Avaldatud: 2016-04-13 14:47:28 CEST
LHV Group
Börsiteade

Parandus AS LHV Groupi konsolideeritud aastaaruandes 2015

AS LHV Group tegi paranduse dokumenti "AS LHV Group Konsolideeritud aastaaruanne 2015" ning asendas leheküljel 88 paiknenud juhatuse deklaratsiooni järgneva tekstiga:

"Juhatus on koostanud AS LHV Group tegevusaruande ning konsolideeritud raamatupidamise aastaaruande 31. detsembril 2015 lõppenud majandusaasta kohta.

Juhatus kinnitab, et lehekülgedel 6 kuni 20 esitatud ASi LHV Group tegevusaruanne annab õige ja õiglase ülevaate emaettevõtte ja konsolideerimisse kaasatud ettevõtete kui terviku äritegevuse arengust, tulemustest ja finantsseisundist.

Juhatus kinnitab, et lehekülgedel 21 kuni 87 esitatud konsolideeritud raamatupidamise aastaaruanne annab juhatuse parima teadmise kohaselt õige ja õiglase ülevaate emitendi ja konsolideerimisse kaasatud ettevõtete kui terviku varadest, kohustustest, finantsseisundist ja tulemustest vastavalt rahvusvaheliste finantsaruandluse standarditele, nagu need on vastu võetud Euroopa Liidu poolt ning sisaldab peamiste riskide ja kahtluste kirjeldust."

 

         Priit Rum
         LHV kommunikatsioonijuht
         Telefon: 502 0786
         E-post: priit.rum@lhv.ee