Avaldatud: 2021-06-15 08:00:00 CEST
Baltika
Korporatiivne sündmus

Baltika saneerimisnõustaja teine aruanne saneerimiskava täitmise kohta

19. juunil 2020. a kinnitas Harju Maakohus AS-i Baltika (Baltika) saneerimiskava. Saneerimisnõustaja peab iga kuue kuu tagant esitama kohtule ja kõikidele seotud võlausaldajatele aruande saneerimiskava täitmise kohta. Esimene aruanne esitati 2020. a detsembris. Käesolevaga avalikustame teise aruande kõikidele investoritele. Aruandes on andmed ja numbrid eraldi Baltika, mitte Grupi kohta, st numbrid ei ole konsolideeritud.

Tänu saneerimismenetlusele on Baltika saanud viimase aasta jooksul fokusseerida ja jätkata äriliste ümberkorraldustega – läinud üle ühele brändile (Ivo Nikkolo), optimeerinud ja tugevalt vähendanud tegevuskuusid isegi enam, kui oli esialgu saneerimiskava alusel plaanis jne. Uuenenud kaubavalik ja äristrateegia on ühtlasi aidanud tagada Baltika tegevuse jätkamise ka vaatamata Covid-19 teisest lainest tingitud negatiivsetele mõjudele. Baltika kinnitab, et Baltika suudab kindlasti edukalt saneerimiskava täita ja suudab täita kavaga võetud kohustused, kui isegi mitte esialgu oodatust varem, kui ei peaks olema täiendavaid või muid negatiivseid ärilisi stsenaariumeid, peamiselt seoses Covid-19 levikuga Baltimaades.

Flavio Perini

Juhatuse liige, tegevjuht

flavio.perini@baltikagroup.com


SANEERIMISNÕUSTAJA ARUANNE SANEERIMISKAVA TÄITMISE KOHTA

Harju Maakohtu 19.06.2020. a määrusega tsiviilasjas nr 2-20-4688 kinnitas kohus Aktsiaseltsi BALTIKA (edaspidi Baltika) saneerimiskava.

Käesolevaga esitab Baltika saneerimisnõustaja kohtule ja võlausaldajatele vastavalt SanS §-le 50 teise kirjaliku aruande saneerimiskava täitmise kohta.

Saneerimiskava täitmise tuvastamisel ja majandusliku seisundi hindamisel on saneerimisnõustaja kasutanud Baltika auditeeritud finantsaruandeid seisuga 31.12.2020 ja auditeerimata finantsaruandeid seisuga 30.04.2021.

Saneerimiskava täitmine

Saneerimiskava kohaselt kujundati ümber 30 võlausaldaja nõuded kogusummas 12 206 649,74 eurot. Nõuded kujundati ümber kahes rühmas.

Saneerimiskava alusel nõuete vähendamise rahaline mõju on kokku € 5 045 198 ja see kajastub Baltika 2020.a. kasumiaruandes muu ärituluna.

Aruandeperioodi jooksul puudus Baltikal kohustus tasuda kummaski rühmas tagasi põhinõudeid. Vastav kohustus algab I rühma osas 2021. a juunist ja II rühma osas 2021. a lõpust.

Baltika tasus aprillis 2021 I rühmas olevale võlausaldajale Swedbank AS 85 000 eurot laenulepingust 10-078395-JI tuleneva võlgnevuse katteks. Saneerimiskavas ettenähtud tähtajast varasem tasumine oli tingitud Baltika otsusest müüa Montoni kaubamärk (mille edasisest kasutamisest oli Baltika otsustanud loobuda) Shenzhen Maiteng International Apparel Co. Ltd-le. Kuivõrd kaubamärk oli panditud tagamaks Baltika võlakohustust Swedbank AS-ile, oli pandipidaja nõus pandi vabastamisega üksnes tingimusel, et müügist saadavat raha kasutatakse Baltika võlgnevuse vähendamiseks. Kaubamärki pandi alt vabastamise ja müügi tulemusena on Baltika võlgnevus Swedbank AS-i ees vähenenud 85 000 euro võrra.

Saneerimiskava kohaselt tuli Baltikal tasuda I rühma nõuetelt intressi. Baltika on vastava kohustuse täitnud.

Baltika majanduslik seisund

Esimese kuue kuu vältel pärast saneerimiskava kinnitamist avaldasid Baltika majanduslikule seisundile positiivset mõju nii võlausaldajate nõuete ümberkujundamine kui ka mitmed sisulised muudatused Baltika toimimises, mille tagajärjel on võrreldes saneerimise eelse seisuga paranenud Baltika kaupade müügist teenitav brutokasum ja vähenenud mitmed ärikulud (s.h. mitmesuguste tegevuskulude koosseisus olevad üürikulud, tööjõukulud).

2021.a. esimese poolasta tulemustele avaldab märkimisväärset mõju Covid-19 pandeemiast tingitud eriolukord ning kaupluste sulgemine Leedus, Lätis ja Eestis.  Müügitulu järsk langus alates detsembrist 2020 (kauplused suleti Lätis ja Leedus täielikult detsembris 2020 ja Eestis märtsis 2020 ning avati külastajatele alles mais 2021 Leedus ja Eestis ning juunis Lätis), mida osaliselt kompenseeris küll e-kanali müügi kasv, tähendas seda, et perioodil detsember – aprill 2021 on Baltika tegelik müügitulu võrreldes saneerimiskavas toodud prognoosi sama perioodi müügituluga oluliselt madalam ning selle tulemusena ka brutokasum ja ärikasum väiksemad.

Allpool olevas tabelis on toodud Baltika saneerimiskavas esitatud 2020 kasumiaruande prognoos, Baltika 2020 tegelik kasumiaruanne, Baltika 01.01.2021-30.04.2021 ehk nelja kuu prognoos ja tegelik kasumiaruanne.

tuhandetes eurodesSaneerimiskavas esitatud prognoos
 12 kuud 2020
Tegelik 12 kuud 2020Prognoos 4 kuud 2021Tegelik
 4 kuud
2021
Müügitulud12 3009 8918 2482 286
Tulud kokku12 3009  8918 2482 286
Kaubad, toore, materjal, ja teenused11 3028 5784 5161 656
Brutokasum9981 3133 732630
Brutokasumi marginaal8,1%13,3%45,2%27,55%
Mitmesugused tegevuskulud2 8442 140873506
Tööjõu kulud3 5332 576798899
Põhivara kulum ja väärtuse langus137825634
Muud ärikulud (-) /äritulud (+)3 8953 74711984
Ärikasum-1 6222622 124-725

Võrdlusest nähtub, et Baltika 2020 aruandeperioodi tegelik ärikasum on oluliselt parem kui saneerimiskava koostamisel tehtud prognoosis, kuid 2021 esimese nelja kuu ärikasum on märkimisväärselt halvem kui saneerimiskava koostamisel tehtud prognoosis. Vaadates 16 kuu kasumiaruannet, ehk perioodi alates 01.01.2020 kuni 30.04.2021, mille sisse langeb nii saneerimiskava meetmete rakendamise mõju kui ka Covid-19 teisest lainest tingitud kaupluste sulgemise mõju, on näha, et kumulatiivselt on nii müügitulu kui ka ärikasumi koondnäitajad tegelikkuses madalamad kui saneerimiskavas toodud prognoosis (esitatud allolevas tabelis).

tuhandetes eurodesSaneerimiskavas esitatud prognoos
 16 kuud kuni 30.04.2021
Tegelik 16 kuud kuni 30.04.2021
Müügitulud20 54812 177
Tulud kokku20 54812 177
Kaubad, toore, materjal, ja teenused15 81810 234
Brutokasum4 7301 943
Brutokasumi marginaal23%16%
Mitmesugused tegevuskulud3 7182 646
Tööjõu kulud4 3313 475
Põhivara kulum ja väärtuse langus193116
Muud ärikulud (-) /äritulud (+)4 0143 831
Ärikasum502-463

16 kuu pikkuse perioodi tegeliku ja saneerimiskava koostamisel prognoositud kasumiaruande võrdlusest on näha, et mitmesugused tegevuskulud ja tööjõukulud on tegelikkuses madalamad. Seega ärikasumi mahajäämine prognoosist on täielikult põhjendatav madalama brutokasumiga, mis omakorda on tingitud detsembris 2020 ja 2021 esimese nelja kuu jooksul kehtinud olukorrast (suletud kauplused).

Saneerimiskava täitmise seisukohalt on oluline, kas Baltika prognoositavad majandustulemused, arvestades 2021 esimese pooles toimunud ajutist finantstulemuste halvenemist, on edaspidi sellised, mis võimaldavad võlausaldajate nõuete rahuldamist saneerimiskavas ettenähtud aja jooksul. Baltika juhtkonna 2021 lõpuni koostatud prognooside kohaselt (esitatud saneerimisnõustajale juunis 2021), mis eeldavad kaubandustegevuse normaliseerumist alates 2021 suvest, on Baltika finantstulemused ja rahavood selleks piisavad. 

Baltika töötajate arv vähenes 112-lt 2020.a märtsi lõpus 58-le seisuga 31.10.2020 ja seisuga 30.04.2021 on see arv 53.

Baltika omakapital seisuga 30.04.2021 on € 1 883 tuhat.

Seisuga 30.04.2021 Baltikal sisuliselt puuduvad maksetähtaega ületavad võlgnevused (seisuga 30.04.2021 oli Baltika bilansis üle maksetähtaja ületanud võlgnevus summas 255 eurot, mis sai tasutud mai alguses. Samuti oli Baltikal lisaks bilansis kajastamata võlgnevus summas 15 914 GBP, mille Baltika oli vaidlustanud, kuid mais 2021 on see kokkuleppe tulemusena tasutud).


Eeltoodust tulenevalt on saneerimisnõustaja seisukohal, et saneerimiskava kinnitamise ja saneerimisabinõude rakendamise tulemusena on Baltika majanduslik seisund paranenud. Baltika on oma tegevuses järginud saneerimiskava ning rakendanud kavas ettenähtud meetmeid, mistõttu on saneerimiskava täitmine, sh võlausaldajate nõuete rahuldamine, saneerimiskavas ettenähtud perioodi jooksul endiselt realistlik.


Saneerimisnõustaja kinnitab, et on käesoleva aruande edastanud lisaks kohtule ka kõikidele võlausaldajatele, keda saneerimine puudutab.

Tallinnas, 14.06.2021.a.

Artur Suits
Aktisaseltsi Baltika saneerimisnõustaja