Paskelbta: 2020-06-10 15:09:15 CEST
Siauliu Bankas
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimai

AB Šiaulių bankas, įmonės kodas 112025254, adresas: Tilžės g. 149, 76348 Šiauliai, Lietuva.

2020 m. birželio 10 d. AB Šiaulių banko neeilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės klausimais atlikti veiksmai ir priimti sprendimai:

  1. Stebėtojų tarybos nario rinkimai

Į Banko stebėtojų tarybą išrinkta Susan Gail Buyske ir nustatyta, kad:
1)           ji išrinkta iki dabartinės stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos - 2024 metų eilinio visuotinio banko akcininkų susirinkimo dienos;
2)           stebėtojų tarybos narės pareigas pradės ji pradės eiti tik gavus Banko priežiūros institucijos leidimą.

  1. Apmokėjimas stebėtojų tarybos nariams už veiklą 2019 metais iki kadencijos pabaigos

Nuspręsta apmokėti stebėtojų tarybos nariams už jų veiklą 2019 metais ir laikotarpiu iki kadencijos pabaigos 2020 metų kovo mėn. pagal Atlygio politikoje nustatytus fiksuotojo atlygio tarybos nariams mokėjimo principus neviršijant 580 000 EUR sumos, kuri sukaupta 2019 metų pelno (nuostolio) ataskaitoje.

Papildomą informacija:
Rinkų ir iždo departamento direktoriaus pavaduotojas
Pranas Gedgaudas, tel. (8 41) 595653, pranas.gedgaudas@sb.lt