 182 -247 916 -327 753
Aruandeaasta kasum (kahjum) -620 098 -372 182 -247 916 -327 753

 

 

         
         
         
         Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:
         
         Jason Grenfell-Gardner
         
         J.Molner AS
         Management Board member
         +372 536 00 346
         jason@jmolner.com


J.Molner AS 2022. aasta auditeerimata vahearuanded.pdf
The J. Molner Company OU 2022. aasta auditeerimata vahearuanded.pdf