Paskelbta: 2021-05-07 15:18:27 CEST
Ignitis grupė
Pranešimas apie esminį įvykį

Dėl stabilizavimo metu supirktų akcijų

AB „Ignitis grupė“ (toliau – Bendrovė) informuoja, kad šiuo metu Bendrovė su stabilizavimo vykdytoju „Swedbank“ AB vertina alternatyvas dėl tolimesnių veiksmų, susijusių su stabilizavimo metu supirktomis akcijomis. Šiuo metu nėra priimta jokių sprendimų dėl potencialaus savų akcijų įsigijimo ar „Swedbank“ AB turimų akcijų pardavimo. Apie tolimesnius veiksmus Bendrovė praneš atskiru pranešimu.

Bendrovė primena, kad 2020 m. spalio 5 d. Bendrovė, vykdydama pirminį viešą akcijų siūlymą (angl. initial public offering, IPO), padidino įstatinį kapitalą iki 1 658 756 293,81 Eur ir išleido 20 000 000 vnt. naujų akcijų, kurios 2020 m. spalio 7 d. atitinkamai buvo įtraukos į Nasdaq Vilnius pagrindinį prekybos sąrašą, o akcijas reprezentuojantys tarptautiniai depozitoriumo pakvitavimai įtraukti į Jungtinės Karalystės finansų priežiūros tarnybos (FCA) oficialaus sąrašo standartinio įtraukimo segmentą ir į prekybą Londono vertybinių popierių biržos pagrindiniame sąraše.

Siekiant palaikyti išleistų vertybinių popierių rinkos kainą, remiantis tarptautine rinkos praktika, Bendrovė su „Swedbank“ AB, bendradarbiaujant su „Kepler Cheuvreux“ (kartu – Stabilizavimo vykdytojai) sudarė susitarimus, apie kuriuos pirmą kartą paskelbė 2020 m. rugsėjo 4 d. kartu su registracijos dokumentu.

Remiantis susitarimu su Stabilizavimo vykdytojais, jie turėjo teisę nuo vertybinių popierių įtraukimo į prekybą Nasdaq Vilnius ir Londono vertybinių popierių biržose pradžios (2020 m. spalio 7 d.) 30 dienų, t.y. iki 2020 m. lapkričio 5 d. (Stabilizavimo laikotarpis), bendrai įsigyti ne daugiau nei 10 proc. naujai išleistų Bendrovės akcijų ar akcijas reprezentuojančių tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų, vertybinių popierių kainai antrinėje rinkoje esant žemiau IPO siūlymo kainos (22,50 Eur).

Atitinkamai, Stabilizavimo laikotarpiu buvo vykdomi stabilizavimo veiksmai (kaip tai apibrėžta Reglamento dėl piktnaudžiavimo rinka (ES 596/2014) 3.2.(d) punkte), kurių metu Stabilizavimo vykdytojai įsigijo 631 938 vnt. Bendrovės išleistų paprastųjų vardinių akcijų, viešai platinamų Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržoje, ir 1 368 061 vnt. akcijas reprezentuojančių tarptautinių depozitoriumo pakvitavimų, viešai platinamų Londono vertybinių popierių biržoje. Pagal susitarimo su Stabilizavimo vykdytojais sąlygas, aprašytas Bendrovės IPO prospekte, Stabilizavimo vykdytojai nuo 2021 m. gegužės 7 d. (imtinai), turi teisę laisvai disponuoti stabilizavimo metu supirktomis akcijomis, tačiau vykstant alternatyvų vertinimui dėl veiksmų, susijusių su šiomis akcijomis, jokie veiksmai nėra atliekami.

Tuo pačiu primename, kad 2021 m. kovo 25 d. vykusio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu buvo priimtas sprendimas savų akcijų įsigijimui sudaryti 23 000 000 Eur (dvidešimt trijų milijonų eurų) rezervą. Pažymėtina, kad Bendrovės vadovybė šiuo metu nėra priėmusi sprendimų teikti siūlymą akcininkų susirinkimui priimti sprendimą dėl Bendrovės savų akcijų įsigijimo. Rezervo savoms akcijoms įsigyti sudarymas taip pat nereiškia, kad savų akcijų įsigijimas bus vykdomas. Bendrovės valdyba siūlė visuotiniam akcininkų susirinkimui priimti sprendimą dėl minėto rezervo sudarymo tam, kad nusprendus įgyvendinti savų akcijų įsigijimą nereikėtų laukti kito eilinio visuotinio Bendrovės akcininkų susirinkimo, kuris galėtų įvykti ne anksčiau kaip 2022 m. pirmą ketvirtį. Taip pat sprendimas sudaryti rezervą savoms akcijoms įsigyti nereiškia, kad jis bus panaudotas.


Daugiau informacijos:

Artūras Ketlerius
„Ignitis grupės“ ryšių su visuomene vadovas
arturas.ketlerius@ignitis.lt
+370 620 76076