Danish
Offentliggjort: 2022-04-27 10:51:03 CEST
Sparekassen Sjælland-Fyn A/S
Intern viden

Gennemført strategiperiode og igangsætning af ny strategiperiode

Selskabsmeddelelse nr. 8/2022
Holbæk, den 27. april 2022


Gennemført strategiperiode og igangsætning af ny strategiperiode

Den 6. november 2017 offentliggjorde Sparekassen Sjælland- Fyn A/S via selskabsmeddelelse nr. 18/2017 strategien ”Nye Veje”, som indeholdt syv strategispor og fire ambitiøse økonomiske målsætninger.

I strategiperioden 2018-2021 er der, som led i det strategiske arbejde, gennemført over 1.000 konkrete målrettede initiativer og udviklet en effektiv intern eksekveringsmodel.

De økonomiske målsætninger er i forlængelse heraf i vid udstrækning opnået:

1)   Et robust fundament, hvor målet var at øge kapitalgrundlaget markant. Alle kapitalprocenter er i perioden øget markant. Egentlig kernekapital er øget fra 10,7 % til 17,5 % pr. den 31. december 2021. Kapitalprocenten er øget fra 16,3 % til 23,3 % pr. den 31. december 2021.

2)   Solid rentabilitet, hvor målet var at skabe et afkast på egenkapitalen efter skat i niveauet 9-11 %. I 2021 var afkastet 12,4 % og i toppen blandt landets 50 pengeinstitutter.

3)   Øget effektivitet, hvor målet var at øge det samlede forretningsomfang i forhold til omkostningerne. Forretningsomfanget (indlån, udlån og garantier) er øget med 21 % og omkostninger til personale- og administration er øget med 5 %. Den samlede beregnede effektivitet er dermed øget med 17 %.

4)   Indtjening pr. omkostningskrone, hvor målet var at øge denne til 1,7. Målet blev indfriet i Q1, 2021. For 2021 som helhed endte tallet på 1,58 og blev dermed ikke som helhed indfriet.

I strategiperioden er den realiserede indtjening efter skat opgjort til 1.107 mio. kr. Sparekassens aktie er steget fra kurs 114,5 til kurs 165, og der er udbetalt 11,5 kr. i udbytte.

Vi betragter, på baggrund af de opnåede resultater, eksekveringen af strategiens syv spor samt de fire økonomiske målsætninger som succesfuld.

Igangsætning af ny strategi – Mod nye mål 2025

Mod nye mål 2025 er bygget op om fem økonomiske målsætninger samt otte strategiske spor.

Økonomiske målsætninger:

1)   Omkostningsprocenten skal nedbringes til under 50 % (udgjorde pr. den 31. december 2021 63 %).

2)   Forrentning af egenkapital efter skat skal i strategiperioden i gennemsnit ligge over 10 %.

3)   Kontant udbytte til aktionærer på 25 % af årets resultat efter skat og betaling af rente til hybrid kernekapital - herudover overvejer bestyrelsen at øge udlodningen via aktietilbagekøb under hensyntagen til en fortsat stærk soliditet.

4)   Målsætning kapitalprocent minimum 20 %.

5)   Solid og kontrolleret vækst i det samlede forretningsomfang (indlån inkl. puljeindlån, depotmidler, udlån, DLR-udlån, Totalkreditudlån samt garantier) på 4-8 % årligt.

De strategiske spor:

  • Mennesker og kultur
  • Formål
  • Erhvervssparekasse
  • Marketing og digitalisering
  • Salgsudvikling
  • Optimering og driftsstyring
  • Data- og beslutningsstøtte
  • Stabsunderstøttelse og governance.

For yderligere information henvises til sparekassens hjemmeside.

Herudover vil sparekassen fortsætte og udbygge investeringerne i fælles værdikæder af virksomheder, der øger sparekassens indtjening og stimulerer sparekassens distributionskanaler. Nuværende eksempler er Lollands Bank, Møns Bank, Nordfyns Bank, DLR, BankInvest og SparInvest. Vi ser blandt andet nye muligheder i selskaber, der arbejder med løsninger inden for den grønne dagsorden.

Status og udvikling i de økonomiske målsætninger vil løbende kunne følges, når der offentliggøres kvartals-, halvårs- samt årsrapporter.

Overordnet set er det vores forventning, at eksekveringen af strategien Mod nye mål 2025 vil skabe stor værdi for alle sparekassens interessenter i form af kunder, medarbejdere og aktionærer.


Med venlig hilsen

Lars Petersson                        Thomas Kullegaard
Adm. direktør                         Formand
                        
                               
Yderligere information:
Presse- og direktionsrådgiver Morten Huse Eikrem-Jeppesen, tlf. 53 85 07 70
Administrerende direktør Lars Petersson
Sparekassedirektør Lars Bolding

www.spks.dk/ir

Vedhæftet filSelskabsmeddelelse nr. 8 - 2022 - Gennemfrt strategiperiode og igangstning af ny strategiperiode.pdf