Offentliggjort: 2015-11-18 08:50:31 CET
Vestjysk Bank A/S
Kvartalsrapport

Vestjysk Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2015

Finanstilsynet
NASDAQ OMX Copenhagen A/S


18. november 2015Vestjysk Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2015

Vestjysk Bank realiserede i 1.-3. kvartal 2015 et resultat før skat på 31 mio. kr. Resultatet er ikke tilfredsstillende, men set i lyset af det fortsat høje nedskrivningsbehov, relateret ikke mindst til landbrugets meget bekymrende økonomiske situation med meget lave niveauer for afregningspriser for både mælk og svinekød, anses resultatet dog for acceptabelt og inden for rammerne af ledelsens hidtidige forventninger til 2015. 

Bankens basale drift fungerer fortsat godt, og basisresultatet før nedskrivninger på 283 mio. kr. vurderes som tilfredsstillende.

Banken arbejder fortsat på at forbedre de kapitalmæssige forhold, herunder at styrke bankens solvensmæssige overdækning og bankens overdækning i forhold til kravet til egentlig kernekapital.


Sammendrag af vestjyskBANKs resultater i 1.-3. kvartal 2015:

 • Resultat før skat på 31 mio. kr. (7 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2014)
 • Basisindtægter på 714 mio. kr. (824 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2014), heraf kursreguleringer på 6 mio. kr. (80 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2014)
 • Omkostningsprocent på 60,3 (51,2 pct. i 1.-3. kvartal 2014). Som annonceret i selskabsmeddelelse af 14. september 2015 har Vestjysk Bank gennemført organisatoriske ændringer, der fremadrettet forventes at reducere bankens årlige omkostninger med minimum 25 mio. kr. Pr. 30. september 2015 er der udgiftsført 15 mio. kr. til omkostninger i forbindelse med de gennemførte organisatoriske ændringer.
 • Basisresultat før nedskrivninger på 283 mio. kr. (402 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2014)
 • Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. på 252 mio. kr. (395 mio. kr. i 1.-3. kvartal 2014). Nedskrivninger på landbrug udgør den største andel af nedskrivningerne. I 3. kvartal 2015 har Finanstilsynet afsluttet en funktionsundersøgelse. Effekten heraf er indregnet i regnskabet for 1.-3. kvartal 2015.
 • Indlånsoverskud på 4,2 mia. kr. ultimo september 2015 mod et indlånsoverskud på 2,5 mia. kr. ultimo september 2014
 • Minimumskravene til fortsat bankdrift er henholdsvis 8 pct. (kapitalprocent) og 4,5 pct. (egentlig kernekapitalprocent) af de risikovægtede eksponeringer. Ultimo september 2015 har banken en overdækning på henholdsvis 4,6 procentpoint, svarende til 798 mio. kr., og 3,1 procentpoint, svarende til 532 mio. kr.
 • Kapitalprocenten er på 12,6 og det individuelle solvensbehov er på 10,5 procent, svarende til en overdækning på 2,1 procentpoint eller 366 mio. kr. ultimo september 2015.
 • Egentlig kernekapital er på 7,6 pct. ultimo september 2015 mod et opgjort krav på 7,0 pct. Overdækningen er på 0,6 procentpoint, svarende til 100 mio. kr., hvilket er afstanden til kravet om udarbejdelse af en genopretningsplan.
 • Likviditetsmæssig overdækning på 130,1 pct. ultimo september 2015
 • Forhandlinger med EU Kommissionen om bankens omstruktureringsplan er endnu ikke afsluttede, men banken er via Erhvervs- og Vækstministeriet i løbende dialog med EU Kommissionen. Tidshorisonten for godkendelsesprocessen kendes ikke.

På baggrund af Vestjysk Banks resultater i 1.-3. kvartal 2015 fastholder banken forventningerne til 2015 om et basisresultat før nedskrivninger i niveauet 350-400 mio. kr. og en beskeden konsolidering.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til
administrerende bankdirektør Jan Ulsø Madsen på tlf. 96 63 21 04.


Vestjysk Bank A/S

Vagn Thorsager                               Jan Ulsø Madsen
bestyrelsesformand                          adm. bankdirektørVestjysk Bank A/S
Torvet 4-5
7620 Lemvig
Telefon 96 63 20 00

CVR-nr. 34 63 13 28
www.vestjyskbank.dk


Selskabsmeddelelse - Vestjysk Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2015.pdf
Vestjysk Banks kvartalsrapport for 1.-3. kvartal 2015.pdf