Avaldatud: 2021-05-25 15:37:41 CEST
PRFoods
Börsiteade

AS PRFoods aktsionäride üldkoosoleku otsused

AS PRFoods juhatus tegi 14.05.2021 aktsionäridele ettepaneku võtta vastu alltoodud aktsionäride üldkoosoleku otsused koosolekut kokku kutsumata.

Üldkoosoleku teade avaldati 14.05.2021 börsi infosüsteemis ning AS PRFoods kodulehel https://www.prfoods.ee/investorile/aktsionaride-uldkoosolek/mai-2021-aktsionaride-erakorraline-uldkoosolek. Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeriti 14.05.2021 Nasdaq CSD arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga ning elektroonilise hääletuse periood oli 14.-24.05.2021.

Hääled edastasid tähtaegselt 8 aktsionäri, kellele kuuluvate aktsiatega oli esindatud 29 234 198 häält ehk 75.57% kogu aktsiakapitalist. Kui aktsionär jättis hääletamata, loeti, et ta hääletas vastu.

AS PRFoods aktsionärid võtsid 24.05.2021 vastu järgmised otsused:

1. Põhikirja muutmine

Teha PRFoods põhikirjas järgnevad muudatused:

  • Täiendada AS PRFoods põhikirja punktiga 6.8 järgmises sõnastuses:

„6.8. Nõukogul on kolme aasta jooksul alates põhikirja käesoleva redaktsiooni jõustumisest õigus suurendada Aktsiaseltsi aktsiakapitali nõukogu 14.05.2021. a otsuse alusel emiteeritud konverteeritavate võlakirjade konverteerimiseks vajalikus mahus. Nõukogu ei või suurendada aktsiakapitali rohkem kui 3 500 000 euro võrra. Nõukogu võib otsustada aktsiakapitali suurendamise mitterahaliste sissemaksetega.“

  • Kustutada põhikirjast punkt 6.2.10.xii:

„Aktsiaseltsi tütarettevõtja poolt mistahes käesolevas punktis loetletud toimingu teostamine;“

Otsuse poolt andsid aktsionärid 29 231 698 häält ehk 75,57% häältest.

2. Aktsionäride eesõiguse välistamine

Välistada aktsionäride eesõigus märkida uusi aktsiaid nõukogu poolt põhikirja punkti 6.8 alusel aktsiakapitali suurendamisel nõukogu 14.05.2021. a otsuse alusel emiteeritud võlakirjade konverteerimiseks.

Otsuse poolt andsid aktsionärid 29 231 698 häält ehk 75,57% häältest.

Hääletusprotokoll avalikustatakse hiljemalt 31.05.2021 AS PRFoods veebilehel https://www.prfoods.ee/investorile/aktsionaride-uldkoosolek/mai-2021-aktsionaride-erakorraline-uldkoosolek.


Indrek Kasela
AS PRFoods
Juhatuse liige
T: +372 452 1470
investor@prfoods.ee
www.prfoods.ee