Paskelbta: 2019-04-25 15:54:28 CEST
AB Novaturas
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Akcinės bendrovės „Novaturas“ 2019 m. balandžio 25 d. įvykusiame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti sprendimai

Akcinės bendrovės „Novaturas“ 2019 m. balandžio 25 d. įvykusiame visuotiniame akcininkų susirinkime priimti šie sprendimai:

1. Audituoto metinio finansinio ataskaitų rinkinio už 2018 metus tvirtinimas.

Patvirtinti audituotą metinį finansinių ataskaitų rinkinį už 2018 metus (pridedama).

2. 2018 metų metinio pranešimo tvirtinimas.

Patvirtinti 2018 metų metinį pranešimą (pridedama).

  1. Sprendimas dėl pelno (nuostolių) paskirstymo.

Paskirstyti Bendrovės pelną toliau nurodytu būdu:

1. Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje 5 127
2. Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai) 8 552
3. Per 2018 metus išmokėti dividendai 4 060
4. Paskirstytinas pelnas (nuostoliai) iš viso 9 611
5. Pelno dalis paskirta:
į privalomą rezervą 0
į rezervą savoms akcijoms įsigyti 0
į kitus rezervus 0
dividendams išmokėti 0
kitiems tikslams (tantjemoms ir kt.) 0
6. Nepaskirstytas pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus 9 611
Visos sumos nurodytos tūkstančiais eurų

Kadangi 75 proc. per 2018 metus uždirbto grynojo pelno buvo išmokėti dividendais 2018 metų eigoje, papildomi dividendai neskiriami. 

Kontaktai:
Tomas Staškūnas

Finansų direktorius
Mob. +370 687 10426
El. paštas: tomas.staskunas@novaturas.lt

Priedas


IFRS-Novaturas Group-LT-2018 signed.pdf