English Estonian
Avaldatud: 2021-08-26 14:02:25 CEST
Arco Vara
Börsiteade

Aktsionäride otsuse vastuvõtmine üldkoosolekut kokku kutsumata

Käesolev Arco Vara AS-i (registrikood 10261718, edaspidi Aktsiaselts) aktsionäride otsuse eelnõu on 26. augustil 2021 saadetud Aktsiaseltsi aktsionäridele eesmärgiga võtta kooskõlas äriseadustiku §-is 2991 sätestatuga üldkoosolekut kokku kutsumata vastu Aktsiaseltsi aktsionäride järgmine otsus:

  1. Aktsiaseltsi aktsiate avaliku pakkumise perioodi pikendamine ning sellest tulenevalt 12. augustil 2021 vastu võetud üldkoosoleku otsuse muutmine

Otsuse eelnõu:

Aktsiaseltsi aktsionärid on otsustanud pikendada Aktsiaseltsi uute aktsiate avaliku pakkumise perioodi (pakkumisperioodi) ning sellega seoses muuta 12. augustil 2021 toimunud aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul vastu võetud otsuse punkti c) ning kinnitada see järgmises sõnastuses:

„c)       Uute aktsiate märkimine ja nende eest tasumine toimub perioodil 20. septembrist 2021 kell 10:00 kuni 15. oktoobrini 2021 kell 16:00 vastavalt pakkumisdokumendis täpsustatud korrale, mis avaldatakse enne pakkumisperioodi algust.“

12. augustil 2021 toimunud aktsionäride erakorralisel üldkoosolekul vastu võetud otsuse muid punkte ei muudeta ning need jäävad kehtima üldkoosolekul vastuvõetud ja muutmata kujul.
-----------------------------------

Otsuse eelnõu ning muud seaduse kohaselt avalikustamisele kuuluvad andmed on avaldatud Aktsiaseltsi kodulehel www.arcovara.com. Samuti on Aktsiaseltsi kodulehel ülevaade dokumentidest, mis on vajalikud otsuse eelnõu osas seisukohtade kujundamiseks.
Küsimused seoses otsuse eelnõu, hääletamise ja muude korralduslike teemade osas palume esitada Aktsiaseltsi e-posti aadressile info@arcovara.com. Vastuvõetud otsus avalikustatakse Aktsiaseltsi kodulehel.

Hääletamise kord ja juhised
Hääleõiguslike aktsionäride nimekiri fikseeritakse seitse päeva enne hääletuse lõppemist, s.o. 3. septembril 2021 Nasdaq CSD Eesti arveldussüsteemi tööpäeva lõpu seisuga. Aktsionäridel on võimalik otsuse eelnõu osas hääletada üksnes kas elektrooniliste vahendite abil või esitades hääle paberkandjal järgmiselt:

  1. hääletada saab alates 27.08.2021 kell 10.00-st kuni 10.09.2021 kella 10.00-ni (GMT+3);
  2. palume hääletamisel kasutada käesolevale otsuse eelnõule lisatud hääletussedeli vormi;
  3. elektrooniliseks hääletamiseks täidab aktsionär või tema esindaja hääletussedeli vastavalt selles toodud juhistele, allkirjastab selle digitaalselt (ID-kaardi, digi-ID või Mobiil-ID abil) ning edastab digitaalselt allkirjastatud hääletussedeli e-posti aadressile info@arcovara.com ülal punktis (i) nimetatud tähtajaks;
  4. paberkandjal hääletamiseks täidab aktsionär või tema seaduslik või volitatud esindaja hääletussedeli vastavalt selles toodud juhistele, allkirjastab selle paberkandjal ning saadab skaneeritud hääletussedeli e-posti aadressile info@arcovara.com ja hääletussedeli originaali koos koopiaga isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest postiga aadressile Maakri 30, 11 korrus, Tallinn, selliselt, et see saabuks hiljemalt 10.09.2021 kell 10.00 (GMT+3);
  5. kui hääletussedeli täidab aktsionäri volitatud esindaja, tuleb lisaks hääletussedelile edastada ülal punktis (iv) märgitud (elektroonilisel või paberkandjal) kujul ja ajaks ka vastava volikirja originaal. Volikirja vorm on lisatud käesolevale otsuse eelnõule;
  6. kui hääletussedeli täitjaks on välisriigi juriidiline isik, tuleb lisaks hääletussedelile (ja volikirjale, kui see on asjakohane), edastada ülal punktis (iv) märgitud (elektroonilisel või paberkandjal) kujul ja ajaks ka vastava välisriigi juriidilise isiku registrikaardi väljatrükk, millelt nähtuvad välisriigi juriidilise isiku esindusõiguslikud isikud.

Äriseadustiku § 2991 lõike 2 kohaselt, kui aktsionär ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse vastu.

Hääletustulemused avaldab juhatus 10.09.2021 börsiteatena, hääletustulemuste kohta koostab juhatus hääletusprotokolli vastavalt äriseadustiku § 2991 lõike 4 nõuetele. Pärast seitsme päeva möödumist aktsionäridele seisukoha esitamiseks antud tähtpäevast on vastuvõetud otsused kättesaadavad Aktsiaseltsi kodulehel.

Otsuse eelnõu avaldatakse ka ajalehes Postimees 27. augustil 2021.

Käesolevale otsuse eelnõule on lisatud alljärgnevad lisad:

Lisa 1 – hääletussedel

Lisa 2 – volikirja vorm füüsilisele isikule

Lisa 3 – volikirja vorm juriidilisele isikule

Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:

Miko-Ove Niinemäe

Juhatuse liige
miko.niinemae@arcovara.com
www.arcovara.com

ManusedFinal.Fuusilise-isiku-volikiri-Arco-Vara-AS-i-otsuste-vastuvotuvotmisel-osalemiseks.2021-08-26.doc
Final.haaletusseadel.Arco-Vara-AS.2021-08-26.est.DOCX
Final.Juriidilise-isiku-volikiri-Arco-Vara-AS-i-otsuste-vastuvotuvotmisel-osalemiseks.2021-08-26.doc