English Estonian
Avaldatud: 2022-01-28 08:00:00 CET
Tallinna Vesi
Kvartaliaruanne

AS-i Tallinna Vesi 2021. aasta neljanda kvartali finantstulemused

AS-i Tallinna Vesi müügitulu kasvas 2021. aastal 3,1 protsendi võrra, ulatudes 53,29 miljoni euroni. Müügitulu kasv tulenes ehitusteenuste müügitulu suurenemisest. 2021. a neljandas kvartalis teenis Tallinna Vesi 14,93 eurot miljonit eurot müügitulu.

2021. aastal jäi veeteenuste müügitulu 2020. aastaga sarnasele tasemele. Aasta lõikes kasvas ehitusteenuste tulu, sest viidi läbi mitmeid suuri torustiku ja tee-ehituse projekte.

Põhitegevuspiirkonna äriklientidele müüdud veeteenustest saadud tulu suurenes neljandas kvartalis 1,5 protsenti, jõudes 3,9 miljoni euroni. “Neljanda kvartali müügitulu kasvu peamine tegur oli veetarbimise suurenemine pealinna majutus- ja vabaajaasutustes,” sõnas Tallinna Vee tegevjuht Aleksandr Timofejev. Tallinna Vee eraklientidele müüdud teenustest saadud tulu langes neljandas kvartalis 1,8 protsenti eelnenud aastaga võrreldes ja oli kokku 5 miljonit eurot.

Ettevõtte neljanda kvartali brutokasum oli 4,8 miljon eurot, langedes aastaga 0,8 miljonit eurot. “Brutokasumi langus on seotud müüdud toodete ja teenuste kuludega, mis suurenesid eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 34,4 protsenti,” selgitas Timofejev. Suurimat mõju avaldas elektri turuhinna tõus ja sellega seoses kasvanud elektrikulu, mis suurenes eelmise neljanda kvartaliga   võrreldes 139,1 protsenti. 2021. aasta kogu brutokasum oli 20,6 miljonit eurot, võrreldes 2020. aastaga vähenes brutokasum 1,6 miljoni euro võrra.

Ettevõtte ärikasum oli neljandas kvartalis 3,4 miljonit eurot, vähenedes võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 2,3 miljoni euro võrra. 2021. aastal oli ärikasum 18,8 miljonit eurot, vähenedes võrreldes 2020. aastaga 13,8 protsenti. Lisaks kasvanud elektrikulule põhjustas ärikasumi vähenemist võimalike kolmandate osapoolte kahjunõuete tarbeks moodustatud eraldise säilitamine kolmanda kvartali lõpu tasemel.

Ettevõtte puhaskasum oli 2021. aasta neljandas kvartalis 3,2 miljonit eurot, mis on 2,2 miljonit vähem kui 2020. aasta samal perioodil. 2021. aasta koguvaates oli puhaskasum 16,2 miljonit eurot, 2020. aastal oli sama näitaja 16,7 miljonit eurot.

Tütarettevõtte Watercom ehitusteenuste müük kasvas võrreldes eelmise aastaga neljandas kvartalis 110,8 protsenti ehk 1,4 miljonit eurot. 2021. aasta koguvaates oli ehitusteenuste müügitulu 7,3 miljonit eurot, kasvades võrreldes eelnenud aasta sama perioodiga 40,3 protsenti ehk 2,1 miljonit eurot. Tulude tõus on eelkõige seotud 2020. ja 2021. aasta jooksul toimunud hangete tulemusel võidetud torustiku ja tee-ehituse projektidega.

Tallinna Vesi on kestliku infrastruktuuri ja teenuse toimepidevuse huvides suurendanud investeeringuid põhivaradesse. Investeeringud torustikesse suurenesid oluliselt juba 2021. aastal, kui rekonstrueeriti kokku ligi 16 km vee- ja reoveetorusid. 2022. aasta plaanitud investeeringute maht põhivarasse ulatub 25 miljoni euroni.

Investeeringute tegemisel järgnevatel aastatel tuginetakse sel aastal Tallinna linnaga koostöös valmiva järgmise 12 aasta ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukavale ning Tallinna Tehnikaülikooliga koostöös tehtavale torustike rekonstrueerimise kavale. “Tehtud ja eesootavad investeeringud aitavad meil tagada tallinlastele kõrge joogivee kvaliteedi ja hoida looduskeskkonda puhtamana,” sõnas Timofejev.

Klientidele täiendava väärtuse pakkumiseks läbi digitaliseerimise   alustas ettevõte 2021. aastal kaugloetavate veearvestite paigaldamisega. “Tarkade arvestitega muutub veemõõtmine täpsemaks ja jääb ära veenäitude esitamise vajadus. Saame edaspidi teavitada kliente veeleketest proaktiivselt. Ka võimaldavad kaugloetavad arvestid tulevikus teavitada meie kliente juhul, kui nende hoonetes peaks tekkima veelekkeid,” loetles Timofejev. Kogu teeninduspiirkond on planeeritud kaugloetavate veearvestitega katta 2026. aastaks.

Lisaks investeeringutele vee- ja reoveevõrku on ettevõte asunud vähendama oma keskkonnamõju, alustades mullu CO2 jalajälje kaardistamisest. Jalajälje vähendamiseks võeti Tallinna Vee hoonetes ja tootmisprotsessis kasutusele 100 protsenti taastuvatest allikatest toodetud elektrienergia. Paljassaare reoveepuhastisse rajatakse koostootmisjaam, mille abil on võimalik kasutada reoveepuhastusprotsessis tekkivat biogaasi, et toota 30 protsenti puhastusjaamas vajaminevast elektrist ja 100 protsenti soojusenergiast.

Ettevõte plaanib investeeringute finantseerimiseks kasutada täiendavat laenukapitali ja jätkata kehtestatud dividendipoliitikaga.


PÕHILISED FINANTSNÄITAJAD

miljonites eurodes

v.a suhtarvud

4. kvartalMuutus 2021/ 2020

12 kuudMuutus 2021/ 2020

202120202019202120202019
Müügitulu14,9313,1716,1213,4%53,2951,7263,423,0%
Brutokasum4,805,647,98-14,7%20,5822,2333,95-7,4%
Brutokasumi marginaal %32,1742,7849,49-24,8%38,6142,9753,53-10,1%
Amortisatsioonieelne ärikasum5,107,4112,72-31,1%25,3028,0738,18-9,9%
Amortisatsioonieelse ärikasumi marginaal %34,1756,2378,86-39,2%47,4754,2760,21-12,5%
Ärikasum3,425,7611,06-40,6%18,7821,7832,08-13,8%
Ärikasum – põhitegevus2,915,5110,82-47,2%17,5220,8831,19-16,1%
Ärikasumi marginaal %22,8943,7168,61-47,6%35,2342,1250,57-16,3%
Kasum enne tulumaksustamist3,315,6410,95-41,3%18,4021,3431,30-13,8%
Maksustamiseelse kasumi marginaal %22,1942,8567,93-48,2%34,5241,2749,36-16,3%
Puhaskasum3,215,3910,95-40,5%16,1716,7327,76-3,4%
Puhaskasumi marginaal %21,4740,9167,93-47,5%30,3332,3543,77-6,2%
Vara puhasrentaablus %1,262,124,21-40,5%6,326,4510,83-2,1%
Kohustiste osatähtsus koguvarast % 54,94 56,09 56,05-2,1% 54,94 56,09 56,05-2,1%
Omakapitali puhasrentaablus %2,824,929,95-42,7%14,2014,6925,43-3,3%
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja2,833,855,4842,3%2,833,855,48-26,5%
Maksevõime kordaja 2,793,805,4443,2%2,793,805,44-26,6%
Investeeringud põhivarasse5,435,655,33-3,9%15,3819,4216,09-20,8%
Dividendide väljamaksmise määr %na77,7072,05 Na77,7072,05 

Brutokasumi marginaal – brutokasum / müügitulu
Ärikasumi marginaal – ärikasum / müügitulu
Amortisatsioonieelne kasum – ärikasum + kulum
Amortisatsioonieelse kasumi marginaal – amortisatsioonieelne kasum / müügitulu
Puhaskasumi marginaal – puhaskasum / müügitulu
Vara puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine vara kokku
Kohustiste osatähtsus koguvarast – kohustised kokku / vara kokku
Omakapitali puhasrentaablus – puhaskasum / perioodi keskmine omakapital kokku
Lühiajaliste kohustiste kattekordaja – käibevara / lühiajalised kohustised
Maksevõime kordaja – (käibevara – varud) / lühiajalised kohustised
Dividendide väljamaksmise määr – dividendid aastas kokku / aasta puhaskasum kokku
Põhitegevus – veeteenustega seotud tegevused, v.a võrkude laiendamine ja sihtfinantseerimine, ehitusteenused, lootusetud nõuded


KOONDKASUMIARUANNEIV kvartalIV kvartal 12 kuud12 kuud
tuhandetes eurodes20212020 20212020
      
Müügitulu14 93113 172 53 29451 717
Müüdud toodete/teenuste kulud-10 127-7 537 -32 715-29 491
BRUTOKASUM4 8045 635 20 57922 226
      
Turustuskulud-130-113 -462-433
Üldhalduskulud-1 047-945 -4 438-4 576
Muud äritulud(+)/-kulud (-)-2091 180 3 0994 567
ÄRIKASUM3 4185 757 18 77821 784
      
Intressitulud13 831
Intressikulud-104-116 -387-473
KASUM ENNE TULUMAKSUSTAMIST3 3155 644 18 39921 342
      
Dividendide tulumaks-108-255 -2 234-4 610
      
PERIOODI PUHASKASUM 3 2075 389 16 16516 732
PERIOODI KOONDKASUM3 2075 389 16 16516 732
      
Jaotatav kasum:     
A- aktsia omanikele3 2075 388 16 16516 731
B- aktsia omanikule0,000,60 0,000,60
      
Kasum A aktsia kohta (eurodes)0,160,27 0,810,84
Kasum B aktsia kohta (eurodes)0600 600600


FINANTSSEISUNDI ARUANNE  
tuhandetes eurodes31.12.202131.12.2020
   
VARAD  
KÄIBEVARA  
Raha ja raha ekvivalendid36 55944 514
Nõuded ostjate vastu, viitlaekumised ja ettemaksed6 6377 019
Varud702701
KÄIBEVARA KOKKU 43 89852 234
   
PÕHIVARA  
Materiaalne põhivara211 546202 802
Immateriaalne põhivara729629
PÕHIVARA KOKKU212 275203 431
VARAD KOKKU256 173255 665
   
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL  
LÜHIAJALISED KOHUSTISED  
Pikaajaliste rendikohustiste lühiajaline osa421393
Pikaajaliste laenukohustiste lühiajaline osa3 6303 630
Võlad hankijatele ja muud võlad7 8357 085
Ettemaksed3 6042 445
LÜHIAJALISED KOHUSTISED KOKKU15 49013 553
   
PIKAAJALISED KOHUSTISED  
Tulevaste perioodide tulu liitumistasudelt37 24134 564
Rendikohustised1 2361 400
Laenukohustised80 33683 978
Eraldis võimalike kolmandate osapoolte nõuete katteks6 0189 628
Edasilükkunud tulumaks372255
Muud võlad6032
PIKAAJALISED KOHUSTISED KOKKU125 263129 857
KOHUSTISED KOKKU 140 753143 410
   
OMAKAPITAL  
Aktsiakapital12 00012 000
Ülekurss24 73424 734
Kohustuslik reservkapital1 2781 278
Jaotamata kasum77 40874 243
OMAKAPITAL KOKKU 115 420112 255
KOHUSTISED JA OMAKAPITAL KOKKU256 173255 665


RAHAVOOGUDE ARUANNE12 kuud12 kuud
tuhandetes eurodes20212020
   
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD  
Ärikasum18 77821 784
Korrigeerimine kulumiga6 5206 283
Korrigeerimine rajamistuludega-510-542
Muud mitterahalised korrigeerimised-3 610-4 814
Kasum (-)/kahjum (+) põhivara müügist ja mahakandmisest-29-14
Äritegevusega seotud käibevara muutus380140
Äritegevusega seotud kohustiste muutus938-215
ÄRITEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU22 46722 622
   
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD  
Põhivara soetamine-13 734-15 682
Torustike ehituse eest saadud kompensatsioonid, sh liitumiste rajamistulud2 8921 998
Põhivara müügitulu2932
Saadud intressid1135
INVESTEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU-10 802-13 617
   
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD  
Tasutud intressid ja laenu finantseerimise kulud, sh swapi intressid-460-719
Tasutud rendimaksed-408-555
Tasutud laenud-3 636-3 636
Tasutud dividendid-12 842-19 888
Tasutud kinnipeetud tulumaks dividendidelt-158-113
Tasutud tulumaks dividendidelt-2 116-4 355
FINANTSEERIMISTEGEVUSE RAHAVOOD KOKKU-19 620-29 266
   
RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS-7 955-20 261
   
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI ALGUSES44 51464 775
   
RAHA JA RAHA EKVIVALENDID PERIOODI LÕPUS36 55944 514


Aleksandr Timofejev

Tegevjuht

Juhatuse liige

+372 62 62 200 

aleksandr.timofejev@tvesi.ee


Kristi Ojakäär

Finantsdirektor

Juhatuse liige        

+372 62 62 200

kristi.ojakaar@tvesi.ee

ManusTegevusaruanne Q421Est.pdf