Published: 2020-05-29 22:59:00 CEST
Silvano Fashion Group
Kvartaliaruanne

Silvano Fashion Group 2020.aasta I kvartali konsolideeritud vahearuanne (auditeerimata)

Põhilised finantsnäitajad

Kontserni 2020. aasta I kvartali (võrrelduna 2019. aasta I kvartaliga) ja 31.03.2020 (võrrelduna 31.12.2019) põhilised finantsnäitajad on järgmised:

tuhandetes eurodes 3 kuud 2020 3 kuud 2019 Muutus
Müügitulu 11 546 13 820 -16,5%
Brutokasum 7 146 6 455  10,7%
Ärikasum 3 152 2 322 35,7%
EBITDA 4 248 3 158 34,5%
Aruandeperioodi puhaskasum (kahjum) -1 440 3 080 -146,8%
Puhaskasum (kahjum), emaettevõtte omanike osa -1 406 3 098 -145,4%
Kasum aktsia kohta (eurodes) -0,04 0,09 -144,4%
Äritegevuse rahavoog perioodil 1 876 3 242 -42,1%


tuhandetes eurodes 31.03.2020 31.12.2019 Muutus
Varad kokku 41 682 46 309 -10,0%
Käibevarad kokku 25 866 27 123 -4,6%
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa 22 341 26 324 -15,1%
Raha ja raha ekvivalendid 6 350 5 152 23,3%


Rentaablusanalüüs, % 3 kuud 2020 3 kuud 2019 Muutus
Brutokasum 61,9 46,7 32,5%
Ärikasum 27,3 16,8 62,5%
EBITDA 36,8 22,9 60,7%
Puhaskasum (kahjum) -12,5 22,3 -156,0%
Puhaskasum (kahjum), emaettevõtte omanike osa -12,2 22,4 -154,5%


Finantssuhtarvud, % 31.03.2020 31.12.2019 Muutus
ROA 13,5 22,2 -39,2%
ROE 24,2 38,9 -37,8%
Hinna/ kasumi suhe 8,2 7,3 12,3%
Lühiajaliste kohustuste kattekordaja 2,6 2,7 -3,7%
Likviidsuskordaja 0,9 0,8 12,5%

Majandustulemused

Kontserni 2020. aasta I kvartali käive moodustas 11 546 tuhat eurot, langus eelmise aasta sama perioodiga võrreldes on 16,5%. Hulgimüügi käive vähenes 22,3% võrra, mõõdetuna eurodes.

Kontserni 2020. aasta I kvartali brutokasum oli 7 146 tuhat eurot, suurenedes eelmise aastaga võrreldes 10,7%. Perioodi brutokasumi marginaal suurenes 2020. aasta I kvartali jooksul 46,7%-lt 61,9%-le. Müüdud toodangu kulu vähenes 40,3% võrra.

2020. aasta I kvartali konsolideeritud ärikasum suurenes 35,7% ja ulatus 3 152 tuhande euroni võrreldes 2019. aasta I kvartali konsolideeritud ärikasumiga summas 2 322 tuhat eurot. 2020. aasta I kvartali ärikasumi rentaablus oli 27,3% võrreldes 16,8%-ga eelmise aasta samal perioodil. Konsolideeritud EBITDA suurenes 34,5% ja moodustas 2020. aasta I kvartaliga 4 248 tuhat eurot, mis tähendab 36,8% rentaablust (3 158 tuhat eurot ja 22,9% eelmise aasta samal perioodil).

Ettevõtte puhaskahjum emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2020. aasta I kvartaliga -1 406 tuhat eurot võrreldes puhaskasumiga 3 098 tuhat eurot 2019. aasta I kvartaliga, puhaskasumi (kahjumi) marginaal emaettevõtte aktsionäridele moodustas 2020. aasta I kvartalis -12,2% võrreldes 22,4%-ga eelmise aasta samal perioodil.

Finantsseisund

Seisuga 31. märts 2020 ulatus kontserni konsolideeritud varade maht 41 682 tuhande euroni, vähenedes 10,0% võrreldes 31. detsembriga 2019.

Võrreldes 31. detsembriga 2019 vähenesid nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 318 tuhande euro võrra ja moodustasid  2020. aasta 31. märtsi seisuga 2 292  tuhat eurot. Varude saldo vähenes 2 137 tuhande euro võrra ning 2020. aasta 31. märtsi seisuga moodustas 17 222 tuhat eurot.

Emaettevõtte aktsionäride osa omakapitalis vähenes 3 983 tuhande euro võrra, ulatudes 2020. aasta 31. märtsi seisuga 22 341 tuhande euroni. Lühiajalised kohustused vähenesid 2020.aasta I kvartaliga 275 tuhande euro võrra.

Investeeringud

Kontserni 2020. aasta I kvartali investeeringute kogumaht materiaalsesse põhivarasse, tehasesse ja seadmetesse moodustas 96 tuhat eurot, 562 tuhat eurot eelmise aasta samal perioodil. Investeeringud teostati peamiselt oma poodide avamisse ja renoveerimisse, samuti seadmetesse ja hoonetesse tootmise efektiivsuse säilitamiseks tulevastes perioodides.

Personal

2020. aasta 31. märtsi seisuga oli kontsernil 1 856 töötajat, neist 506 töötas jaemüügi segmendis. Ülejäänud töötajad tegutsesid tootmise, hulgimüügi-, haldus- ja tugiteenuste valdkondades. 31.12.2019 seisuga oli 1 888 töötajat, neist 503 töötas jaemüügi segmendis.

Kontserni 2020. aasta I kvartali palgakulu koos maksudega oli 3 145  tuhat eurot (3 350 tuhat eurot 2019.aasta I kvartaliga). Kontserni juhtkonna võtmeisikute töötasud, sealhulgas tütarettevõtete võtmeisikute tasud, moodustasid kokku 210 tuhat eurot.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

tuhandetes eurodes Lisad 31.03.2020 31.12.2019
VARAD    
Käibevara    
Raha ja pangakontod   6 350 5 152
Väljaantud laenud   2 2
Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 2   2 292   2 610
Varud 3 17 222 19 359
Käibevara kokku   25 866 27 123
    
Põhivara    
Pikaajalised nõuded   265 334
Investeeringud sidusettevõtetesse   63 82
Müügiootel finantsvara   262 321
Edasilükkunud tulumaksuvara   1 589 905
Immateriaalne põhivara   374 423
Kinnisvarainvesteeringud   705 869
Materiaalne põhivara 4 12 558 16 252
Põhivara kokku   15 816 19 186
VARAD KOKKU   41 682 46 309
       
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL    
Lühiajalised kohustused    
Lühiajalised kapitalirendikohustused   1 614 2 362
Võlad tarnijatele ja muud võlad 5 6 909 6 899
Maksuvõlad   1 352 889
Lühiajalised kohustused kokku   9 875 10 150
    
Pikaajalised kohustused    
Edasilükkunud tulumaksukohustus   0 14
Pikaajalised kapitalirendikohustused   6 116 6 333
Pikaajalised eraldised   50 61
Pikaajalised kohustused kokku   6 166 6 408
Kohustused kokku   16 041 16 558
    
Omakapital    
Aktsiakapital 6 3 600 3 600
Ülekurss   4 967 4 967
Kohustuslik reservkapital   1 306 1 306
Ümberhindluse reserv   355 355
Realiseerimata kursivahed   -18 274 -15 697
Jaotamata kasum   30 387 31 793
Omakapital kokku, emaettevõtte omanike osa   22 341 26 324
Mittekontrolliv osalus omakapitalis   3 300 3 427
Omakapital kokku   25 641 29 751
OMAKAPITAL JA KOHUSTUSED KOKKU   41 682 46 309

Konsolideeritud kasumiaruanne

tuhandetes eurodes Lisad I kvartal  2020 I  kvartal 2019
Müügitulu 8 11 546 13 820
Müüdud toodangu kulu   -4 400 -7 365
Brutokasum   7 146 6 455
      
Turustuskulud   -2 734 -2 905
Üldhalduskulud   -1 122 -1 092
Muud äritulud   59 66
Muud ärikulud   -197 -202
Ärikasum   3 152 2 322
      
Tulu/(kulu) valuutakursi muutustest   -4 730 2 031
Muud finantstulud/(kulud)   -125 -110
Finantstulud ja -kulud kokku   -4 855 1 921
     
Kasum (kahjum) kapitaliosaluse meetodil kajastatavatest sidusettevõtetest   0
1
Kasum(kahjum) enne tulumaksu -1 703
4 244
Tulumaks   263
-1 164
       
Aruandeperioodi kasum (kahjum)   -1 440 3 080
Sealhulgas:     
  Emaettevõte omanike osa   -1 406 3 098
  Mittekontrolliva osaluse osa   -34 -18
Kasum aktsia kohta emaettevõtte omanike osast kasumis, nii tava kui lahustatud (eurodes) 7 -0,04


0,09
    Konsolideeritud koondkasumiaruanne     
     
tuhandetes eurodes Lisad I kvartal 2020 I kvartal 2019
     
Aruandeperioodi kasum (kahjum)   -1 440 3 080
Kursierinevused, välismaiste ettevõtete osa   -2 225 -171
Sealhulgas:      
  Emaettevõte omanike osa   -2 577 -283
  Mittekontrolliva osaluse osa   352 112
       
Perioodi koondkasum (kahjum) kokku   -3 665 2 909
Sealhulgas:     
  Emaettevõte omanike osa   -3 983 2 815
  Mittekontrolliva osaluse osa   318 94

Konsolideeritud rahavoogude aruanne

tuhandetes eurodes 3 kuud 2020 3 kuud 2019
Rahavood äritegevusest   
Perioodi kasum (kahjum) -1 440 3 080
Korrigeerimised:   
  Põhivara kulum 1 096 836
  Kasum kapitaliosaluse meetodil kajastatud  investeeringutest 0 -1
  (Kasum)/kahjum materiaalse põhivara müügist 2 11
  Finantstulud ja -kulud kokku 305 -1 921
  Varude eraldis 1 0
  Pikaajaliste hüvitiste eraldis 0 2
Tulumaksu kulu -263 1 164
Varude muutus 2 137 -1 298
Muutused nõuetes ostjate vastu ja muudes nõuetes 243 -1 484
Muutused võlgades tarnijatele ja muudes võlgades -86 1 635
Kapitalirendikohustuste muutus 0 1 377
Makstud tulumaks - 119 -159
Kokku rahavood äritegevusest 1 876 3 242
   
Rahavood investeerimistegevusest   
Saadud intressid 5 3
Materiaalse põhivara müük 28 36
Antud laenude tagasimaksed 0 6
Materiaalse põhivara soetus -96 -562
Immateriaalse põhivara soetus -50 -75
Tütarettevõtete osade ja aktsiate soetamine -26 0
Kokku rahavood investeerimistegevusest -139 -592
   
Rahavood finantseerimistegevusest   
Kapitalirendikohustuste tagasimaksed -682 -657
Väljamakstud intressid -136 0
Aktsiakapitali vähendamie 0 -7 200
Kokku rahavood finantseerimistegevusest -818 -7 857
   
Raha ja raha ekvivalentide muutus 919 -5 207
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 5 152 13 603
Valuutakursi muutuste mõju rahale 279  -46
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 6 350 8 350

Jarek Särgava
AS Silvano Fashion Group
Juhatuse liige
Tel: +372 6845 000
Email: info@silvanofashon.com

Manus


SFG 2020.a. I kvartali konsolideeritud vahearuanne.pdf