English Latvian
Publicēts: 2018-08-03 19:07:09 CEST
Olainfarm
Akcionāru sapulces sasaukšana

Lēmumu projekti Akciju sabiedrības „Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulcei 2018.gada 04.septembrī:

Lēmumu projekti Akciju sabiedrības „Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulcei 2018.gada 04.septembrī:


1. Statūtu grozījumi.


Lēmumu projekti:

1.1. Veikt sekojošus grozījumus Akciju sabiedrības „Olainfarm” Statūtos:


      1. Grozīt Statūtu 1.punktu un izteikt to šādā redakcijā:

„1. Firma

Sabiedrības firma ir Akciju sabiedrība “Olainfarm” (saīsināti – AS “Olainfarm”), turpmāk tekstā “Sabiedrība”.


1.1.2. Papildināt Statūtus ar 6.3.punktu un izteikt to šādā redakcijā:

„6.3. Valdei ir pienākums saņemt Padomes iepriekšējo piekrišanu sekojošām darbībām:

6.3.1.   līdzdalības iegūšana citās sabiedrībās, tās palielināšana vai samazināšana;

6.3.2.   Sabiedrības meitas sabiedrību dibināšana;

6.3.3. uzņēmumu vai to daļu iegūšana vai atsavināšana;

6.3.4. Sabiedrības darbībai būtisku aktīvu pirkšana un/vai pārdošana, ja darījuma kopējā summa ir vienāda vai pārsniedz EUR 1 000 000 (viens miljons euro)

6.3.5.   komercsabiedrību, filiāļu un pārstāvniecību dibināšana vai slēgšana;

6.3.6. Sabiedrības nekustama īpašuma objekta pirkšana un/vai pārdošana, ja darījuma kopējā summa ir vienāda vai pārsniedz virs EUR 100 000 (viens simts tūkstoši euro);

6.3.7. garantiju izsniegšana, izņemot garantijas, kuras nepieciešams izsniegt, lai veiktu Sabiedrības un tās koncernā ietilpstošo uzņēmumu saimniecisko darbību;

6.3.8. darījumu slēgšana starp Sabiedrību un Valdes vai Padomes locekli vai Revidentu vai akcionāru, kuram pieder vismaz 5% Sabiedrības akciju, vai citu saistītu personu, ja šāds darījums ir netipisks Sabiedrībai un/vai neatbilst tirgus nosacījumiem;

6.3.9. juridisko firmu, brokeru sabiedrību, konsultantu, ieguldījumu konsultantu vai Revidenta pieaicināšana (t.sk. sabiedrības vērtspapīru publiskās emisijas prospekta sagatavošanai;

6.3.10. aizdevumu izsniegšanu fiziskām personām par summu virs EUR 50 000 (piecdesmit tūkstoši euro);

6.3.11. jautājuma par apvienošanas ar citu sabiedrību vai pievienošanos citai sabiedrībai iepriekšēja izskatīšana;

6.3.12. Sabiedrības piecu gadu biznesa stratēģijas pieņemšana;

6.3.13. Sabiedrības ikgadējā budžeta un budžeta izmaiņu apstiprināšana;

6.3.14. Sabiedrības rezervju izveidošana un izmantošana;

6.3.15. Valdes izstrādāto Sabiedrības darbinieku atlīdzības noteikšanas svarīgāko nosacījumu, pabalstu un kompensāciju izmaksas, izdevumu segšanas, prēmēšanas un citādas materiālās stimulēšanas, mēnešalgu (darba algu) maksimālo apmēru, kā arī citu nosacījumu noteikšana;

6.3.17. citu svarīgu jautājumu izlemšana pēc Valdes ieskata”.


1.2. Apstiprināt AS “Olainfarm” Statūtu jauno redakciju.Olainē, 2018.gada 03.augustā


Akciju sabiedrības “Olainfarm” ValdePapildu informācija:

Salvis Lapiņš

AS „Olainfarm“ Investīciju un komunikāciju departamenta direktors

mob. tālr. +37126448873

e-pasts: slapinsh@olainfarm.lv