Avaldatud: 2018-10-18 12:51:29 CEST
Baltika
Kvartaliaruanne

BALTIKA AUDITEERIMATA MAJANDUSTULEMUSED, KOLMAS KVARTAL JA ÜHEKSA KUUD 2018

Baltika Grupp lõpetas kolmanda kvartali 814 tuhande euro suuruse kahjumiga. Eelmise aasta võrreldava perioodi kahjum oli 471 tuhat eurot.

Grupi müügitulu vähenes kolmandas kvartalis 8% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja oli 11 026 tuhat eurot. Suurima osakaaluga müügisegment, jaemüük, oli 9 404 tuhat eurot jäädes eelmise aasta sama perioodi tasemele. Grupi kolmanda kvartali müügi languse põhjuseks oli hulgi- ja frantsiisimüügi vähenemine ligi miljoni euro võrra.

Hulgi- ja frantsiisimüük oli kolmandas kvartalis 1 212 tuhat eurot, vähenedes aastatagusega võrreldes 45%. Müügi languse peamised põhjused on keeruline majanduslik olukord Ukrainas ja sealse kohaliku elanikkonna vähenenud ostujõud ning ettevõtte senise hulgikaubandusmudeli, mis tänases moesektoris enam ei toimi, ümberkujundamine vastavalt Grupi 2022 Strateegiale. Ekspordistrateegia ümberkujundamise negatiivne mõju majandustulemustele on ootuspärane, kuid müügimahtude langus on olnud prognoositust kiirema tempoga. Suurima languse müügimahtudes on kaasa toonud koostöötingimuste muudatus Saksamaa ja Kesk-Euroopa ühe juhtiva kaubamajade ketiga Peek&Cloppenburg, millega lõpetati Montoni kollektsiooni müük enamikus Saksamaa kaubamajades. Muudatus on tingitud edasimüüja uuest strateegiast ning pakutavate brändide valikust kaubamajaketi koduturul. Baltika jätkab partneriga koostööd Peek&Cloppenburgi kaubamajdes Kesk- ja Ida-Euroopa regioonis, kuhu aasta lõpus lisandub veel viis müügikohta, mille kontsessioonil põhinev uuenenud koostöövorm on vastavuses Baltika 2022 strateegiaga, võimaldades senisest aktiivsemat koostööd ja kaubastamise juhtimist. Kolmandas kvartalis avati kolm uut müügikohta partnerile Montecristo SL kuuluvatel kaubanduspindadel Sloveenias ja Horvaatias. Ettevalmistused käivad veel kahe poe avamiseks neljandas kvartalis Novi-Sadis Serbias. Kolmanda kvartali lõpu seisuga oli Baltika brände esindavate frantsiisipoodide arv 27, mis on 22% kogu poodide portfellist. Üheksa kuu kokkuvõttes vähenes hulgi- ja frantsiisimüük 31% ja oli 3 748 tuhat eurot.

Selle aasta kolmanda kvartali jaemüüke iseloomustas kergemate toodete, nagu näiteks kleidid, pluusid, seelikud, müügi oluline kasv võrreldes eelnevate aastatega. Samal ajal moodustasid sügishooajale muidu omased üleriided ja kudumid tavapäratult väikese müügimahu. Üldise moe trendi muutuse tõttu on vähenenud ka formaalsete riiete müük. Sügis-talviste riiete müügi edasilükkumine tõigi kaasa kolmanda kvartali jaemüügi mahu jäämise eelmise aasta tasemele.

Baltika Grupi e-poe Andmorefashion.com kolmanda kvartali müügitulu kasvas võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 20% ja oli 386 tuhat eurot. Kolmanda kvartali brutokasumi marginaal paranes 3,8 protsendipunkti võrra ning brutokasum suurenes 34%. Brutokasumi kasvu tõi kaasa vähenenud eelmiste hooaegade toodete maht ning sellest tulenevalt allahinnatud toodete väiksem pakkumine. Kvartali müügist 35% moodustasid Montoni brändi tooted, talle järgnes Mosaic 28%-ga. Võrreldes eelmise aasta kolmanda kvartaliga, kasvas müük Eestis 26%, Lätis 19%, Leedus 18%. Üheksa kuu kokkuvõttes oli e-poe kasv 19% ning müük ulatus 1 235 tuhande euroni.

Ettevõtte brutokasumi marginaal oli kolmandas kvartalis 45,6%, mis on 1,6 protsendipunkti võrra parem eelmise aasta kolmanda kvartali marginaalist. Tulenevalt kollektsioonide heast läbimüügist esimesel poolaastal, oli eelmiste hooaegade varu osakaal madal ning täishinnaga uue hooaja tooteid müüdi enam. Kvartali brutokasum oli 5 033 tuhat eurot vähenedes eelmise aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 5% (3 kv 2017: 5 284 tuhat eurot). Üheksa kuu kokkuvõttes oli ettevõtte brutokasum 15 948 tuhat eurot (9 kuud 2017: 16 548 tuhat eurot).

Grupi turustuskulud suurenesid kolmandas kvartalis 2%, mis on eelkõige seotud jaeturgude müügipinna rendikulu suurenemisega ning Soome turule sisenemisega. Üldhalduskulud suurenesid kolmandas kvartalis 6%, samas üheksa kuu kokkuvõttes oli vähenemine 5%. Väiksema müügimahu tõttu suurenes kolmanda kvartali turustus- ja halduskulude suhe müügituludesse 5,5 protsendipunkti võrra 52,1%-ni.

Üheksa kuu kokkuvõttes vähenes Baltika müügitulu 6% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Müügitulu kasvu näitas e-pood 19%-ga, jaemüük vähenes 2% ning hulgi- ja frantsiisimüük vähenes 31%. Ettevõtte üheksa kuu tulemuseks kujunes kahjum 1 669 tuhat eurot, eelmise aasta võrreldava perioodi tulemus oli kahjum 862 tuhat eurot. Nõrga tulemuse peamised põhjused olid eelkõige hulgi- ja frantsiisimüügi langus teises ja kolmandas kvartalis ning suurenenud turustuskulud seoses Soome jaeturule sisenemisega.

Kvartaliaruande avalikustamiseni toimunud perioodi olulisemad sündmused

  • AS Baltika nõukogu pikendas augustis toimunud koosolekul juhatuse liikme Meelis Milderi lepingut uueks 3-aastaseks ametiajaks. Juhatus jätkab kaheliikmelisena koosseisus Meelis Milder ja Maigi Pärnik-Pernik.
  • Augustis kinnitas AS-i Baltika nõukogu ettevõtte täpsustatud tegevusplaani „Strateegia 2022“ elluviimiseks. Plaan koosneb 16-st projektist, millest olulisemad keskenduvad kolmele valdkonnale – rahvusvahelistumine, digitaliseerimine ja kliendikesksus.
  • Baltika strateegia täideviimine, keskendudes kolmele põhisuunale (kliendikesksus, rahvusvaheline kasv ja digitaliseerimine), edeneb ootuste kohaselt. Loodud on projektide portfell, mis tagab strateegia elluviimise kogu ärimudeli ulatuses. Projekte jälgitakse ja kontrollitakse regulaarselt - see hõlmab nii juhtgrupi kohtumisi, ärijuhtumi lahendusi kui üldiste teadmiste jagamist. Enamike projektidega on juba alustatud ja on hetkel analüüsi/disaini staadiumis. Senised suurimad saavutused on seotud kliendikogemuse juhtimisega, varude juhtimises tehisintellekti kasutuselevõtuga ning tootearenduses 3D disaini pilootprojektiga.
  • Kolmandas kvartalis suleti kaks frantsiisipoodi – üks Ukrainas ja üks Venemaal.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

 30.09.201831.12.2017
VARA  
Käibevara  
Raha ja raha ekvivalendid554704
Nõuded ostjatele ja muud nõuded3 6332 055
Varud11 25110 499
Käibevara kokku15 43813 258
Põhivara  
Edasilükkunud tulumaksuvara189189
Muu pikaajaline vara448487
Materiaalne põhivara1 9632 395
Immateriaalne põhivara1 4901 513
Põhivara kokku4 0904 584
VARA KOKKU19 52817 842
   
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL   
Lühiajalised kohustused  
Võlakohustused8 5831 309
Võlad hankijatele ja muud kohustused6 0775 984
Lühiajalised kohustused kokku14 6607 293
Pikaajalised kohustused  
Võlakohustused1 3515 363
Pikaajalised kohustused kokku1 3515 363
KOHUSTUSED KOKKU16 01112 656
   
OMAKAPITAL  
Aktsiakapital nimiväärtuses4 0798 159
Ülekurss0496
Reservid1 1071 345
Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum)0-4 872
Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum)-1 66958
OMAKAPITAL KOKKU3 5175 186
KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU19 52817 842

Konsolideeritud kasumi- ja koondkasumiaruanne

 3 kv 20183 kv 20179k 20189k 2017
Müügitulu11 02612 00132 41034 490
Müüdud kaupade kulu-5 993-6 717-16 462-17 942
Brutokasum5 0335 28415 94816 548
     
Turustuskulud-5 168-5 053-15 504-15 205
Üldhalduskulud-572-541-1 733-1 820
Muud äritulud (-kulud)37-4324-23
Ärikahjum-670-353-1 265-500
     
Finantskulud-144-118-404-362
Kahjum enne maksustamist-814-471-1 669-862
     
Tulumaks0000
     
Aruandeperioodi puhaskahjum-814-471-1 669-862
     
Aruandeperioodi koondkahjum-814-471-1 669-862
     
Tava puhaskahjum aktsia kohta, EUR aruandeperioodi puhaskahjumist-0,02-0,01-0,04-0,02
     
Lahustatud puhaskahjum aktsia kohta, EUR aruandeperioodi puhaskahjumist-0,02-0,01-0,04-0,02


Maigi Pärnik-Pernik
Juhatuse liige
maigi.parnik@baltikagroup.comManus


Baltika Vahearuanne 3Q 2018.pdf