English Lithuanian
Paskelbta: 2023-03-29 09:39:09 CEST
East West Agro
Pranešimas apie esminį įvykį

AB East West Agro valdybos sprendimai

Kaunas, Lietuva, 2023-03-29 09:39 CEST -- Atsižvelgdami į tai, kad 2023 m. balandžio 28 d. yra šaukiamas Bendrovės eilinis visuotinis akcininkų susirinkimas (toliau – „Susirinkimas“), valdybos nariai vienbalsiai (3 balsai „už“) priėmė šiuos sprendimus:

1.            Bendrovės dokumentų teikimas Susirinkimui

1.1.        Valdyba išanalizavo ir įvertino Bendrovės audituotą metinių finansinių ataskaitų rinkinį už 2022 m., pelno (nuostolių) už 2022 m. paskirstymo projektą ir kartu su Bendrovės metiniu pranešimu už 2022 m. teikia juos Susirinkimui.

2.            Sprendimų, siūlomų priimti Susirinkime, projektų tvirtinimas

Patvirtinti tokius sprendimų, siūlomų priimti Susirinkime, projektus:

2.1.        Organizaciniai Susirinkimo klausimai (Susirinkimo pirmininko ir sekretoriaus rinkimas):

2.1.1.    Susirinkimo pirmininku išrinkti Bendrovės generalinį direktorių Gediminą Kvietkauską.

2.1.2.    Susirinkimo sekretoriumi išrinkti Bendrovės valdybos narį Daną Šidlauską.

2.2.        Bendrovės 2022 metų metinio pranešimo tvirtinimas:

2.2.1.    Pritarti Bendrovės metiniam pranešimui už finansinius metus, pasibaigusius 2022 m. gruodžio 31 d. (Priedas Nr. 1).

2.3.        Bendrovės audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio už 2022 metus tvirtinimas:

2.3.1.    Patvirtinti audituotą Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinį už finansinius metus, pasibaigusius 2022 m. gruodžio 31 d. (Priedas Nr. 2).

2.4.        Bendrovės pelno (nuostolių) už 2022 m. paskirstymas:

2.4.1.    Paskirstyti Bendrovės per finansinius metus, pasibaigusius 2022 m. gruodžio 31 d., uždirbtą pelną (nuostolius) taip:

(i)            Ankstesnių finansinių metų nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) ataskaitinių finansinių metų pabaigoje: 2 788 467 EUR;

(ii)           Grynasis ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostolis): 3 393 817 EUR;

(iii)          Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių finansinių metų pelnas (nuostoliai): 0 EUR;

(iv)         Pervedimai iš rezervų: 0 EUR;

(v)          Akcininkų įnašai Bendrovės nuostoliams padengti: 0 EUR;

(vi)         Paskirstytinasis pelnas (nuostoliai) iš viso: 6 182 284 EUR;

(vii)        Pelno dalis, paskirta į privalomąjį rezervą: 0 EUR;

(viii)       Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms įsigyti: 300 000 EUR;

(ix)          Pelno dalis, paskirta į rezervą savoms akcijoms suteikti: 0 EUR;

(x)           Pelno dalis, paskirta į kitus rezervus: 0 EUR;

(xi)          Pelno dalis, paskirta dividendams išmokėti: 1 656 534,40 EUR, Bendrovės akcininkams dividendus išmokant proporcingai turimų akcijų skaičiui mokant po EUR 1,7 už vieną akciją;

(xii)         Pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) valdybos ir stebėtojų tarybos nariams, darbuotojų premijoms ir kitiems tikslams: 0 EUR;

(xiii)        Nepaskirstytasis pelnas, ataskaitinių finansinių metų pabaigoje, perkeliamas į kitus finansinius metus: 4 225 749,60 EUR.

2.5.        Audito įmonės Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigsiančius 2023 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti rinkimas:

2.5.1.    Išrinkti audito įmonę Grant Thornton Baltic UAB, juridinio asmens kodas 300056169, buveinės adresas Upės g. 21-1, Vilnius, Lietuva, Bendrovės metinių finansinių ataskaitų rinkinio už finansinius metus, pasibaigsiančius 2023 m. gruodžio 31 d., auditui atlikti.

2.5.2.    Įgalioti Bendrovės vadovą pasirašyti audito paslaugų teikimo sutartį su audito įmone.

 

         Valdybos pirminnkas
         Danas Šidlauskas
         danas@ewa.lt


4. EWA valdybos sprendimai_VAS projektai LT-EN 2023-03-30.pdf
5. EWA balsavimo biuletenis LT-EN.pdf
7. VAS projektai LT-EN.pdf
FA rinkinys su auditoriaus isvada_EWA 2022.pdf