English Latvian
Publicēts: 2023-11-10 12:27:03 CET
SAF Tehnika
Akcionāru sapulces sasaukšana

Paziņojums par akciju sabiedrības “SAF Tehnika” kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2023. gada 13. decembrī

Rīga, Latvija, 2023-11-10 12:27 CET --  

Akciju sabiedrības „SAF Tehnika”, reģ.Nr.40003474109, juridiskā adrese: Ganību dambis 24a, Rīga, LV-1005, Latvija, valde informē par kārtējās akcionāru sapulces sasaukšanu 2023.gada 13.decembrī, plkst.10:00.

Aicinām visus akcionārus akcionāru sapulcē piedalīties attālināti, fiziski neierodoties uz sapulci. Akcionāriem, kuri tomēr vēlas piedalīties klātienes sapulcē, līdz 12.decembra darba dienas beigām jāinformē par ierašanos un dalību klātienē AS “SAF Tehnika” telpās.

Darba kārtība:

  1. Valdes un Padomes ziņojumu apstiprināšana;
  2. 2022./2023. finanšu gada pārskata apstiprināšana un Valdes atbrīvošana no atbildības par 2022./2023. finanšu gadu;
  3. Lēmuma pieņemšana par 2022./2023. finanšu gada peļņas izlietojumu;
  4. Sabiedrības revidenta iecelšana un atalgojuma noteikšana revidentam 2023./2024. finanšu gadam;
  5. Valdes un Padomes atalgojuma ziņojuma apstiprināšana;
  6. Statūtu redakcijas grozījumi.

Paredzēts pieņemt grozījumus statūtu redakcijā atbilstoši izmaiņām Komerclikumā.

Sabiedrības akcionāri un to pilnvarotie pārstāvji var iesniegt lēmuma projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem līdz 2023.gada 17.novembrim, nosūtot tos pa pastu uz sabiedrības biroju Rīgā, Ganību dambī 24a, LV-1005 vai iesūtot tos, parakstītus ar drošu elektronisko parakstu, uz e-pasta adresi investors@saftehnika.com

Akcionāru sapulcē apspriežamo jautājumu lēmumu projekti un balsošanas veidlapa tiks publicēta 2023.gada 28.novembrī. Lēmumu projekti būs pieejami arī sabiedrības tīmekļa vietnē www.saftehnika.com, bet akcionāru sapulces dienā – reģistrācijas vietā. 

Kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 2 970 180 (divi miljoni deviņi simti septiņdesmit tūkstoši viens simts astoņdesmit).

Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē personiski vai ar savu pārstāvju starpniecību un balsot klātienē vai izmantot tiesības piedalīties un balsot attālināti, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Akcionāri var izmantot tiesības balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces, izmantojot drošu elektronisko parakstu, nosūtot balsojumu uz e-pasta adresi investors@saftehnika.com vai izmantot pasta sūtījumu uz adresi Rīgā, Ganību dambī 24a, LV-1005. Balsošanai jāizmanto veidlapa publicētā veidlapa. Šāds balsojums tiks ņemts vērā, ja saņemts līdz 2023. gada 12.decembra dienas beigām. Akcionāri ar šādu balsojumu tiks uzskatīti par klātesošiem akcionāru sapulcē. Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram apstiprinājumu.

Ja akcionārs būs balsojis pirms sapulces, tas neliedz viņam ierasties uz sapulci klātienē vai pieslēgties sapulcei attālināti un piedalīties balsošanā. Šajā gadījumā akcionāra iepriekš nodotais balsojums tiks anulēts un vērā ņemts sapulces laikā nodotais balsojums.

Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, būs tiesīgas piedalīties akcionāru sapulcē. Ieraksta datums ir 2023. gada 5. decembra dienas beigās.

Akcionāru reģistrēšana un identifikācija, kuri vēlas pieslēgties sapulcei attālināti, notiks sekojošā kārtībā:

  1. Akcionāriem līdz 2023. gada 12. decembra dienas beigām jāiesūta ar drošu elektronisko parakstu parakstīta publicētā sapulces pieteikšanās veidlapa uz e-pasta adresi investors@saftehnika.com vai, izmantojot pasta sūtījumu, papīra formātā parakstīta sapulces pieteikšanās veidlapa kopā ar personu apliecinoša dokumenta kopiju uz adresi Rīgā, Ganību dambī 24a, LV-1005.

Pilnvarotiem pārstāvjiem e-pasta vai pasta sūtījumam jāpievieno arī notariāli apliecināta vai tai juridiskā spēka ziņā pielīdzināma pārstāvētā akcionāra rakstiskas pilnvaras kopija.

  1. Akcionāri, kuri būs pieteikušies dalībai sapulcei attālināti, norādītajā e-pastā saņems individuālu pieslēgšanās saiti sapulcei līdz 2023. gada 13. decembra plkst. 09:00.
  2. Sapulces dienā no 09:30 līdz 10:00 drošības nolūkos tiks veikta video identifikācija. Akcionāriem, kuri būs pieteikušies sapulces dalībai attālināti, izmantojot saņemto saiti, jāpievienojas sapulcei 09:30 un jābūt gataviem, izmantojot video, uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, lai sapulces vadītājs var salīdzināt akcionāra vai pilnvarotās personas sejas attēlu ar personas apliecinošā dokumentā redzamās fiziskās personas attēlu. Video identifikācijas laikā ir skaidri jābūt redzamai fiziskās personas galvai, pleciem, sejai bez ēnojuma un skaidri saskatāmam attēlam uzrādītajā dokumentā.

Sapulces video un audio straumēšanas norise un video identifikācijas process tiks ierakstīts.

Akcionāru reģistrēšana dalībai klātienē notiks sapulces dienā 2023. gada 13. decembrī no plkst. 09:30 līdz plkst. 10:00 akcionāru sapulces norises vietā.

Akcionāriem pie reģistrācijas ir jāuzrāda pase vai cits personību apliecinošs dokuments.

Akcionāru pilnvarniekiem pie reģistrācijas ir jāuzrāda notariāli apliecināta vai tai juridiskā spēka ziņā pielīdzināma pārstāvētā akcionāra rakstiska pilnvara, kā arī pilnvarnieka personību apliecinošs dokuments. Pilnvaras paraugs ir pieejams akciju sabiedrības interneta tīmekļa vietnē www.saftehnika.com.

 

AS „SAF Tehnika” valde

 

         Papildu informācija:
         Zane Jozepa
         Finanšu direktore
         zane.jozepa@saftehnika.com


Akcionaru sapulces pieteiksanas veidlapa_2023.docx
Statuti_Articles of Association_Konsolidetie_2023_Nov.doc