Avaldatud: 2014-05-05 07:30:00 CEST
PRFoods
Korralise üldkoosoleku kutse

PRF: AS Premia Foods aktsionäride korralise üldkoosoleku kokkukutsumine teade

Tallinn, Eesti, 2014-05-05 07:30 CEST -- AS Premia Foods (registrikood 11560713, aadress Betooni 4, 11415 Tallinn, Eesti), kutsub käesolevaga kokku aktsionäride korralise üldkoosoleku, mis toimub 29.05.2014 algusega kell 10.00 hotelli „Radisson Blu Olümpia“ saalis „Sigma“ (aadressil Liivalaia 33, 10118 Tallinn, Eesti).

Üldkoosolekul hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne koosoleku toimumist, s.t 22.05.2014 kell 23.59.

Üldkoosolekust osavõtjate registreerimine algab koosoleku toimumise kohas 29.05.2014  kell 9.30 ja lõpeb kell 10.00.

Registreerimisel palume esitada:

-            füüsilisest isikust aktsionäril pass või isikutunnistus. Aktsionäri esindaja peab lisaks esitama ka kirjaliku volikirja;

-            juriidilisest isikust aktsionäril väljavõte vastavast registrist, kus isik on registreeritud, mis tõendab juriidilise isiku esindaja õigust juriidilist isikut esindada (seadusjärgne esindusõigus); ning esindaja pass või isikutunnistus. Juhul, kui juriidilist isikut esindab isik, kes ei ole juriidilise isiku seadusjärgne esindaja, siis on vajalik ka kirjalik volikiri. Välisriigi aktsionäri dokumendid peavad olema legaliseeritud või kinnitatud apostille’iga, kui välislepingus ei ole ette nähtud teisiti.

Aktsionär võib enne üldkoosoleku toimumist teavitada AS-i Premia Foods esindaja määramisest või esindajale antud volituse tagasivõtmisest, saates vastavasisulise digitaalallkirjastatud teate e-postiaadressile premia@premia.ee või toimetades kirjaliku teate isiklikult kohale tööpäeviti ajavahemikus 10.00-16.00 aadressile Betooni 4, 11415 Tallinn, Eesti Vabariik, hiljemalt 28.05.2014 kell 16.00. Vastavad volikirja ja volituste tagasivõtmise blanketid on kättesaadavad AS-i Premia Foods veebilehel http://www.premiafoods.eu.

Vastavalt AS Premia Foods nõukogu 15.04.2014 otsusele on aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakord koos nõukogu ettepanekutega aktsionäridele alljärgnev:

1)         2013. majandusaasta aruande kinnitamine

AS-i Premia Foods nõukogu teeb korralisele üldkoosolekule ettepaneku kinnitada AS-i Premia Foods 2013. majandusaasta aruanne korralisele üldkoosolekule esitatud kujul.

2)         Kasumi jaotamise otsustamine

AS-i Premia Foods 2013. majandusaasta puhaskasum on 947 000 eurot ning jaotamata kasumi kogusumma seisuga 31.12.2013 on 1 113 000 eurot.

AS-i Premia Foods nõukogu teeb korralisele üldkoosolekule ettepaneku maksta aruandeaasta kasumi arvelt dividende summas 386 829 eurot ehk 0,01 eurot aktsia kohta.

Dividende saama õigustatud aktsionäride nimekiri fikseeritakse seisuga 29.08.2014 kell 23.59 ning dividendide maksmise tähtpäev on hiljemalt 04.09.2014.

Väljamakstavate dividendide summat ületav aruandeaasta puhaskasum suunatakse eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

3)         Audiitori nimetamine 2014. majandusaastaks ja audiitori tasu määramine

AS-i Premia Foods nõukogu teeb korralisele üldkoosolekule ettepaneku määrata AS-i Premia Foods audiitoriks 2014. majandusaastaks AS PricewaterhouseCoopers ja määrata audiitori tasu vastavalt audiitoriga sõlmitavale lepingule.

4)         Oma aktsiate omandamise otsustamine ja tagasiostuprogrammi tingimuste kindlaksmääramine

AS-i Premia Foods nõukogu teeb korralisele üldkoosolekule ettepaneku otsustada AS-i Premia Foods oma aktsiate omandamine ja määrata tagasiostuprogrammi tingimused kindlaks alljärgnevalt:

a)         aktsiate tagasiostu eesmärgiks on aktsiakapitali vähendamine;

b)         AS-il Premia Foods on õigus oma aktsiaid tagasi osta ühe tehinguga või osade kaupa börsilt või börsiväliselt alates käesoleva korralise üldkoosoleku otsuse avalikustamisest kuni 31.05.2017;

c)         maksimaalne tagasiostetavate aktsiate arv on 500 000 aktsiat;

d)         maksimaalne hind, millega saab oma aktsiaid tagasi osta on 0,96 eurot aktsia kohta;

e)         oma aktsiate eest tasutakse varast, mis ületab aktsiakapitali, reservkapitali ja ülekurssi;

f)          aktsiate tagasiostu programmi käigus tagasi ostetud aktsiate ja AS-i Premia Foods poolt varasemalt omandatud oma aktsiate nimiväärtuste summa ei tohi ületada 10% aktsiakapitalist;

g)         anda AS-i Premia Foods juhatusele õigus ületada reguleeritud turu äärmiselt madala likviidsuse korral Euroopa Komisjoni 22. detsembri 2003. a määruse (EÜ) nr 2273/2003 art 5 p-s 2 sätestatud oma aktsiate tagasiostmise 25% piirpäevamahtu ja osta sama päeva jooksul oma aktsiaid koguses, mis ei ületa 50% keskmisest päevasest mahust reguleeritud turul;

h)         oma aktsiate omandamine toimub kooskõlas Euroopa Komisjoni 22. detsembri 2003. a määrusega (EÜ) nr 2273/2003, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/6/EÜ seoses tagasiostuprogrammidele ja finantsinstrumentide stabiliseerimisele ettenähtud eranditega;

i)           oma aktsiate tagasiostu programmi teostab AS-i Premia Foods juhatus. Juhul, kui juhatus peab seda vajalikuks, on juhatusel õigus sõlmida pädeva krediidiasutuse või investeerimisühinguga leping oma aktsiate tagasiostu korraldamiseks käesolevas otsuses sätestatud tingimustel.

Kõigi AS Premia Foods korralise aktsionäride üldkoosolekuga seotud dokumentidega, sealhulgas 2013. a majandusaasta aruande, vandeaudiitori aruande, kasumi jaotamise ettepaneku ja otsuste eelnõudega on võimalik tutvuda alates käesoleva teate avaldamise kuupäevast AS-i Premia Foods veebilehel http://www.premiafoods.eu.

AS-i Premia Foods veebilehel http://www.premiafoods.eu avalikustatakse ka käesolev üldkoosoleku kokkukutsumise teade ning aktsiate ja aktsiatega seotud hääleõiguste koguarv üldkoosoleku kokkukutsumise teate avalikustamise päeval.

Aktsionäride korralise üldkoosoleku päevakorra punktidega seotud küsimused võib saata e‑posti aadressil premia@premia.ee.

Aktsionäril on õigus saada üldkoosolekul juhatuselt teavet AS-i Premia Foods tegevuse kohta. Juhatus võib keelduda teabe andmisest juhul, kui on alust eeldada, et see võib tekitada olulist kahju aktsiaseltsi huvidele. Juhul, kui AS-i Premia Foods juhatus keeldub teabe andmisest, võib aktsionär nõuda, et üldkoosolek otsustaks tema nõudmise õiguspärasuse üle või esitada kahe nädala jooksul hagita menetluses kohtule avalduse juhatuse kohustamiseks teavet andma.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 AS-i Premia Foods aktsiakapitalist, võivad AS-ilt Premia Foods nõuda täiendavate küsimuste võtmist üldkoosoleku päevakorda, kui vastav nõue on esitatud kirjalikult hiljemalt 15 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o. hiljemalt 14.05.2014 aadressil: AS Premia Foods, Betooni 4, 11415 Tallinn, Eesti.

Aktsionärid, kelle aktsiatega on esindatud vähemalt 1/20 AS-i Premia Foods aktsiakapitalist, võivad esitada aktsiaseltsile iga päevakorrapunkti kohta otsuse eelnõu hiljemalt 3 päeva enne üldkoosoleku toimumist, s.o hiljemalt 26.04.2014, esitades selle kirjalikult aadressil: AS Premia Foods, Betooni 4, 11415 Tallinn, Eesti Vabariik.

 

Katre Kõvask

AS Premia Foods

Juhatuse esimees

 

         Lisainfo:
         
         Katre Kõvask
         AS Premia Foods
         Juhatuse esimees
         T: 6 033 800
         katre.kovask@premia.ee
         www.premiafoods.eu