English Lithuanian
Paskelbta: 2022-03-14 16:40:00 CET
Ignitis grupė
Visuotinis akcininkų susirinkimas

Update: Dėl AB „Ignitis grupė“ eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo darbotvarkės papildymo ir darbotvarkėje numatytų klausimų sprendimų projektų

2022 m. kovo 14 d. gavus Grupės stebėtojų tarybos siūlymus papildyti VAS darbotvarkę ir sprendimų projektus siūlomais klausimais, VAS darbotvarkė papildyta 8 ir 9 klausimais: dėl atnaujintos AB „Ignitis grupė” įmonių grupės atlygio politikos patvirtinimo ir dėl AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės Akcijų suteikimo taisyklių pripažinimo negaliojančiomis.

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Grupė), juridinio asmens kodas: 301844044, registruotos buveinės adresas: Laisvės pr. 10, Vilnius, valdyba 2022 m. kovo 8 d. sprendimu sušaukė eilinį visuotinį Grupės akcininkų susirinkimą (toliau – VAS).

VAS įvyks 2022 m. kovo 29 d. (antradienį) 13.00 val. (Vilniaus laiku), Radisson Blu Hotel Lietuva viešbutyje, Konstitucijos pr. 20, Vilnius, LT-09308. Akcininkų registracijos pradžia – 12.00 val. (Vilniaus laiku), akcininkų registracijos pabaiga – 12.45 val. (Vilniaus laiku).

Atvykstantiems į VAS būtina turėti asmens tapatybės dokumentą. Įgaliotam atstovui papildomai būtina turėti nustatyta tvarka patvirtintą įgaliojimą. Fizinio asmens išduotas įgaliojimas turi būti patvirtintas notaro.

2022 m. kovo 29 d. VAS darbotvarkė su papildytais klausimais, kuri yra išsamiau pristatyta pridedamame pranešime, yra:

 • dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ 2021 metų konsoliduotam metiniam pranešimui, išskyrus atlygio ataskaitos dalį;
 • dėl pritarimo AB „Ignitis grupė“ atlygio ataskaitai, kaip AB „Ignitis grupė“ 2021 metų konsoliduoto metinio pranešimo daliai;
 • dėl AB „Ignitis grupė“ 2021 metų audituotų metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir AB „Ignitis grupė“ įmonių grupės konsoliduotųjų finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo;
 • dėl rezervo AB „Ignitis grupė“ savoms paprastosioms vardinėms akcijoms įsigyti sudarymo;
 • dėl 2021 metų AB „Ignitis grupė“ pelno (nuostolių) paskirstymo;
 • dėl AB „Ignitis grupė“ savų paprastųjų vardinių akcijų įsigijimo;
 • dėl naujos AB „Ignitis grupė“ įstatų redakcijos patvirtinimo ir įgaliojimų suteikimo;
 • dėl atnaujintos AB „Ignitis grupė” įmonių grupės atlygio politikos patvirtinimo (papildyta);
 • dėl AB „Ignitis grupė“ akcijų suteikimo taisyklių pripažinimo negaliojančiomis (papildyta).

Dėl tebesitęsiančio neužtikrintumo dėl COVID-19 pandemijos ir galiojančių apribojimų, Grupė:

 • prašo informuoti apie ketinimą dalyvauti VAS asmeniškai ne vėliau kaip 2 darbo dienos prieš VAS (arba iki 2022 m. kovo 25 d. imtinai) el. paštu IR@ignitis.lt;
 • pasilieka teisę neleisti dalyvauti VAS tiems akcininkams, kurie neturės asmeninių apsaugos priemonių, arba tiems, dėl kurių sveikatos būklė kyla pagrįstų abejonių;
 • ragina akcininkus nedalyvauti VAS tiesiogiai – vietoje to balsuoti užpildant bendrąjį balsavimo biuletenį ir iš anksto jį pateikiant Grupei, nes fizinio dalyvavimo VAS sąlygos gali keistis, atsižvelgiant į teisinių reikalavimų pasikeitimus, susijusius su COVID-19, apie kuriuos Grupė praneš interneto svetainėje https://www.ignitisgrupe.lt/lt/vas.

Bendrąjį balsavimo biuletenį ir informaciją apie jo pasirašymą ir pateikimą galima rasti Grupės interneto svetainėje:  https://www.ignitisgrupe.lt/lt/vas.

Dėl papildomos informacijos, prašome kreiptis:

Komunikacija

Artūras Ketlerius
+370 620 76076
arturas.ketlerius@ignitis.lt

Ryšiai su investuotojais

Ainė Riffel-Grinkevičienė
+370 643 14925
aine.riffel@ignitis.lt

Priedai03-29 Bendrasis balsavimo biuletenis.docx
Pranesimas apie eilini akcininku susirinkima.pdf