Paskelbta: 2021-04-30 15:24:02 CEST
Rokiskio Suris
Visuotinis akcininkų susirinkimas

AB "Rokiškio sūris" eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo, įvykusio 2021 m. balandžio 30 d., priimti sprendimai

 2021 m. balandžio 30 d. AB „Rokiškio sūris“ (toliau – Bendrovė) eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo priimti sprendimai:

 1. Auditoriaus išvada apie konsoliduotas finansines ataskaitas ir metinį pranešimą.

Pranešimas išklausytas.(Šiuo darbotvarkės klausimu sprendimas nepriimamas). 

2. Audito komiteto išvada.

Pritarta Audito komiteto išvadai. (pridedama)

3. Bendrovės 2020 m. konsoliduotas metinis pranešimas.

Pristatytas Bendrovės parengtas, auditorių įvertintas ir valdybos patvirtintas 2020 m. Bendrovės konsoliduotas metinis pranešimas. (Šiuo klausimu sprendimas nepriimamas).

4.Konsoliduotų ir Bendrovės 2020 m. finansinių ataskaitų rinkinio tvirtinimas. 

Patvirtintos audituotos 2020 metų konsoliduotos ir Bendrovės finansinės ataskaitos.(pridedama)

5.Bendrovės 2020 m. pelno paskirstymo tvirtinimas.

Patvirtintas 2020 m. Bendrovės pelno paskirstymas:  
Pavadinimastūkst. EUR
1.Nepaskirstytasis Bendrovės pelnas ataskaitinių
metų pradžioje                  
73 169
2.Akcininkų patvirtinti dividendai už 2019 metus(3 501)
3.Pervesta iš kitų rezervų1 435
4.Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių
metų pradžioje po dividendų išmokėjimo ir pervedimo į rezervus                                   
71 103
5.Grynasis Bendrovės ataskaitinių metų pelnas/(nuostolis)3 329
6.Paskirstytinasis Bendrovės pelnas iš viso74 432
7.Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą-
8.Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus-
9.Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti*(3 501)
10.Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos nariams, darbuotojų premijoms ir kt. tikslams, apskaityta  Pelno (nuostolių) atskaitoje      -
11.Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus70 931

   * vienai paprastajai vardinei akcijai skiriama 0,10 EUR. Viso dividendams paskirti 3.500.669,60 EUR .

Dividendus turi teisę gauti tie asmenys, kurie bus Bendrovės akcininkais dešimtos darbo dienos po sprendimą dėl dividendų mokėjimo priėmusio visuotinio akcininkų susirinkimo (teisių apskaitos dienos) pabaigoje, t.y. 2021 m. gegužės 14 d.

6. Bendrovės atlygio ataskaitos tvirtinimas.

Patvirtinta bendrovės atlygio ataskaita, kuri yra AB „Rokiškio sūris“ 2020 m. metinio pranešimo dalis.(pridedama)

7. Dėl bendrovės savų akcijų supirkimo.

Įsigyti Bendrovei savų akcijų šiomis sąlygomis:

1. Savų akcijų įsigijimo tikslas – palaikyti ir didinti bendrovės akcijų kainą;

2. Maksimalus leidžiamų įsigyti akcijų skaičius – bendra Bendrovei priklausančių savų akcijų nominali vertė kartu su kitų jau turimų savų akcijų nominalia verte negali būti didesnė kaip 1/10 Bendrovės įstatinio kapitalo;

3. Terminas, per kurį bendrovė gali įsigyti savas akcijas – 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo dienos;

4. Maksimali ir minimali akcijų įsigijimo kaina – maksimali vienos akcijos įsigijimo kaina - 10 proc. didesnė už bendrovės akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo, o minimali vienos akcijos įsigijimo kaina - 10 proc. mažesnė už bendrovės akcijų rinkos kainą Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje, valdybai priimant sprendimą dėl savų akcijų supirkimo;

5. Savų akcijų pardavimo tvarka ir minimali pardavimo kaina – Bendrovės įsigytos savos akcijos visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu gali būti anuliuojamos arba valdybos sprendimu parduodamos su sąlyga, kad minimali akcijų pardavimo kaina bus lygi įsigijimo kainai, o pardavimo tvarka užtikrins lygias galimybes visiems akcininkams įsigyti bendrovės akcijų;

6. Pavesti Bendrovės valdybai, laikantis šiame sprendime nustatytų sąlygų ir Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo reikalavimų, priimti sprendimus dėl Bendrovės savų akcijų supirkimo, organizuoti savų akcijų supirkimą ir pardavimą, nustatyti akcijų supirkimo bei pardavimo tvarką ir laiką, akcijų skaičių bei kainą, taip pat atlikti kitus su savų akcijų įsigijimu ir pardavimu susijusius veiksmus. 

Savų akcijų įsigijimui Bendrovė turi sudariusi 10,850 mln. eurų rezervą.

Nuo šio sprendimo priėmimo dienos nustoja galioti 2020 m. balandžio 30 d. visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimas dėl savų akcijų įsigijimo. 

8. Audito komiteto rinkimai.

1. Audito komiteto nariais 4 metų kadencijai išrinkti: Kęstutis Gataveckas - UAB "Perlas Finance" direktorius (nepriklausomas narys); Valdas Puzeras – nepriklausomas valdymo ir finansų konsultantas (nepriklausomas narys) ir Rasa Žukauskaitė - (AB „Rokiškio sūris“ finansų sk. darbuotoja).

2. Už darbą nepriklausomiems audito komiteto nariams atlyginimą įgaliota nustatyti valdyba. Sutartis su nepriklausomais komiteto nariais įgaliotas pasirašyti bendrovės vadovas. 

9. Audito įmonės rinkimai ir audito paslaugų apmokėjimo sąlygų nustatymas. 

1. Išrinkta audito įmonė UAB „PricewaterhouseCoopers“ atlikti 2021 m. AB “Rokiškio sūris“ grupės ir patronuojančios Bendrovės metinių konsoliduotų finansinių ataskaitų auditą bei 2021 m. konsoliduoto metinio pranešimo įvertinimą.

2. Audito įmonei atlyginimą už atliktą darbą įgaliota nustatyti Bendrovės valdyba. Sutartį su audito įmone įgaliotas pasirašyti Bendrovės vadovas. 


Dalius Trumpa

Direktorius

Tel.:+370 458 55200

 

PriedaiRokiskio Suris AB_FA_2020.pdf
Socialines atsakomybes ataskaita.pdf
Audito veiklos ataskaita 2020 LT.pdf
Atlygio ataskaita.pdf