Publicēts: 2021-09-09 16:20:00 CEST
Olainfarm
Akcionāru sapulces sasaukšana

Paziņojums par akciju sabiedrības “Olainfarm” ārkārtas akcionāru sapulces sasaukšanu

Akciju sabiedrības “Olainfarm”, reģistrācijas Nr. 40003007246, juridiskā adrese: Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114 (tālāk tekstā - Sabiedrība) valde pēc savas iniciatīvas sasauc un paziņo, ka Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulce notiks 2021. gada 14. oktobrī plkst. 11.00.

Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likuma 37. panta vienpadsmito daļu, kas paredz, ka līdz 2021. gada 31. decembrim kapitālsabiedrības valdei ir tiesības noteikts, ka akcionāru sapulce notiek tikai elektroniski arī tad, ja tas nav paredzēts kapitālsabiedrības statūtos, Sabiedrības valde paziņo, ka akcionāru sapulce notiks tikai elektroniski un akcionāri piedalās un balso akcionāru sapulcē, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Darba kārtība:

  1. Zvērināta revidenta ievēlēšana 2021. gada pārskata revīzijai un revidenta atlīdzības noteikšana.

Ieraksta datums akcionāru dalībai akcionāru sapulcē ir 2021. gada 6. oktobris. Tikai personas, kas ir akcionāri ieraksta datumā, ir tiesīgas ar tām piederošo akciju skaitu piedalīties Sabiedrības ārkārtas akcionāru sapulcē 2021. gada 14. oktobrī, kā arī balsot rakstveidā pirms akcionāru sapulces.

Balsošana pirms sapulces
Sabiedrības akcionāri var izmantot tiesības balsot pirms akcionāru sapulces, aizpildot balsojuma veidlapu, kas akcionāriem pēc pieprasījuma, sākot ar 2021. gada 30. septembri (pieprasījumu sūtot uz e-pastu: 14.10.2021_akcionaru.sapulce@olainfarm.com), tiks nosūtīta uz viņa e-pastu. Balsojuma veidlapa būs arī pieejama Sabiedrības interneta mājaslapā www.olainfarm.com, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

Lūdzam aizpildītu balsojuma veidlapu:

  • parakstītu ar derīgu drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, elektroniski nosūtīt uz sabiedrības e-pasta adresi: 14.10.2021_akcionaru.sapulce@olainfarm.com, vēstules nosaukumā norādot šādu informāciju: “Balsojuma veidlapa 14.10.2021. ārkārtas akcionāru sapulcei”; vai
  • parakstītu papīra formā nosūtīt uz Sabiedrības pasta adresi: Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114, uz aploksnes norādot šādu informāciju: “Balsojuma veidlapa 14.10.2021. ārkārtas akcionāru sapulcei”. Šajā gadījumā parakstam uz balsojuma veidlapas jābūt notariāli apliecinātam un tai jāpievieno akcionāra (pilnvarnieka) pases vai personas apliecības apliecināta kopija un kontaktinformācija (tālruņa numurs un e-pasta adrese), lai Sabiedrības valdei būtu iespēja identificēt akcionāru.

Akcionāra pārstāvji vai pilnvarotās personas balsojuma veidlapai pievieno pilnvaru vai citu pilnvarojumu apliecinošu dokumentu (elektroniski iesniedzot – parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu, bet pa pastu – pašrocīgi parakstītu pilnvaru, uz kuras akcionāra paraksts apliecināts notariāli).

Akcionārs, kurš balsojis pirms akcionāru sapulces, var lūgt Sabiedrību apstiprināt balsojuma saņemšanu. Sabiedrība nekavējoties pēc akcionāra balsojuma saņemšanas nosūta akcionāram apstiprinājumu.

Balsojumā tiks ņemtas vērā visas balsojuma veidlapas, kas būs saņemtas Sabiedrībā līdz 2021. gada 13. oktobrim (pa pastu līdz plkst. 16.30, uz e-pastu līdz plkst.23.59).
Akcionāri ar šādu balsojumu tiks uzskatīti par klātesošiem akcionāru sapulcē, tie tiek ierakstīti akcionāru reģistrā, kā arī tiek ņemti vērā, nosakot kvorumu.
Ja akcionārs ir balsojis pirms sapulces un turpmāk minētajā kārtībā ir iesniedzis pieteikuma veidlapu, akcionārs var piedalīties sapulcē un balsot, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus Microsoft Teams tiešsaistes platformā. Šajā gadījumā akcionāra iepriekš nodotais balsojums tiks anulēts un vērā tiks ņemts sapulces laikā nodotais balsojums.

Akcionāru sapulce
Akcionāru sapulce notiks, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus Microsoft Teams tiešsaistes platformā.

Lai reģistrētos dalībai akcionāru sapulcē, akcionāram ir jāiesniedz aizpildīta pieteikuma veidlapa, kas akcionāriem pēc pieprasījuma sākot ar 2021. gada 30. septembri (pieprasījumu sūtot uz e-pastu: 14.10.2021_akcionaru.sapulce@olainfarm.com), tiks nosūtīta uz viņa e-pastu, un tai pievienojot akcionāra/pilnvarnieka pases vai personas identifikācijas kartes kopiju. Pieteikuma veidlapa būs arī pieejama Sabiedrības interneta mājaslapā www.olainfarm.com, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.
Lūdzam aizpildītu pieteikuma veidlapu kopā ar pases vai personas identifikācijas kartes kopiju nosūtīt:

  • parakstītu ar derīgu drošu elektronisko parakstu, kas satur laika zīmogu elektroniski nosūtīt uz Sabiedrības e-pasta adresi: 14.10.2021_akcionaru.sapulce@olainfarm.com, vēstules nosaukumā norādot šādu informāciju: “Pieteikuma veidlapa 14.10.2021. ārkārtas akcionāru sapulcei”; vai
  • parakstītu papīra formā nosūtīt uz Sabiedrības pasta adresi: Rūpnīcu iela 5, Olaine, LV-2114, uz aploksnes norādot šādu informāciju: “Pieteikuma veidlapa 14.10.2021. ārkārtas akcionāru sapulcei”.

Akcionāri tiks reģistrēti dalībai akcionāru sapulcē, ja viņi būs iepriekš minētajā kārtībā pieteikušies dalībai sapulcē līdz 2021. gada 13. oktobra plkst. 12.00. Akcionāri saņems pieejas informāciju tiešsaistes sapulcei uz e-pastu, kurš būs norādīts pieteikuma veidlapā.

Akcionāri tiek aicināti pieslēgties 14.10.2021. ārkārtas akcionāru sapulcei, izmantojot piekļuves informāciju, kas tiks nosūtīta uz pieteikuma veidlapā norādīto e-pasta adresi.
Pieslēgšanās brīdī tiks veikta akcionāra (pārstāvja vai pilnvarotās personas) identifikācija, tādēļ akcionāri tiek aicināti pieslēgties akcionāru sapulcei savlaicīgi, sākot no 14.10.2021. pulksten 10.00.

Pieslēdzoties sapulcei, akcionārs (pārstāvis vai pilnvarotā persona) tiks aicināts videorežīmā uzrādīt personu apliecinoša dokumenta oriģinālu.

Balsošana par darba kārtības jautājumiem akcionāru sapulces laikā būs iespējama, izmantojot elektroniskos saziņas līdzekļus Microsoft Teams tiešsaistes platformā.

Akcionāru tiesības
Akcionāri var piedalīties akcionāru sapulcē (t. sk. aizpildīt un iesniegt balsojuma veidlapu) personiski vai ar savu pārstāvju vai pilnvarnieku starpniecību. Pilnvarojuma veidlapa ir pieejama Sabiedrības interneta mājaslapā www.olainfarm.com, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com

Akcionāriem, kuri pārstāv vismaz 1/20 no Sabiedrības pamatkapitāla, ir tiesības 7 dienu laikā no paziņojuma publicēšanas dienas pieprasīt institūcijai, kas sasauc akcionāru sapulci, papildu jautājumu iekļaušanu sapulces darba kārtībā. Papildu jautājumi kopā ar lēmumu projektiem vai paskaidrojumi par tiem jautājumiem, kuros nav paredzēts pieņemt lēmumus, jāiesniedz Sabiedrības valdei.

Akcionāriem 7 dienu laikā no dienas, kad izplatīts paziņojums par akcionāru sapulces sasaukšanu, ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Akcionāriem ir tiesības iesniegt lēmumu projektus par akcionāru sapulces darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem sapulces laikā, ja visi akcionāru sapulcei iesniegtie lēmumu projekti ir izskatīti un noraidīti.

Ja akcionārs vismaz 7 dienas pirms akcionāru sapulces iesniedz valdei rakstveida pieprasījumu, valde ne vēlāk kā 3 dienas pirms akcionāru sapulces sniedz viņam pieprasītās ziņas par darba kārtībā iekļautajiem jautājumiem. Valdes pienākums ir pēc akcionāru pieprasījuma sniegt sapulcei ziņas par Sabiedrības saimniecisko stāvokli tādā apjomā, kādā tas nepieciešams attiecīgā darba kārtības jautājuma izskatīšanai un objektīvai izlemšanai.

Ar akcionāra sapulcē izskatāmo jautājumu lēmumu projektiem akcionāri var iepazīties no 2021. gada 30. septembra Sabiedrības interneta mājaslapā www.olainfarm.com, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājaslapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” interneta mājaslapā www.nasdaqbaltic.com.

Visi ar Sabiedrības akcionāru sapulci saistītie dokumenti tiek publicēti šādos interneta resursos: Sabiedrības interneta mājas lapā www.olainfarm.com, Oficiālās obligātās informācijas centrālās glabāšanas sistēmas interneta mājas lapā www.oricgs.lv un akciju sabiedrības “Nasdaq Riga” interneta mājas lapā www.nasdaqbaltic.com.

Sabiedrības kopējais akciju un kopējais balsstiesīgo akciju skaits ir 14 085 078.

Akciju sabiedrības "Olainfarm" valde

PielikumsPilnvaras veidlapa_LV.docx