English Lithuanian
Paskelbta: 2021-01-18 16:40:04 CET
Snaige
Pranešimas apie esminį įvykį

AB SNAIGĖ valdybos pranešimas apie ketinimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius ir nebesiūlyti akcijų viešai

AB SNAIGĖ valdybos sprendimu 2021 m. vasario 11 d.  šaukiamas neeilinis visuotinis AB SNAIGĖ akcininkų susirinkimas, kuriame bendrovės akcininkai svarstys bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius ir bendrovės akcijų viešo siūlymo nebevykdymo klausimą.

 AB SNAIGĖ generalinio direktoriaus Mindaugo Sologubo nuomone,  bendrovės valdybos pasiūlymas svarstyti  bendrovės akcijų išbraukimo iš prekybos reguliuojamoje rinkoje ir Bendrovės akcijų viešo siūlymo nebevykdymą buvo logiškas  sprendimas.  

„Palaikau šį valdybos sprendimą, nes bendrovės kapitalo struktūra yra tokia, kad prekiauti savo akcijomis biržoje nėra labai naudinga.“- teigė M. Sologubas. „- Didžioji akcijų dalis (91 proc) priklauso vienam akcininkui, kuris, mano žiniomis,  neketina jomis viešai prekiauti. Mes neišnaudojam visų galimybių, kurias gali pasiūlyti akcijų birža, tačiau kasmet mokame gan didelę kainą už buvimą joje. Kainuoja ne tik narystės mokestis, bet ir tinkamų finansinių ataskaitų rengimas, specializuotas auditas, papildomi atitikties specialistai bei papildomi valdymo organai.  Ateityje šie kaštai tik didės dėl įvedamų vis naujų reikalavimų. Mums tai ženkli suma, kurią galėtumėme panaudoti naudingiau, kad ir investuodami į naujų gaminių vystymą.

AB SNAIGĖ generalinio direktoriaus M. Sologubo žiniomis bendrovė neplanuoja keisti savo teisinio statuso, apie savo veiklą ir toliau reguliariai informuos akcininkus ir visuomenę savo tinklapyje bei žiniasklaidoje. Pasitraukimas iš biržos neturės jokios įtakos bendrovės mokumui ar finansiniams rezultatams.

Bendrovei išeinant iš biržos, pagal galiojančius teisės aktus bus skelbiamas viešas siūlymas akcijų išpirkimui. M. Sologubo žiniomis pagrindiniai Bendrovės akcininkai kol kas neplanuoja inicijuoti priverstinio mažųjų akcininkų akcijų išpirkimo.

Pagrindinė Bendrovės akcininkė – Sekenora Holdings Limited, valdanti 91,10 proc. akcijų. Tai vienintelė akcininkė, turinti daugiau kaip 5 proc. Bendrovės akcijų ir balsų. Kiti likę akcininkai turi 8,9 proc. akcijų.

AB „Snaigė“ paprastosios vardinės akcijos yra įtrauktos į AB Nasdaq Vilnius vertybinių popierių biržos Papildomąjį prekybos sąrašą nuo 2009 m. birželio 1 d.

Bendrovės įstatinis kapitalas yra 6 735 807,15 EUR. Jį sudaro 39 622 395 paprastosios vardinės akcijos.
Vienos akcijos nominali vertė 0,17 EUR. Viena AB „Snaigė“ akcija suteikia vieną balsą visuotiniame akcininkų susirinkime. Bendras balsavimo teisę suteikiančių akcijų skaičius: 39 622 395 vnt.

Per tris šių metų ketvirčius nepaisant 14 proc. sumažėjusios apyvartos,  neaudituota konsoliduota bendrovės EBITDA, palyginus su tuo pačiu praeitų metų laikotarpiu, išaugo daugiau kaip du kartus  ir pasiekė 1,7 mln. EUR.

Šio pranešimo priede pateikiame AB SNAIGĖ valdybos pranešimą apie ketinimą išbraukti Bendrovės akcijas iš prekybos reguliuojamoje rinkoje AB Nasdaq Vilnius ir nebesiūlyti akcijų viešai.

Generalinis direktorius
Mindaugas Sologubas
Tel. +370 315 56206


Priedas2021-01-18 valdybos pranesimas_ notification of the Board.pdf