Paskelbta: 2020-09-30 13:31:33 CEST
Linas
Pusmečio informacija

AB „Linas“ įmonių grupės 2020 metų šešių mėnesių veiklos rezultatai. AB „Linas“ 2020 metų šešių mėnesių neaudituota konsoliduota tarpinė informacija.


2020 m. rugsėjo 30 d. AB „Linas“ valdyba patvirtino auditorių netikrintas AB „Linas“ 2020 metų šešių mėnesių konsoliduotas tarpines finansines ataskaitas, parengtas pagal ES priimtus Tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus.

AB „Linas“ įmonių grupės 2020 metų pirmo pusmečio pardavimo pajamos sudarė 6,07 mln. eurų, kai 2019 m. jos sudarė 6,65 mln. eurų.

AB „Linas“ įmonių grupės pelnas prieš apmokestinimą – 0,067 mln. eurų. 2019 m. to paties laikotarpio Grupės – pelnas 0,109 mln. eurų.

Pateikiame AB „Linas“ atsakingų asmenų patvirtinimą ir 2020 m. šešių  mėnesių tarpinę konsoliduotą neaudituotą finansinę informaciją.

AB „Linas“ finansų vadovas
Egidijus Mikeliūnas
+370 45 506100

Priedas


Pranesimas Atskaitomybe 2006 LTU.pdf