Paskelbta: 2018-07-16 15:05:00 CEST
LITGRID
Kita informacija

Dėl sutarties su UAB „EPSO-G“

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatoriaus „LITGRID“  AB valdyba 2018 m. liepos 13  d.  priėmė sprendimą sudaryti sutartis tarp patronuojančios bendrovės UAB „EPSO-G“, kodas 302826889, buveinė Gedimino pr. 20, LT-01103 Vilnius, duomenys apie bendrovę yra kaupiami Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre ir „LITGRID“ AB dėl mokestinių nuostolių perdavimo (toliau „Sutartis“).
2018 m. liepos 13 d. pasirašytų Sutarčių sąlygos numato, kad „LITGRID“ AB sumokės UAB „EPSO-G“  15 proc. nuo perimtos mokestinių nuostolių sumos, t. y. 680 000 Eur už 2014 m. ir  680 000  Eur už 2015 metus. Šie sandoriai įtakos Bendrovės finansiniams rezultatams neturės.
Pridedama UAB „EPSO-G“ audito komiteto nuomonė, konstatuojanti, kad sandoris yra sąžiningas visų „LITGRID“  AB akcininkų atžvilgiu, mokestinių nuostolių perdavimas vykdomas pelno mokesčio įstatymo numatyta tvarka.
Priedas. 2018 m. birželio 18 d. Audito komiteto prie UAB „EPSO-G“ Stebėtojų tarybos nuomonė dėl sandorio su susijusia šalimi.

Litgrid AB įgaliotas asmuo teikti papildomą informaciją: 
Jurga Eivaitė 
Komunikacijos skyriaus vadovė
tel. +370 616 35731
el. paštas: jurga.eivaite@litgrid.eu

Priedas


isr_lit.pdf